Autoliising ettevõttele

Pakume kiiret ja mugavat võimalust autoostu finantseerimiseks.

Maksimaalne tähtaeg 5 aastat

Auto vanus < 5 aastat: Liisingsumma maks. 85% soetatava auto maksumusest

Auto vanus > 5 aastat: Liisingsumma maks. 75% soetatava auto maksumusest

ESITA TAOTLUS

Kalkulaator

Sisesta hind käibemaksuga
%

Maksegraafik

* Pöörame tähelepanu, et arvutused on informatiivsed

Maksegraafik

Nr Periood Väljaostumakse Intress Käibemaks Tasumisele kuulub Väljaostuhind

Tingimused

1. Liisingut võivad taotleda Eesti Vabariigis või Euroopa Majanduspiirkonna ja Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) riikides registreeritud juriidilised isikud. Laene ning garantiisid ei väljastata mitteresidendist juriidilistele isikutele ning residendist juriidilistele isikutele, kelle vähemalt üks tegelik kasusaaja on mitteresident, välja arvatud Euroopa Majanduspiirkonda ja Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) kuuluva riigi resident.
 
2.  Juhul, kui liisingu saamise eelduseks on lisatagatise olemasolu, siis tagatisena tunnistab liisinguandja järgmist vara:
 
    ✓ liisinguvõtja/kolmanda isiku käendus või garantii
 
    ✓ tähtajaline hoius TBB pangas
 
    ✓ hüpoteek
 
    ✓ muu kinnisvara pant
 
     käsipant
 
     vallasvara pant
 
     väärtpaberite pant

Täendava teabe saamiseks võtke ühendust halduriga e-posti aadressil laenuhaldur@tbb.ee

Vajalikud dokumendid

Liisingutaotlus

 Juriidilise isiku asutamisdokumendid:

               •   Põhikiri

               •   Tegevusluba või litsents (kui seadusest tulenevalt on nõutav)

 Juriidilise isiku esindaja isikut tõendava dokumendi koopia

 Nõukogu olemasolul nõukogu otsus (nõusolek) liisingu taotlemiseks ja tagatise andmiseks

 Liisinguvara müügipakkumine

 Liisinguvara hindamisakt Liisinguandja poolt aktsepteeritud hindajalt

 Registreerimistunnistuse koopia, juhul kui liisinguvaraks on registrivara

 Finantsaruandlus:

  • Eelmise majandusaasta auditeeritud aruanne audiitori aruandega juhul, kui seadusest tulenevalt on auditeerimine kohustuslik
  • Jooksva aasta kvartalibilansid ja kasumiaruanded mis ei ole vanemad kui 120 kalendripäeva.

✓ Äriplaan juhul, kui see on nõutav

Varalise tagatise korral:

 Väljavõte asjakohasest registrist või kinnistusraamatust tagatisvara kohta

 Vara müügi-, rendilepingud, üleandmise-vastuvõtmise aktid jms

 Vara omaniku kirjalik nõusolek vara tagatiseks andmise kohta

 Notariaalne volikiri tagatislepingu allkirjastamiseks juhul, kui lepingu allkirjastab mitte vara omanik ega omaniku seaduslik esindaja

✓ Tagatisvara hindamisakt Liisinguandja poolt aktsepteeritud hindajalt

✓ Kindlustuspoliis liisinguandja kasuks Liisinguandja poolt aktsepteeritud kindlsustusseltsilt (vormistatakse peale tagatislepingu sõlmimist)

Käenduse/garantii korral:

 Juriidilisest isikust käendaja/garantii andja äriregistri B-kaardi koopia

 Juriidilisest isikust käendaja/garantii andja põhikirja koopia

 Nõukogu olemasolul nõukogu otsus (nõusolek) käenduse/garantii andmiseks

 Käendaja/garantii andja eelmise majandusaasta auditeeritud aruanne kui seadusest tulenevalt on auditeerimine kohustuslik

 Käendaja/garantii andja jooksva aasta kvartalibilansid ja kasumiaruanded

 Eraisikust käendaja või juriidilisest isikust käendaja/garantii andja esindaja isikut tõendava dokumendi koopia

✓ Eraisikust käendaja ankeet

✓ Juriidilisest isikust käendaja/garandi ankeet

 Eraisikust käendaja viimase kuue kuu panga poolt kinnitatud arvelduskonto väljavõte sissetulekute kohta juhul, kui sissetulek ei laeku TBB panka

Liisinguandja võib nõuda lisadokumente, mis on vajalikud kliendi maksevõimelisuse hindamiseks.

1.1. Krediidilepingu tagatiseks olev või liisingulepingu objektiks olev vara peab olema kindlustatud panga poolt aktsepteeritud kindlustusseltsis kuni kliendi poolt krediidi- või liisingulepingust tulenevate kohustuste täieliku täitmiseni vähemalt nendel tingimustel, mis on ära toodud käesolevas dokumendis olenevalt vara liigist.

1.2. Kindlustuspollisi esitamine ei ole kohustuslik järgmistel juhtudel:

     1.2.1. krediidilepingu tagatiseks olev või liisingulepingu objektiks olev vara on maatükk ilma sellel asuvate ehitiste ja kasvava metsata;

     1.2.2. krediidilepingu tagatiseks olev või liisingulepingu objektiks olev vara on maatükk kuid sellel asuvad ehitised ei ole väärtuslikud;

     1.2.3. juhul, kui krediidi või liisingu jääk on alla 10% krediidilepingu tagatiseks oleva või liisingulepingu objektiks oleva kinnisvara maksumusest;

     1.2.4. Krediidikomitee ja/või panga nõukogu otsuse kohaselt.

1.3. Kindlustuslepingu 1. soodustatud isikuks peab olema Pank või AS TBB liising.

1.4. Allpool toodud miinimumtingimused peavad olema kajastatud panka või AS-i TBB liising esitatavas kindlustuspoliisis. Vara omanik kohustub esitama panga või AS-I TBB liising nõudmisel kõik vara kindlustusega seotud andmed ja dokumendid (sh vara nimekiri).

2. Krediidilepingu tagatisvara ja liisingulepingu objektiks oleva vara (v.a. sõidukid) kindlustamise miinimumnõuded

2.1. Vara kindlustussummaks võib olla üks allpool loetletutest:

     2.1.1. hoonete ja rajatiste (sh korterid) korral ei tohi kindlustussumma olla väiksem kui vara taastamisväärtus;

     2.1.2. vallasvara (sh masinad ja seadmed, põllumajandustehnika) kindlustussummaks on vara taassoetamisväärtus (sh koos käibemaksuga);

     2.1.3. muu vallasvara (nt laevad) korral on kindlustussummaks vara turuväärtus;

     2.1.4. kauba korral on kindlustussummaks asendusväärtus.

2.2 Vara ei tohi alakindlustada (tegu on alakindlustusega, kui kindlustussumma on väiksem kui kindlustusväärtus kindlustusjuhtumi toimumise ajal).

2.3 Vara peab kindlustama vähemalt järgmiste riskide vastu või laenulepingus/liisingulepingus toodud tingimustel ja korras:

     2.3.1 Kinnisvaraobjektid peavad olema kindlustatud tulekahju, loodusõnnetuse (või rahe ja torm või rahe ja tugev tuul), veeavarii (või leke torustikus) ning vandalismi vastu;

     2.3.2 Mets peab olema kindlustatud metsa komplekskindlustusega, mis katab lisaks metsatulekahjule ka loodusjõudude ja ulukite poolt põhjustatud kahju;

     2.3.3 Kui varaks on kaup (puit, metallid), sisseseade, sisustus, masinad jms vallasvara, siis kindlustatavad riskid peavad olema vähemalt tulekahju, loodusõnnetus, avariid tehnika toimimise kohal, selle ümberminek ja lagumenine ja kolmandate isikute õigusvastane tegevus (vargus, murdvargus, vandalism)

3.1. Liisingulepingu objektiks oleval või krediidilepingu tagatiseks oleval sõidukil peab olema pidev kehtiv kaskokindlustus kuni kliendi poolt liisingu-/krediidilepingust tulenevate kohustuste täieliku täitmiseni vähemalt allpool toodud tingimustel:

     3.1.1. Kindlustusväärtuseks peab olema sõiduki turuväärtus;

     3.1.2. Kindlustuslepinguga kaetud kohustuslikud kindlustusriskid on liiklusõnnetus, loodusõnnetus, tulekahju, vandalism, vargus;

     3.1.3. Kindlustuslepingu kehtivuspiirkond peab olema vähemalt Euroopa riigid (v.a SRÜ riigid).

4.1. Liisingulepingu objektiks oleval või krediidilepingu tagatiseks oleval sõidukil peab olema pidev kehtiv liikluskindlustus kuni kliendi poolt liisingu-/krediidilepingust tulenevate kohustuste täieliku täitmiseni vähemalt allpool toodud tingimustel.

4.2. Sõidukiga liiklemisel väljapoole Eestit peab sõidukijuhil olema kaasas roheline kaart, mis tõendab kindlustuskatte olemasolu ka rohelisel kaardil märgitud riikides.

5.1. Kindlustusjuhtumi saabumisel on liisinguvõtja, sõiduki tegelik valdaja, laenusaaja või tagatisvara omanik kohustatud võtma tarvitusele kõik abinõud vara päästmiseks ja edasise kahju vältimiseks ning viivitamatult teatama kindlustusjuhtumist kindlustusandjale ja/või õiguskaitseorganitele ja/või päästeametile ning kolme kalendripäeva jooksul teavitama panka/AS-i TBB liising vara kahjustumise või hävimisega seotud asjaoludest.

6.1. Laenusaaja/Liisinguvõtja kohustub esitama pangale/AS-le TBB liising kehtiva kindlustuspoliisi 7 kalendripäeva jooksul alates laenutehingu finantseerimisest.

6.2. Laenusaaja kohustub tagama tagatisvara pideva kindlustatuse ning esitama pangale tähtaegselt, s.o. hiljemalt 7 kalendripäeva enne vara kehtiva kindlustuspoliisi lõppu, uue kehtiva kindlustuspoliisi.

     6.2.1. Juhul, kui laenusaaja ei esita uut kehtivat kindlustuspoliisi, on pangal õigus kindlustada tagatisvara panga poolt valitud kindlustusseltsis laenulepingus sätestatud tingimustel ning nõuda tekkinud kulu sisse liisinguvõtjalt. Pangal on õigus debiteerida kindlustusmaksed kliendi arvelduskontolt pangas.

     6.2.2. Kindlustuspoliisi tähtaegse esitamise kohustuse rikkumise eest on pangal õigus nõuda krediidilepingus sätestatud suuruses leppetrahvi tasumist.

6.3. Liisingusaaja kohustub tagama liisinguvara pideva kindlustatuse ning esitama AS-le TBB liising tähtaegselt, s.o. hiljemalt 7 kalendripäeva enne vara kehtiva kindlustuspoliisi lõppu, uue kehtiva kindlustuspoliisi.

     6.3.1. Juhul, kui liisinguvõtja ei esita uut kehtivat kindlustuspoliisi hiljemalt 7 kalendripäeva enne kehtiva kindlustuspoliisi tähtaja lõppu, on AS-l TBB liisingõigus kindlustada liisingvara AS-i TBB liising poolt valitud kindlustusseltsis liisingulepingus sätetstatud tingimustel ning nõuda kantud kulu sisse liisinguvõtjalt.

    6.3.2. Kindlustuspoliisi tähtaegse esitamise kohustuse rikkumise eest on AS-l TBB liising õigus nõuda liisingulepingus sätestatud suuruses leppetrahvi tasumist.

TBB pank aktsepteerib Eestis oma kasuks panditud varade kindlustamisel kõiki varakindlustusseltse, mis on Eestis registreeritud, Finantsinspektsiooni poolt litsentseeritud ja mille nimi on avaldatud Finantsinspektsiooni kodulehel:

Eestis tegevusloa alusel tegutsevad kahjukindlustusseltsid ja Välismaiste kindlustusandjate filiaalid