Arvelduskonto eraisikule

Arvelduskontoga seotud teenused

 • internetipank
 • arveldused
 • pangakaardid
 • sularahatehingud
 • hoiused
 • väärtpaberikonto
 • hoiulaekad

Arvelduskonto ja maksekaardi taotlus

Taotle kohe

Arvelduskonto makselahendused:

siseriiklikud ja välismaksed püsimaksekorraldused
hoiused eurodes ja välisvaluutas krediidi taotlemine
sisse- ja väljamaksed kontole sularahas tehingud Euroopa pankade tšekkidega

Eesti Vabariigi residendid

Üldinfo

Eesti Vabariigi residentideks peetakse isikuid, kellel on:

 • Eesti Vabariigi kodakondsus
 • Pikaajaline elamisluba
 • Tähtajaline elamisluba
 • Euroopa Liidu kodaniku alaline elamisõigus
 • Euroopa Liidu kodaniku tähtajaline elamisõigus

Arvelduskonto avamine ja haldamine tasuta.

Otsus konto avamise kohta võetakse vastu võimalikult kiiresti, kuid hiljemalt 3 pangapäeva jooksul, eeldusel, et kõik vajalikud dokumendid  ja informatsioon on pangale esitatud. Otsus konto avamise kohta edastatakse kliendile tema poolt valitud viisil, kas telefoni või e-kirja teel.

Arvelduskontot on võimalik avada nii euro kui ka välisvaluutas. Identifitseerimiseks ja arvelduskonto avamiseks  ootame klienti pangakontorisse. Juhul, kui tekib vajadus täiendava konto avamiseks, siis eelnevalt identifitseeritud klient ei pea teistkordselt pangakontorit külastama. Klient saab konto avamise sooviavalduse ja vajalikud dokumendid esitada digitaalselt e-posti aadressile helpdesk@tbb.ee.

Konto avamine

Pank avab konto järgmistel tingimustel:

 • Pangal on kogu vajalik informatsioon kliendi kohta
 • Konto avamisel ja hiljem ärisuhte kestel edastatakse pangale vajalikku teavet, mis võimaldab rakendada kliendi suhtes hoolsusmeetmeid
 • Konto avamise eesmärk, olemus ning kliendi majandustegevus on Pangale arusaadavad

Pank ei ava kontot järgmistel juhtudel:

 • Konto avamisel ei esitata kogu vajalikku teavet, mis võimaldaks igal ajahetkel rakendada kliendi suhtes hoolsusmeetmeid
 • Pangal ei ole võimalik kliendi vara päritolu tuvastada või kontrollida
 • Klient on lisatud rahapesu või terrorismi ja selle rahastamisega seotud või selles kahtlustatavate isikute rahvusvahelisse nimistusse
 • Klient on lisatud ÜRO, EL või USA rahvusvaheliste sanktsioonide nimekirja

Dokumendid konto avamiseks

Pangale esitatavad dokumendid:

 • Kliendi isikut tõendav dokument
  • Eesti, muu Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni kodaniku isikutunnistus (ID-kaart)
  • Eesti või välisriigi pass (reisidokument), milles peab olema kehtiv viisa (v.a välisriikide puhul, kellega Eesti Vabariigil on kehtestatud viisavabadus)
  • Eestis välja antud elamisloakaart
  • Eestis välja antud juhiluba
 • Notariaalne volikiri ja volitatud isiku isikut tõendav dokument juhul, kui kontot soovib avada volitatud isik
 • Alaealisele konto avamise puhul lapsevanema või eestkostja isikut tõendav dokument
 • Piiratud teovõimega isikule konto avamise puhul eeskostja isikut tõendav dokument ja kohtuotsus (soovitatavalt digitaalne)
 • Kliendiankeet

Arvelduskonto avamine

 • Täitke kliendiankeet ja seejärel allkirjastage
 • Lapsele, eestkostetavale või kolmandale isikule konto avamiseks täitke kliendiankeet ja seejärel allkirjastage
 • Kui hakkate kasutama arvelduskontosid kolmanda isiku kasuks või huvides, täitke tegeliku kasusaaja ankeet ja seejärel allkirjastage
 • Digitaalselt allkirjastatud ankeedid edastage e-posti aadressile helpdesk@tbb.ee
 • Juhul, kui Teil digitaalselt allkirjastamise võimalus puudub, palume eeltäidetud ankeedid tuua Teile sobivasse TBB panga kontorisse
 • Ankeete on võimalik täita ka kontoris kohapeal
 • Pärast seda, kui pank on teinud positiivse otsuse konto avamise osas, ootame teid meie Tallinna või Narva kliendikontorisse isiku tuvastamiseks ja lepingute allkirjastamiseks. Identifitseeritud klient ei pea teistkordselt pangakontorit külastama

Euroopa residendid

Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikide residendid ja Eesti Töötamise registrisse (TÖR) kantud või Pangas kontot omava ettevõttega seotud mitteresidendid

Üldinfo

Vastavasse kliendigruppi kuuluvad järgmised välismaalased:

 • Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni kodanikud, kellel puudub Eestis tähtajaline või alaline elamisõigus
 • mitteresidendid, kes viibivad seaduslikult ajutiselt Eestis (näiteks viisa või viisavabaduse alusel) ja kelle töötamine on enne tööle asumist registreeritud Politsei- ja Piirivalveametis lühiajalise töötamise registris
 • mitteresidendid, kes on seotud ettevõttega, millel on Pangas avatud vähemalt üks arvelduskonto

Arvelduskonto avamine vastavalt hinnakirjale

Otsus konto avamise kohta võetakse vastu võimalikult kiiresti, kuid hiljemalt 10 pangapäeva jooksul, eeldusel, et kõik vajalikud dokumendid ja informatsioon on pangale esitatud. Otsus konto avamise kohta edastatakse kliendile tema poolt valitud viisil, kas telefoni või e-kirja teel.

Arvelduskontot on võimalik avada nii euro kui ka välisvaluutas. Identifitseerimiseks ja arvelduskonto avamiseks ootame klienti pangakontorisse. Juhul, kui tekib vajadus täiendava konto avamiseks, siis eelnevalt identifitseeritud klient ei pea teistkordselt pangakontorit külastama. Klient saab konto avamise sooviavalduse ja vajalikud dokumendid esitada digitaalselt e-posti aadressile helpdesk@tbb.ee.

Konto avamine

Pank avab konto järgmistel tingimustel:

 • Kliendil on olemas oluline seos Eestiga:
  • õppimine Eestis
  • töötamine Eestis, klient on kantud Eesti töötamise registrisse (TÖR)
  • kinnisvara omamine või üürimine Eestis
  • osalus toimivas Eestis registreeritud ettevõttes
  • lähisugulased Eestis (lapsed, vanemad, abikaasa)
 • Pangal on kogu vajalik informatsioon kliendi kohta
 • Konto avamisel ja hiljem ärisuhte vältel edastatakse pangale vajalikku teavet, mis võimaldab rakendada kliendi suhtes hoolsusmeetmeid
 • Konto avamise eesmärk, olemus, ning kliendi majandustegevus on Pangale arusaadavad

NB! E-residendi digitaalne isikutunnistus ei ole isikut tõendav dokument ja e-residendi staatus üksi ei ole piisav alus pangakonto avamiseks. Küll aga võimaldab e-residendi digitaalne isikutunnistus pärast isiku näost näkku tuvastamist lepingumuudatusi allkirjastada digitaalselt kliendikontorisse tulemata.

Pank ei ava kontot järgmistel juhtudel:

 • Kliendil puudub oluline seos Eestiga
 • Konto avamisel ei esitata kogu vajalikku teavet, mis võimaldaks igal ajahetkel rakendada kliendi suhtes hoolsusmeetmeid
 • Pangal ei ole võimalik kliendi vara päritolu tuvastada või kontrollida
 • Klient on lisatud rahapesu või terrorismi ja selle rahastamisega seotud või selles kahtlustatavate isikute rahvusvahelisse nimistusse
 • Klient on lisatud ÜRO, EL või USA rahvusvaheliste sanktsioonide nimekirja

Dokumendid konto avamiseks

Pangale esitatavad dokumendid:

 • Kliendi isikut tõendav dokument:
  • Euroopa Liidu liikmesriigi (sh Eesti), Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni kodaniku isikutunnistus (ID-kaart)
  • Välisriigi pass (reisidokument), milles peab olema kehtiv viisa (v.a välisriikide puhul, kellega Eesti Vabariigil on kehtestatud viisavabadus)
 • Notariaalne volikiri ja volitatud isiku isikut tõendav dokument juhul, kui kontot soovib avada volitatud isik
 • Alaealise konto avamise puhul lapsevanema või eestkostja isikut tõendav dokument ja lapse sünnitunnistus
 • Piiratud teovõimelisusega isikule konto avamise puhul eestkostja isikut tõendav dokument ja kohtuotsus
 • Kliendi CV või viide LinkedIn profiilile
 • Kliendiankeet
 • Eestiga seost tõendavad dokumendid:
  • üüri- või tööleping
  • koolitõend
  • abielutunnistus
  • kirjalik kinnitus lühiajalise töötamise registreerimise kohta

Arvelduskonto avamine

 • Täitke kliendiankeet ja seejärel allkirjastage
 • Kui hakkate kasutama arvelduskontosid kolmanda isiku kasuks või huvides, täitke tegeliku kasusaaja ankeet ja seejärel allkirjastage
 • Digitaalselt allkirjastatud ankeedid edastage e-posti aadressile helpdesk@tbb.ee
 • Juhul, kui Teil digitaalselt allkirjastamise võimalus puudub, palume eeltäidetud ankeedid tuua Teile sobivasse TBB panga kontorisse
 • Ankeete on võimalik täita ka kontoris kohapeal
 • Pärast seda, kui pank on teinud positiivse otsuse konto avamise osas, ootame teid meie Tallinna või Narva kliendikontorisse isiku tuvastamiseks ja lepingute allkirjastamiseks. Identifitseeritud klient ei pea teistkordselt pangakontorit külastama

Kolmanda riigi kodanik, kellel puudub Eestis elamiseks elamisluba, kes ei ole kantud Eesti Töötamise registrisse (TÖR) ja kes ei ole seotud Pangas kontot omava ettevõttega

Üldinfo

Arvelduskonto avamine vastavalt hinnakirjale.

Otsus konto avamise kohta võetakse vastu võimalikult kiiresti, kuid hiljemalt 10 pangapäeva jooksul, eeldusel, et kõik vajalikud dokumendid ja informatsioon on pangale esitatud. Otsus konto avamise kohta edastatakse kliendile tema poolt valitud viisil, kas telefoni või e-kirja teel.

Arvelduskontot on võimalik avada nii euro kui ka välisvaluutas. Identifitseerimiseks ja arvelduskonto avamiseks ootame klienti pangakontorisse. Juhul, kui tekib vajadus täiendava konto avamiseks, siis eelnevalt identifitseeritud klient ei pea teistkordselt pangakontorit külastama. Klient saab konto avamise sooviavalduse ja vajalikud dokumendid esitada digitaalselt e-posti aadressile helpdesk@tbb.ee.

Konto avamine

Pank avab konto järgmistel tingimustel:

 • Kliendil on täidetud vähemalt üks allolevatest seostest Eestiga:
  • õppimine Eestis
  • kinnisvara omamine või üürimine Eestis
  • osalus toimivas Eestis registreeritud ettevõttes
  • lähisugulased Eestis (lapsed, vanemad, abikaasa)
 • Pangal on kogu vajalik informatsioon kliendi kohta
 • Konto avamisel ja hiljem ärisuhte vältel edastatakse pangale vajalikku teavet, mis võimaldab rakendada kliendi suhtes hoolsusmeetmeid
 • Konto avamise eesmärk, olemus ning kliendi majandustegevus on Pangale arusaadavad

NB! E-residendi digitaalne isikutunnistus ei ole isikut tõendav dokument ja e-residendi staatus üksi ei ole piisav alus pangakonto avamiseks. Küll aga võimaldab e-residendi digitaalne isikutunnistus pärast isiku näost näkku tuvastamist lepingumuudatusi allkirjastada digitaalselt kliendikontorisse tulemata.

Pank ei ava kontot järgmistel juhtudel:

 • Kliendil puudub oluline seos Eestiga
 • Konto avamisel ei esitata kogu vajalikku teavet, mis võimaldaks igal ajahetkel rakendada kliendi suhtes hoolsusmeetmeid
 • Pangal ei ole võimalik kliendi vara päritolu tuvastada või kontrollida
 • Klient on lisatud rahapesu või terrorismi ja selle rahastamisega seotud või selles kahtlustatavate isikute rahvusvahelisse nimistusse
 • Klient on lisatud ÜRO, EL või USA rahvusvaheliste sanktsioonide nimekirja

Dokumendid konto avamiseks

Pangale esitatavad dokumendid:

 • Kliendi isikut tõendav dokument:
  • välisriigi pass, milles peab olema kehtiv viisa (v.a välisriikide puhul, kellega Eesti Vabariigil on kehtestatud viisavabadus)
 • Notariaalne volikiri ja volitatud isiku isikut tõendav dokument, juhul kui kontot soovib avada volitatud isik
 • Alaealise konto avamise puhul lapsevanema või eestkostja isikut tõendav dokument ja lapse sünnitunnistus
 • Piiratud teovõimelisusega isikule konto avamise puhul eestkostja isikut tõendav dokument ja kohtuotsus
 • Kliendi CV või viide LinkedIn profiilile
 • Kliendiankeet
 • Eestiga seost tõendavad dokumendid:
  • üüri- või tööleping
  • koolitõend
  • abielutunnistus

Arvelduskonto avamine

 • Täitke kliendiankeet ja seejärel allkirjastage
 • Kui hakkate kasutama arvelduskontosid kolmanda isiku kasuks või huvides, täitke  tegeliku kasusaaja ankeet ja seejärel allkirjastage
 • Digitaalselt allkirjastatud ankeedid edastage e-posti aadressile helpdesk@tbb.ee
 • Juhul, kui Teil digitaalselt allkirjastamise võimalus puudub, palume eeltäidetud ankeedid tuua Teile sobivasse TBB panga kontorisse
 • Ankeete on võimalik täita ka kontoris kohapeal
 • Pärast seda, kui pank on teinud positiivse otsuse konto avamise osas, ootame teid meie Tallinna või Narva kliendikontorisse isiku tuvastamiseks ja lepingute allkirjastamiseks. Identifitseeritud klient ei pea teistkordselt pangakontorit külastama

SMS teavitamine arvelduskontole sissetulevatest maksetest

SMS teavitamine arvelduskontole sissetulevatest maksetest  Panga teenus, mis annab Kliendile võimaluse, ilma internetipanga sisselogimist või ATM-i kasutamata, saada Pangalt mobiiltelefonile SMS`ina informatsiooni sissetulevatest maksetest.

Liitumiseks on vaja sõlmida teenuse kasutamise leping panga kontoris.

Kliendil on õigus iseseisvalt määrata arvelduskonto mille kohta saadetakse SMS ja miinimumsumma, millest SMS-id saadetakse.

Tasu kuu aja jooksul saadetud sms-teavitamiste eest summeerutakse ning võetakse Teie arvelduskontolt maha automaatselt kalendrikuu viimasel kalendripäeval.

Mobiiltelefoni numbri vahetusel peab Klient lõpetama lepingu oma vana numbri baasil ja sõlmima teise lepingu uue mobiiltelefoni numbri baasil.

Personaalpangandus

Personaalpanganduse klientidele kehtivad alljärgnevad soodustused:

 täiendav intressimäär tähtajalistele hoiustele eurodes *

 tasuta SEPA maksed internetipanga kaudu

 deebetkaart Debit MasterCard ilma igakuise hooldustasuta ja kreeditkaart MasterCard hooldustasu soodustused

Personaalpanganduse teenus on mõeldud eraisikust klientidele-residendile alates 18.a., kelle arveldusarvele on viimase kolme kuu jooksul laekunud püsisissetulekud: töötasu, pension, stipendium, autoritasu või muud maksustatud rahalised tulud ( min. 300 EUR ); või eraklientidele, kes hoiustavad aastaarvestuses vähemalt 20 000 EUR (või ekvivalent valuutas)

_____________

*Ei laiene intressimääradele, mis on kehtestatud Panga reklaamikampaaniateks

Kliendiandmete uuendamine

Palume Klientidel oma andmeid uuendada seoses maksualase teabevahetusega

Kui Te olete maksukohustuslane (füüsilise või juriidilise isikuna) mujal riigis kui Eesti, palume täita kliendiandmete ankeet, kuhu tuleb lisada kõik maksuresidentsuse riigid ja vastavad maksukohustuslase registreerimise numbrid.

Eraisikust kontoomaniku ankeet

Juriidilisest isikust kontoomaniku ja tegevusest kasusaaja ankeet

Kliendiandmete uuendamiseks on järgmised võimalused:

✓ Täidetud kliendiandmete ankeedi saatmine pangale e-posti teel või posti teel (elektrooniliselt täidetud ankeet tuleb allkirjastada ja saata aadressile helpdesk@tbb.ee)
 Kliendiandmete uuendamine internetipangas

 Kliendiandmete uuendamine pangakontoris

Lisainfo klienditoe telefonil +372 66 88 066

Juhime tähelepanu, kui klient ei uuenda nõutud infot, on finantsasutusel kohustus avaldada olemasolevad isiku andmed Maksu- ja Tolliametile.

Alates 1 jaanuarist 2016 on Eesti finantsasutustel kohustus küsida klientidelt infot maksuresidentsuse riikide kohta (sh USA), kus nad on maksukohustuslased ja vastavad maksukohustuslase registreerimise numbrid.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) ja CRSi (Common Reporting Standard) nõuetele vastava teabe kogumise ja vahetamise õiguslik alus on Eestis sätestatud Maksualase teabevahetuse seadusega.

CRSi alusel saavad maksujurisdiktsioonid (Eestis Maksu- ja Tolliamet) oma territooriumil asuvatelt finantsinstitutsioonidelt finantsteavet ja vahetavad seda kord aastas teiste maksujurisdiktsioonidega.

Täiendav info veebilehel: http://www.oecd.org/tax/ (CRS) ja www.irs.gov  (FATCA)

Arvelduskonto ja maksekaardi taotlus

Taotle kohe