Rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide juhtimine

TBB pank on pühendunud rahapesu, terrorismi rahastamise ja teiste finantskuritegude vastu võitlemisele ning kohaldab seetõttu asjakohaseid siseprotseduure, et tema poolt pakutavaid teenuseid ei kasutataks kuritegelikel eesmärkidel, rahapesuks, terrorismi rahastamiseks rahvusvaheliste sanktsioonide rikkumiseks või pettusteks.

TBB pank juhindub oma tegevuses Heast pangandustavast, Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest (RahaPTS), Rahvusvahelise sanktsiooni seadusest (RSanS), Krediidiasutuste seadusest (KAS), Finantsinspektsiooni juhendist ja teistest kohalduvatest seadustest, juhenditest, EL regulatsioonidest ja enda siseprotseduuridest, eelkõige Panga  rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ja rahvusvaheliste sanktsioonide täitmise Poliitikast.

RahaPTS ja Finantsinspektsiooni juhend kohustab krediidiasutusi määratlema ja dokumenteerima enda riskiisu, millega määratakse riskid, mida pank on oma äritegevuses valmis võtma ja mida soovib vältida.

Tulenevalt eeltoodust TBB pank ei loo ärisuhteid ja ei osuta teenuseid isikutele, kelle tegevus on vastuolus eelnimetatud õigusaktidele või kelle tegevuse eesmärgid ja tehingutes kasutatava vara päritolu ei ole arusaadav või kelle tehingute õiguslikkus tekitab küsimusi.

Lisaks ei tee Pank koostööd klientidega, kui ärisuhtega kaasnevad riskid ületavad Panga võimekuse seonduvaid riske adekvaatselt hallata või on vastuolus Panga riskipoliitika ja riskiisuga kehtestatud põhimõtetega.

Seetõttu ei loo Pank ärisuhteid isikutega, kes on Vene Föderatsiooni või Valgevene residentsusega, või kellel on lisaks nendele riikidele veel mõne teise riigi topeltkodakondsus või isikutega kelle juhtimis või kontrollistruktuuris on Vene Föderatsiooni või Valgevene residentsusega isik. Teistel mitteresidentidest isikutel peab ärisuhte loomiseks Pangaga olema õiguslikel alustel põhjendatud seos Eestiga.

Samuti ei osuta Pank piiriüleseid makseteenuseid ja tarbijakrediidi, hüpoteeklaenu, faktooringu ja muude äritehingute finantseerimise tehinguid mitteresidentidest juriidilistele isikutele ning residentsist juriidilistele isikutele, kelle vähemalt üks tegelik kasusaaja on mitteresident. Samuti ei osuta Pank makseteenuseid, sh kaardimaksed, väljaspool Euroopa majanduspiirkonda.

Pank ei teosta piiriüleseid tehinguid, mille eesmärk on Finantsinspektsiooni poolt Pangale 19.02.2024 ettekirjutusega seatud  piirangute rikkumine.

Pangal on õigus muuta enda riskiisus sätestatud põhimõtteid ja seatud kitsendusi ärisuhete loomise ja teenuste osutamise osas.