Pangagarantiid

Pangagarantii on panga kohustus maksta soodustatud isikule välja rahasumma käesolevas kohustuses sätestatud ulatuses ja tingimustel. Väljamakse aluseks on soodustatud isiku kirjalik avaldus panga nimele. Pangagarantii tagab garantiitaotleja esmase kohustuse lepingukohase täitmise soodustatud isiku ees, kusjuures kohustuseks võib olla, näiteks, lepingu tingimuste järgimine, maksekohustus jms.

Garantiide saajateks võivad olla juriidilised isikud, kes on registreeritud nii Eesti Vabariigis või Euroopa Majanduspiirkonna ja Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) riikides.

Riigisisene garantii

Otstarve panga kliendi kohustuste täitmise tagamine Eesti Vabariigis asuvate kolmandate isikute ees
Minimaalne summa 50 €
Maksimaalne summa vastavalt kliendi riskantsuse hinnangule
Minimaalne tähtaeg 30 päeva

Rahvusvaheline garantii

Otstarve panga kliendi kohustuste täitmise tagamine Euroopa Majanduspiirkonna ja Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) riikides asuvate kolmandate isikute ees
Minimaalne summa 4 000 €
Maksimaalne summa vastavalt kliendi riskantsuse hinnangule
Minimaalne tähtaeg 30 päeva

Pank tagab müüjale ostu-müügilepingukohase tasumise kauba eest ostja (garantiitaotleja) poolt. Sellist pangagarantii liiki rakendatakse nii ühekordsete tehingute, kui ka pikaajaliste (näiteks, kuuekuuliste) ostu-müügilepingute puhul. Garantiikohase väljamakse teostamise aluseks on müüja kirjalik avaldus, mis tõestaks lepingukohaste kohustuste täitmise müüja poolt ja vastava maksekohustuse mittetäitmise ostja poolt.

Maksegarantii alaliigiks on Tolliameti kasuks väljastatav tolligarantii, mis tagab tolli- ja käibemaksude õigeaegset tasumist.

Käesolevaga tagab pank ostjale kauba eest tehtud ettemakse tagastamise juhul, kui müüja (garantiitaotleja) ei täida kasvõi üldse või kõike lepingulisi kauba tarnimise tingimusi. Ettemaksugarantii väljastatakse enne ettemakse sooritamist, kusjuures garantiileping jõustub alles peale väljamakse tasumist.

Pank tagab kliendi (garantiitaotleja) lepingukohaste kohustuste täitmise, kusjuures kohustused võivad olla tingitud, näiteks, ehitus- või erastamislepingust. Garanteeritavaks summaks võib siis olla lepinguga kehtestatud leppetrahv või muu pangagarantiiga soodustatud isiku poolt nõutud rahasumma.

Pank tagab hanke korraldajale tekitatud kahju hüvitamist, kui klient (garantiitaotleja) keeldub hanke dokumentides pakutud tingimustel lepingu sõlmimisest.

Tingimused

1. Laene ning garantiisid võivad taotleda Eesti Vabariigis või Euroopa Majanduspiirkonna ja Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) riikides registreeritud juriidilised isikud. Laene ning garantiisid ei väljastata mitteresidendist juriidilistele isikutele ning residendist juriidilistele isikutele, kelle vähemalt üks tegelik kasusaaja on mitteresident, välja arvatud Euroopa Majanduspiirkonda ja Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) kuuluva riigi resident.
2. Nõuded laenu-/garantiitaotlejale:
2.1. Arvelduskonto omamine TBB pangas vähemalt viimase kuue kuu jooksul
2.2. Eeliseks on aktiivne TBB pangas teenuste kasutamine viimase kuue kuu jooksul
2.3. Viimase kolme kuu igakuine laekumine laenutaotleja kontole TBB pangas peab olema vähemalt sama suur, kui taotletava laenu igakuine tagasimakse koos intressiga
3. Laenu saamise eelduseks on tagatise olemasolu, mis asub laenutaotleja või kolmanda isiku omanduses. Tagatise hinnanguline väärtus, mille kehtestab panga poolt tunnustatud ekspert, peab olema suurem, kui taotletava laenu summa. Tagatisena tunnistab pank järgmist vara:
    ✓ tähtajaline hoius TBB pangas
    ✓ kolmanda isiku käendus või garantii
    ✓ hüpoteek
    ✓ muu kinnisvara pant
    ✓ käsipant
    ✓ vallasvara pant
    ✓ väärtpaberite pant
    ✓ kontolaekumised
4. Intressi arvestamisel lahtutakse 360 paevasest aastast
Täendava teabe saamiseks võtke ühendust halduriga e-posti aadressil kliendihaldur@tbb.ee

Nõutavad dokumendid

✓ Juriidilise isiku asutamisdokumendid:
  • Põhikiri
  • Tegevusload ja litsentsid

✓ Juriidilise isiku esindaja isikut tõendava dokumendi koopia

 Nõukogu olemasolul – nõukogu otsus (nõusolek) laenu/pangagarantii taotlemise ja pakutava tagatise kohta
✓ Finantsaruandlus:
  • Eelmise majandusaasta auditeeritud aruanne audiitori aruandega juhul, kui seadusest tulenevalt on auditeerimine kohustuslik
  • Jooksva aasta kvartalibilansid ja kasumiaruanded mis ei ole vanemad kui 120 kalendripäeva
 Äriplaan, juhul, kui see on nõutav
 Laenu vajalikkuse põhjendamine (lühiajalise laenu korral)
✓ Garanteeritava projektiga seonduvad lepingud (pangagarantii korral)

Varalise tagatise puhul:

✓ Väljavõte asjakohasest registrist või kinnistusraamatust tagatisvara kohta

✓ Vara müügi-, rendilepingud, üleandmise-vastuvõtmise aktid jms

✓ Vara omaniku kirjalik nõusolek vara tagatiseks andmise kohta

 Volikiri tagatislepingu allkirjastamiseks juhul, kui lepingu allkirjastab mitte vara omanik ega omaniku seaduslik esindaja

 Tagatisvara hindamisakt panga poolt aktsepteeritud hindajalt

 Tagatisvara kindlustuspoliis TBB panga kasuks panga poolt aktsepteeritud kindlustusseltsilt (vormistatakse peale tagatislepingu sõlmimist)

Käenduse/garantii puhul:

 Juriidilisest isikust käendaja/garantii andja äriregistri B-kaardi koopia

✓ Juriidilisest isikust käendaja/garantii andja põhikirja koopia

 Nõukogu olemasolul nõukogu otsus (nõusolek) käenduse/garantii andmiseks

 Käendaja/garantii andja eelmise majandusaasta auditeeritud aruanne kui seadusest tulenevalt on auditeerimine kohustuslik

 Käendaja/garantii andja jooksva aasta kvartalibilansid ja kasumiaruanded

 Eraisikust käendaja või juriidilisest isikust käendaja/garantii andja esindaja isikut tõendava dokumendi koopia

✓ Eraisikust käendaja ankeet

✓ Juriidilisest isikust käendaja/garandi ankeet

✓ Eraisikust käendaja viimase kuue kuu panga poolt kinnitatud arvelduskonto väljavõte sissetulekute kohta juhul, kui sissetulek ei laeku TBB panka

Pangal on õigus nõuda lisadokumente, mis on vajalikud kliendi maksevõimelisuse hindamiseks. Samas on pangal õigus nõuda tutvumiseks koopiate, ärakirjade või väljavõtetena esitatud dokumentide originaale. Dokumendid, mis ei ole vormistatud panga poolt kehtestatud nõuete kohaselt, loetakse esitamata jäetuks. Pank ei ole kohustatud põhjendama äraütlevat vastust Laenutaotlusele. Kliendile tagastatakse pangale esitatud originaaldokumendid. Pangale jäävad kõik teised taotlusega koos esitatud dokumendid.

Kindlustamise nõuded

1.1. Krediidilepingu tagatiseks olev või liisingulepingu objektiks olev vara peab olema kindlustatud panga poolt aktsepteeritud kindlustusseltsis kuni kliendi poolt krediidi- või liisingulepingust tulenevate kohustuste täieliku täitmiseni vähemalt nendel tingimustel, mis on ära toodud käesolevas dokumendis olenevalt vara liigist.

1.2. Kindlustuspollisi esitamine ei ole kohustuslik järgmistel juhtudel:

     1.2.1. krediidilepingu tagatiseks olev või liisingulepingu objektiks olev vara on maatükk ilma sellel asuvate ehitiste ja kasvava metsata;

     1.2.2. krediidilepingu tagatiseks olev või liisingulepingu objektiks olev vara on maatükk kuid sellel asuvad ehitised ei ole väärtuslikud;

     1.2.3. juhul, kui krediidi või liisingu jääk on alla 10% krediidilepingu tagatiseks oleva või liisingulepingu objektiks oleva kinnisvara maksumusest;

     1.2.4. Krediidikomitee ja/või panga nõukogu otsuse kohaselt.

1.3. Kindlustuslepingu 1. soodustatud isikuks peab olema Pank või AS TBB liising.

1.4. Allpool toodud miinimumtingimused peavad olema kajastatud panka või AS-I TBB liising esitatavas kindlustuspoliisis. Vara omanik kohustub esitama panga või AS-i TBB liising nõudmisel kõik vara kindlustusega seotud andmed ja dokumendid (sh vara nimekiri).

2. Krediidilepingu tagatisvara ja liisingulepingu objektiks oleva vara (v.a. sõidukid) kindlustamise miinimumnõuded

2.1. Vara kindlustussummaks võib olla üks allpool loetletutest:

     2.1.1. hoonete ja rajatiste (sh korterid) korral ei tohi kindlustussumma olla väiksem kui vara taastamisväärtus;

     2.1.2. vallasvara (sh masinad ja seadmed, põllumajandustehnika) kindlustussummaks on vara taassoetamisväärtus (sh koos käibemaksuga);

     2.1.3. muu vallasvara (nt laevad) korral on kindlustussummaks vara turuväärtus;

     2.1.4. kauba korral on kindlustussummaks asendusväärtus.

2.2 Vara ei tohi alakindlustada (tegu on alakindlustusega, kui kindlustussumma on väiksem kui kindlustusväärtus kindlustusjuhtumi toimumise ajal).

2.3 Vara peab kindlustama vähemalt järgmiste riskide vastu või laenulepingus/liisingulepingus toodud tingimustel ja korras:

      2.3.1 Kinnisvaraobjektid peavad olema kindlustatud tulekahju, loodusõnnetuse (või rahe ja torm või rahe ja tugev tuul), veeavarii (või leke torustikus) ning vandalismi vastu;

      2.3.2 Mets peab olema kindlustatud metsa komplekskindlustusega, mis katab lisaks metsatulekahjule ka loodusjõudude ja ulukite poolt põhjustatud kahju;

     2.3.3 Kui varaks on kaup (puit, metallid), sisseseade, sisustus, masinad jms vallasvara, siis kindlustatavad riskid peavad olema vähemalt tulekahju, loodusõnnetus, avariid tehnika toimimise kohal, selle ümberminek ja lagumenine ja kolmandate isikute õigusvastane tegevus (vargus, murdvargus, vandalism)

3.1. Liisingulepingu objektiks oleval või krediidilepingu tagatiseks oleval sõidukil peab olema pidev kehtiv kaskokindlustus kuni kliendi poolt liisingu-/krediidilepingust tulenevate kohustuste täieliku täitmiseni vähemalt allpool toodud tingimustel:

     3.1.1. Kindlustusväärtuseks peab olema sõiduki turuväärtus;

     3.1.2. Kindlustuslepinguga kaetud kohustuslikud kindlustusriskid on liiklusõnnetus, loodusõnnetus, tulekahju, vandalism, vargus;

     3.1.3. Kindlustuslepingu kehtivuspiirkond peab olema vähemalt Euroopa riigid (v.a SRÜ riigid).

4.1. Liisingulepingu objektiks oleval või krediidilepingu tagatiseks oleval sõidukil peab olema pidev kehtiv liikluskindlustus kuni kliendi poolt liisingu-/krediidilepingust tulenevate kohustuste täieliku täitmiseni vähemalt allpool toodud tingimustel.

4.2. Sõidukiga liiklemisel väljapoole Eestit peab sõidukijuhil olema kaasas roheline kaart, mis tõendab kindlustuskatte olemasolu ka rohelisel kaardil märgitud riikides.

5.1. Kindlustusjuhtumi saabumisel on liisinguvõtja, sõiduki tegelik valdaja, laenusaaja või tagatisvara omanik kohustatud võtma tarvitusele kõik abinõud vara päästmiseks ja edasise kahju vältimiseks ning viivitamatult teatama kindlustusjuhtumist kindlustusandjale ja/või õiguskaitseorganitele ja/või päästeametile ning kolme kalendripäeva jooksul teavitama panka/AS TBB liising vara kahjustumise või hävimisega seotud asjaoludest.

6.1. Laenusaaja/Liisinguvõtja kohustub esitama pangale/AS-le TBB liising kehtiva kindlustuspoliisi 7 kalendripäeva jooksul alates laenutehingu finantseerimisest.

6.2. Laenusaaja kohustub tagama tagatisvara pideva kindlustatuse ning esitama pangale tähtaegselt, s.o. hiljemalt 7 kalendripäeva enne vara kehtiva kindlustuspoliisi lõppu, uue kehtiva kindlustuspoliisi.

     6.2.1. Juhul, kui laenusaaja ei esita uut kehtivat kindlustuspoliisi, on pangal õigus kindlustada tagatisvara panga poolt valitud kindlustusseltsis laenulepingus sätestatud tingimustel ning nõuda tekkinud kulu sisse liisinguvõtjalt. Pangal on õigus debiteerida kindlustusmaksed kliendi arvelduskontolt pangas.

     6.2.2. Kindlustuspoliisi tähtaegse esitamise kohustuse rikkumise eest on pangal õigus nõuda krediidilepingus sätestatud suuruses leppetrahvi tasumist.

6.3. Liisingusaaja kohustub tagama liisinguvara pideva kindlustatuse ning esitama AS-le TBB liising tähtaegselt, s.o. hiljemalt 7 kalendripäeva enne vara kehtiva kindlustuspoliisi lõppu, uue kehtiva kindlustuspoliisi.

     6.3.1. Juhul, kui liisinguvõtja ei esita uut kehtivat kindlustuspoliisi hiljemalt 7 kalendripäeva enne kehtiva kindlustuspoliisi tähtaja lõppu, on AS-l TBB liising õigus kindlustada liisingvara AS-i TBB liising poolt valitud kindlustusseltsis liisingulepingus sätetstatud tingimustel ning nõuda kantud kulu sisse liisinguvõtjalt.

     6.3.2. Kindlustuspoliisi tähtaegse esitamise kohustuse rikkumise eest on AS-l TBB liising õigus nõuda liisingulepingus sätestatud suuruses leppetrahvi tasumist.

TBB pank aktsepteerib Eestis oma kasuks panditud varade kindlustamisel kõiki varakindlustusseltse, mis on Eestis registreeritud, Finantsinspektsiooni poolt litsentseeritud ja mille nimi on avaldatud Finantsinspektsiooni kodulehel:

Eestis tegevusloa alusel tegutsevad kahjukindlustusseltsid ja Välismaiste kindlustusandjate filiaalid