Välisarveldused

TBB pangas on võimalik teostada ja võtta vastu makseid välispankadest. Juhul, kui Teie kontol ei ole valuutat, milles soovite makset sooritada, konverteerib pank vajaliku summa, võttes aluseks kursi, mis makse tegemise hetkel kehtib. Ülekande teostamiseks välismaale tuleb täita välismaksekorraldus.

Maksetingimused

Nimekiri territooriumidest, mida ei loeta madala maksumääraga territooriumideks

Makseid rublades on võimalik kanda klientide kontodele Vene Föderatsiooni pankadesse ja teistesse pankadesse, millised omavad vene rublades korrespondentkontosid.

Vene Föderatsioonis kehtivate reeglite kohaselt kontrollivad Venemaa kommertspangad mitteresidentide vene rublades laekumise alust ja arvete kasutamist. Tehingu selgituse ja koodi olemasolu kindlustavad maksetoimingu ja välistavad vajaduse anda vene pangale täiendavaid selgitusi.
Juhime tähelepanu, et selgitus tuleb kirjutada inglise keeles või vene keeles ladina tähtedega. Vt. Kirillitsa translitereerimine.

Vene rublades maksete vormistamisel tuleb kinni pidada järgmistest reeglitest:

 INN kood ( maksumaksja identifitseerimiskood) 9-12- tähemärki – tuleb märkida saaja nime väljale, nime ette. Kui saajaks on eraisik, siis tuleb näidata saaja perekonnanimi, eesnimi ja isanimi. Nime kirjutamist võib jätkata aadressi väljalt

 9-kohaline BIK kood (saaja panga identifitseerimiskood) tuleb märkida saaja panga väljale, panga nime järele

 Saaja panga korrespondentkonto number VF keskpangas (20 tähemärki) – märgitakse saaja panga väljale BIK koodi järele

Kui makse saaja pank on peapanga filiaal või osakond, siis sisestage andmed järgmiselt:

 filiaali nimetus – märgitakse saaja panga väljale

 filiaali korrespondentkonto number peapangas märgitakse saaja panga väljale panga nime järele

 peapanga nimi märgitakse korrespondentpanga väljale

 peapanga 9- kohaline identifitseerimiskood või BIK kood märgitakse korrespondentpanga nime väljale, panga nime järele

 peapanga 20- kohaline korrespondentkonto number VF keskpangas märgitakse saaja korrespondentpanga nime väljale, panga nime ja BIK koodi järele

Makse selgitusse märkige järgmised andmed:

 valuuta tehingu operatsiooni tüüp VO, samuti valuuta tehingu kood. Näide: VO20020; Tehingu koodi puudumisel maksed tagastatakse!

 makse sisu selgitus (kauba või teenuse nimetus)

 faktuurarve ja lepingu number ning kuupäev

 NDS käibemaksu summa. Kui kaubad või teenused ei kuulu maksustamisele, siis tuleb märkida «BEZ NDS»

Maksed vene rublades TBB panga klientidele

Kui TBB panga klient soovib, et temale makstakse vene rublades, siis tuleb tal edastada oma välispartnerile järgmised rekvisiidid:

 Makse saaja perekonnanimi või nimetus ja aadress;

 Makse saaja arvelduskonto number TBB pangas;

 Saaja panga nimi (AS TBB pank), aadress (Vana-Viru 7, 15097 Tallinn, Estonia), SWIFT TABUEE22;

 TBB panga korrespondentkonto number vastavas VF pangas 30111810100000000663

 vastava panga korrespondentkonto number Venemaa Keskpangas C/A 30101810400000000225

 panga identifitseerimiskood BIK 044525225

 maksumaksja identifitseerimisnumber INN

Valuuta tehingu koodid

Venemaa Panga (Банк России) 4. juuni 2012. aasta eeskirja nr 138-И „Valuutatehingutega seotud dokumentide ja teabe volitatud pankadele esitamise kord residentide ja mitteresidentide poolt, passitehingute vormistamise kord ning valuutatehingute arvestamise ja tegemise kontrolli kord volitatud pankade poolt“ lisa 2.

Tehingu liigi kood  

 Tehingu nimetus ja kirjeldus

 01 

 Residentide konverteerimistehingud sularahata vormis

 01  010  Välisvaluuta müük residendi poolt Venemaa Föderatsiooni valuuta eest
 01  030  Välisvaluuta ost residendi poolt Venemaa Föderatsiooni valuuta eest
 01  040  Ühe välisvaluuta ost (müük) residendi poolt teise välisvaluuta eest

02

 Mitteresidentide konverteerimistehingud sularahata vormis

02  010  Venemaa Föderatsiooni valuuta ostmine mitteresidendi poolt välisvaluuta eest
02  020  Venemaa Föderatsiooni valuuta müümine mitteresidendi poolt välisvaluuta eest

 10 

 Residentide ja mitteresidentide vahelised arveldused väliskaubandustegevuse puhul Venemaa Föderatsioonist väljaveetavate kaupade eest, k.a lennukid ning mere-ja siseveekogude laevad ning kosmoseobjektid

 10  100  Mitteresidendi arveldused residendile ettemaksu näol kaupade eest, mis veetakse Venemaa Föderatsiooni territooriumilt välja, sealhulgas komisjonilepingu (agendileping, käendusleping) alusel (ettemaks), välja arvatud loetelu 22. jaotises nimetatud arveldused
 10  200 Mitteresidendi arveldused residendile makse edasilükkamise võimalusega kaupade eest, mis veetakse Venemaa Föderatsiooni territooriumilt välja, sealhulgas komisjonilepingu (agendileping, käendusleping) alusel (järelmaks), välja arvatud loetelu 22. jaotises nimetatud arveldused
 10  800 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud kaupade Venemaa Föderatsiooni territooriumilt väljavedamisel saadud liigsete rahaliste vahendite tagastamisega, välja arvatud arveldused koodiga 22800

 11

 Residentide ja mitteresidentide vahelised arveldused väliskaubandustegevuse puhul Venemaa Föderatsiooni sisseveetavate kaupade eest, k.a lennukid ning mere-ja siseveekogude laevad ning kosmoseobjektid

 11  100 Residendi arveldused ettemaksu näol mitteresidendile Venemaa Föderatsiooni sisseveetavate kaupade eest, sealhulgas komisjonilepingu (agendileping, käendusleping) alusel (ettemaks), välja arvatud loetelu 23. jaotises nimetatud arveldused
 11  200 Residendi arveldused mitteresidendile makse edasilükkamise võimalusega kaupade eest, mis veetakse Venemaa Föderatsiooni territooriumile, sealhulgas komisjonilepingu (agendileping, käendusleping) alusel (järelmaks), välja arvatud loetelu 23. jaotises nimetatud arveldused
 11  900 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud kaupade Venemaa Föderatsiooni territooriumile sissevedamisel saadud liigsete rahaliste vahendite tagastamisega, välja arvatud arveldused koodiga 23900

 12

Residentide ja mitteresidentide vahelised arveldused müüdavate kaupade eest ilma nende sisseveota Venemaa Föderatsiooni 

 12  050 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks kaupade eest, mis müüakse väljaspool Venemaa Föderatsiooni territooriumi ilma nende sisseveota Venemaa Föderatsiooni territooriumile, välja arvatud arveldused koodiga 22110, 22210, 22300
 12  060 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks kaupade eest, mis müüakse väljaspool Venemaa Föderatsiooni territooriumi ilma nende sisseveota Venemaa Föderatsiooni territooriumile, välja arvatud arveldused koodiga 23110, 23210, 23300
 12  800 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud ülemääraselt saadud raha tagastamisega kaupade müügil väljaspool Venemaa Föderatsiooni territooriumi, välja arvatud arveldused koodiga 22800
 12  900 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud ülemääraselt saadud raha tagastamisega kaupade müügil väljaspool Venemaa Föderatsiooni territooriumi, välja arvatud arveldused koodiga 23900

 13

 Residentide ja mitteresidentide vahelised arveldused Venemaa Föderatsiooni territooriumil müüdavate kaupade eest

 13  010 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks kaupade eest, mis müüakse Venemaa Föderatsiooni territooriumil, välja arvatud arveldused koodiga 22110, 22210, 22300
 13  020 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks kaupade eest, mis müüakse Venemaa Föderatsiooni territooriumil, välja arvatud arveldused koodiga 23110, 23210, 23300
 13  800 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud ülemääraselt saadud raha tagastamisega kaupade müümisel Venemaa Föderatsiooni territooriumil, välja arvatud arveldused koodiga 22800
 13  900 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud ülemääraselt saadud raha tagastamisega kaupade müümisel Vene Föderatsiooni territooriumil, välja arvatud arveldused koodiga 23900

 20

 Residentide ja mitteresidentide vahelised arveldused väliskaubandustehingute puhul, mis on seotud residendi poolt tööde teostamise, teenuste osutamise, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmisega, k.a ainuõigused nendele, vallasvara ja/või kinnisvara rendilepingute alusel, v.a kapitalirendilepingud (liising)

 20  100 Mitteresidendi arveldused ettemaksu näol residendi teostatud tööde, osutatud teenuste, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmisega, k.a ainuõigused nendele, sealhulgas nimetatud kohustuste täitmine komisjonilepingu (agendileping, käendusleping) alusel (ettemaks), välja arvatud arveldused koodiga 20400, loetelu 22. jaotises nimetatud arveldused ja arveldused, mis on seotud tasu väljamaksmisega residendist maaklerile maaklerilepingu alusel (loetelu 58. jaotis)
 20  200 Mitteresidendi arveldused residendi teostatud tööde, osutatud teenuste, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmisega, k.a ainuõigused nendele, sealhulgas nimetatud kohustuste täitmine komisjonilepingu (agendileping, käendusleping) alusel (järelmaks), välja arvatud arveldused koodiga 20400, loetelu 22. jaotises nimetatud arveldused ja arveldused, mis on seotud tasu väljamaksmisega residendist maaklerile maaklerilepingu alusel (loetelu 58. jaotis)
 20  300 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks vallasvara ja/või kinnisvara rendilepingute alusel, v.a kapitalirendilepingud (liising)
 20  400 Mitteresidendist komitendi (printsipaali, usaldusisiku) arveldused residendist komisjonäri (agendi, käendaja) kasuks seoses maksetega kolmandatelt isikutelt ostetud kaupade, tööde, teenuste, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste eest, k.a ainuõigused nendele, mitteresidendi kasuks, sealhulgas nimetatud kohustuste täitmine komisjonilepingu alusel (agendilepingud), v.a loetelu 58. jaotisse kuuluvad arveldused
 20  500  Residendist komisjonäri (agendi, käendaja) arveldused mitteresidendist komitendi (printsipaali, usaldusisiku) kasuks seoses teenustega, mis resident on teistele isikutele osutanud, nagu näiteks kauba realiseerimine, tööde teostamine, teenuste osutamine, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmine, k.a ainuõigused nendele, mitteresidendi kasuks
 20  800  Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud liigselt saadud rahaliste vahendite tagastamisega seoses residendi poolt teenuse osutamisega teistele isikutele kaupade realiseerimise, tööde teostamise, teenuste osutamise, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmisega, k.a ainuõigused nendele, välja arvatud loetelu 22. ja 58. jaotises nimetatud arveldused

 21 

 Residentide ja mitteresidentide vahelised arveldused väliskaubandustehingute puhul, mis on seotud mitteresidentide poolt tööde teostamise, teenuste osutamise, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmisega, k.a ainuõigused nendele vallasvara ja/või kinnisvara rendilepingute alusel, v.a kapitalirendilepingud (liising)

 21  100  Residendi arveldused ettemaksu näol, mis on seotud mitteresidendi poolt tööde teostamise, teenuste osutamise, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmisega, k.a ainuõigused nendele, sealhulgas nimetatud kohustuste täitmine komisjonilepingu (agendileping, käendusleping) alusel (ettemaks), välja arvatud arveldused koodiga 21400, loetelu 23. jaotises nimetatud arveldused ja arveldused, mis on seotud tasu väljamaksmisega mitteresidendist maaklerile maaklerilepingu alusel (loetelu 58. jaotis)
 21  200  Residendi arveldused, mis on seotud mitteresidendi poolt tööde teostamise, teenuste osutamise, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmisega, k.a erandlikud õigused nendele, sealhulgas nimetatud kohustuste täitmine komisjonilepingu (agendileping, käendusleping) alusel (järelmaks), välja arvatud arveldused koodiga 21400, loetelu 23. jaotises nimetatud arveldused ja arveldused, mis on seotud tasu väljamaksmisega mitteresidendist maaklerile maaklerilepingu alusel (loetelu 58. jaotis)
 21  300 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks vallasvara ja/või kinnisvara rendilepingute alusel, v.a kapitalirendilepingud (liising)
 21  400 Residendist komitendi (printsipaali, usaldusisiku) arveldused mitteresidendist komisjonäri (agendi, käendaja) kasuks seoses maksetega kolmandatelt isikutelt ostetud kaupade, tööde, teenuste informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste eest, k.a ainuõigused nendele, residendi kasuks, sealhulgas nimetatud kohustuste täitmine komisjonilepingu alusel (agendilepingud), v.a loetelu 58. jaotisse kuuluvad arveldused
 21  500 Mitteresidendist komisjonäri või usaldusisiku arveldused residendist komitendi (printsipaali, usaldusisiku) kasuks seoses teenustega, mis mitteresident on teistele isikutele osutanud, nagu näiteks kauba realiseerimine, tööde teostamine, teenuste osutamine, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmine, k.a ainuõigused nendele, sealhulgas nimetatud kohustuste täitmine komisjonilepingu alusel (agendileping, käendusleping), välja arvatud arveldused, mis on ära toodud loetelu 58. jaotises
 21  900 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud liigselt saadud raha tagastamisega mitteresidendi poolt tööde teostamise, teenuste osutamise, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmisega, k.a ainuõigused nendele, välja arvatud loetelu 23. ja 58. jaotises nimetatud arveldused

 22 

 Residentide ja mitteresidentide vahelised arveldused, mis on seotud residentide poolt kaupade tarnimise, tööde teostamise, teenuste osutamise, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmisega, k.a ainuõigused nendele, segatüüpi lepingute (kokkulepete) alusel*

 22  100 Mitteresidendist komitendi (printsipaali, usaldusisiku) arveldused ettemakse näol residendist komisjonärile või usaldusisikule kaupade eest, mis veetakse Venemaa Föderatsiooni territooriumilt välja, tööde teostamise, teenuste osutamise, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmise eest, k.a ainuõigused nendele (ettemaks), välja arvatud arveldused koodiga 22110 ja arveldused, mis on seotud tasu väljamaksmisega residendist maaklerile maaklerilepingu alusel (loetelu 58. jaotis)
 22  110 Mitteresidendi arveldused ettemaksu näol residendile kaupade eest, tööde teostamise, teenuste osutamise, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmise eest, k.a ainuõigused nendele, lepingute alusel, mis on ära toodud Venemaa Keskpanga määruse nr 138-I punktis 5.1.2, kehtiv alates 4. juuni 2012 (ettemaks)
 22  200 Mitteresidendist komitendi (printsipaali, usaldusisiku) arveldused makse edasilükkamisega residendist komisjonäriga (agendi, usaldusisikuga) kaupade eest, mis veetakse Venemaa Föderatsiooni territooriumilt välja, tööde teostamise, teenuste osutamise, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmise eest, k.a ainuõigused nendele (järelmaks), välja arvatud arveldused koodiga 22110 ja arveldused, mis on seotud tasu väljamaksmisega residendist maaklerile maaklerilepingu alusel (loetelu 58. jaotis)
 22  210 Mitteresidendi arveldused makse edasilükkamisega residendiga kaupade eest, tööde teostamise, teenuste osutamise, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmise eest, k.a ainuõigused nendele, lepingute alusel, mis on ära toodud Venemaa Keskpanga määruse nr 138-I punktis 5.1.2, kehtiv alates 4. juuni 2012 (järelmaks)
 22  300 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks kapitalirendilepingu (liisingulepingu) alusel
 22  800 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud ülemääraselt saadud raha tagastamisega segatüüpi lepingute (kokkulepete) alusel

 23 

 Residentide ja mitteresidentide vahelised arveldused, mis on seotud mitteresidentide poolt kaupade tarnimise, tööde teostamise, teenuste osutamise, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmisega, k.a ainuõigused nendele, segatüüpi lepingute (kokkulepete) alusel*

 23  100  Residendist komitendi (printsipaali, usaldusisiku) arveldused ettemakse näol mitteresidendist komisjonärile (agendile, käendajale) kaupade eest, mis veetakse Venemaa Föderatsiooni territooriumile sisse, tööde teostamise, teenuste osutamise, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmise eest, k.a ainuõigused nendele (ettemaks), välja arvatud arveldused koodiga 23110 ja arveldused, mis on seotud tasu väljamaksmisega mitteresidendist maaklerile maaklerilepingu alusel (loetelu 58. jaotis)
 23  110 Residendi arveldused ettemaksu näol mitteresidendile kaupade eest, tööde teostamise, teenuste osutamise, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmise eest, k.a ainuõigused nendele, lepingute alusel, mis on ära toodud käesoleva juhendi punkti 5.1 alapunktis 5.1.2 (ettemaks)
 23  200 Residendist komitendi (printsipaali, usaldusisiku) arveldused makse edasilükkamisega mitteresidendist komisjonäriga (agendiga, käendajaga) kaupade eest, mis veetakse Venemaa Föderatsiooni territooriumile sisse, tööde teostamise, teenuste osutamise, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmise eest, k.a ainuõigused nendele (järelmaks), välja arvatud arveldused koodiga 23110 ja arveldused, mis on seotud tasu väljamaksmisega mitteresidendist maaklerile maaklerilepingu alusel (loetelu 58. jaotis)
 23  210 Residendi arveldused makse edasilükkamisega mitteresidendiga kaupade eest, tööde teostamise, teenuste osutamise, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmise eest, k.a ainuõigused nendele, lepingute alusel, mis on ära toodud käesoleva juhendi punkti 5.1 alapunktis 5.1.2 (järelmaks)
 23  300 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks kapitalirendilepingu (liisinglepingu) alusel
 23  900 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud liigselt saadud raha tagastamisega segatüüpi lepingute (kokkulepete) alusel

 30

 Residentide ja mitteresidentide vahelised arveldused kinnisvara ostutehingute puhul, välja arvatud maksed lennukite, mere- ja siseveekogude laevade ja kosmoseobjektide eest

30  010 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks kinnisvara eest, mis on omandatud väljaspool Venemaa Föderatsiooni territooriumi, sealhulgas need, mis on seotud mitteresidendi osalemisega residendi kinnisvara ehitusel väljaspool Venemaa Föderatsiooni territooriumi
30  020 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks kinnisvara eest, mis on omandatud väljaspool Venemaa Föderatsiooni territooriumi, sealhulgas need, mis on seotud residendi osalemisega mitteresidendi kinnisvara ehitusel väljaspool Venemaa Föderatsiooni territooriumi
30  030 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks kinnisvara eest, mis on omandatud Venemaa Föderatsiooni territooriumil, sealhulgas need, mis on seotud mitteresidendi osalemisega residendi kinnisvara ehitusel Venemaa Föderatsiooni territooriumil
30  040 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks kinnisvara eest, mis on omandatud Venemaa Föderatsiooni territooriumil, sealhulgas need, mis on seotud residendi osalemisega mitteresidendi kinnisvara ehitusel Venemaa Föderatsiooni territooriumil
30  800 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud kinnisvaratehingutest liigselt saadud raha tagastamisega, sealhulgas ka seoses niisuguste kinnisvaratehingutega, mis on seotud osalemisega kinnisvara ehitusel
30  900 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud kinnisvaratehingutest liigselt saadud raha tagastamisega, sealhulgas ka seoses niisuguste kinnisvaratehingutega, mis on seotud osalemisega kinnisvara ehitusel

 32

 Residentide ja mitteresidentide arveldused nõudeloovutuslepingute ja võla ülekandelepingute alusel, mis on sõlmitud residendi ja mitteresidendi vahel

 32  010 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks nõude eest, mille resident mitteresidendile nõudeloovutuslepingu alusel loovutab
 32  015 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks nõude eest, mille mitteresident residendile nõudeloovutuslepingu alusel loovutab
 32  020 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks võla eest, mille mitteresident residendile võla ülekandmislepingu alusel üle kannab
 32  025 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks võla eest, mille resident mitteresidendile võla ülekandmislepingu alusel üle kannab

 35 

Residentide ja mitteresidentide vahelised arveldused teistes tehingutes, mis on seotud väliskaubandusega ja millele pole otseselt viidatud loetelu 10.–23. jaotistes

 35  030 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks teistes tehingutes, mis on seotud väliskaubandusega ja millele pole otseselt viidatud loetelu 10.–23. jaotises
 35  040 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks teistes tehingutes, mis on seotud väliskaubandusega ja millele pole otseselt viidatud loetelu 10.–23. jaotises

 40 

 Arveldused, mis on seotud residentide (välja arvatud volitatud pangad) poolt mitteresidentidele laenu andmisega

 40  030 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks laenulepingu alusel laenu andmisel
 40  900 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud liigselt saadud raha tagastamisega residendi poolt mitteresidendile laenulepingu alusel laenu andmisel

 41

 Arveldused, mis on seotud mitteresidentide (välja arvatud volitatud pangad) poolt residentidele laenu ja krediidi andmisega

 41  030 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks laenu- või krediidilepingu alusel laenu või krediidi andmisel
 41  800 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud liigselt saadud raha tagastamisega mitteresidendi poolt residendile laenu- või krediidilepingu alusel laenu või krediidi andmisel

 42

 Arveldused, mis on seotud residentide (välja arvatud volitatud pangad) laenu- või krediidilepingutest tulenevate kohustuste täitmisega

 42  015 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks võla põhiosa tagastamiseks krediidi- või laenulepingu alusel
 42  035 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks intresside maksmisel krediidi- või laenulepingu alusel
 42  050 Muud residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud preemia (komisjonitasu) või muude krediidi või laenuga seotud kohustuste täitmisega
 42  900 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud liigselt saadud raha tagastamisega residendi poolt võla põhiosa kustutamisel krediidi- või laenulepingu alusel
 42  950 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud liigselt saadud intresside tagastamisega krediidi- või laenulepingu alusel

 43

 Arveldused, mis on seotud mitteresidentide laenulepingutest tulenevate kohustuste täitmisega

 43  015  Mitteresidendi arveldused residendi kasuks võla põhiosa tagastamiseks laenulepingu alusel
 43  035  Mitteresidendi arveldused residendi kasuks intresside maksmisel laenulepingu alusel
 43  050  Muud mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud preemia (komisjonitasu) või muude laenuga seotud kohustuste täitmisega
 43  800  Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud liigselt saadud raha tagastamisega mitteresidendi poolt võla põhiosa kustutamisel laenulepingu alusel
 43  850  Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud liigselt saadud intresside tagastamisega laenulepingu alusel

 50

 Kapitalimahutustena tehtavate investeeringutega seotud arveldused

 50  100 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks juriidilise isiku osakute, sissemaksete, mitterahaliste sissemaksetena (põhikirjaline või ühine kapital, kooperatiivi fond), samuti ühistulepingu alusel
 50  110 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks kapitalimahutustena tehtud investeeringutelt saadud dividendide (tulude) väljamaksmisel
 50  200 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks juriidilise isiku osakute, sissemaksete, mitterahaliste sissemaksetena (põhikirjaline või ühine kapital, kooperatiivi fond), samuti ühistulepingu alusel
 50  210 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks kapitalimahutustena tehtud investeeringutelt saadud dividendide (tulude) väljamaksmisel
 50  800 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud kapitalimahutusena tehtava investeerimise tulemusel liigselt saadud raha tagastamisega
 50  900 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud kapitalimahutusena tehtava investeerimise tulemusel liigselt saadud raha tagastamisega

 51

 Arveldused, mis on seotud väärtpaberitega (või väärtpaberitega tõendatud õigustega), mille mitteresidendid on residentidelt omandanud, välja arvatud loetelu 58. jaotises nimetatud koodidega arveldused

 51  210 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks omandatud residendi obligatsioonide, aktsiate ja muude emiteeritud väärtpaberite eest
 51  215 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks omandatud mitteresidendi obligatsioonide, aktsiate ja muude emiteeritud väärtpaberite eest
 51  230 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks omandatud investeerimisfondide osakute eest, mille asutaja on resident
 51  235 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks omandatud investeerimisfondide osakute eest, mille asutaja on mitteresident
 51  250 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks omandatud võlakirjade ja residentide välja antud muude mitteemiteeritavate väärtpaberite eest
 51  255 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks omandatud võlakirjade ja mitteresidentide välja antud muude mitteemiteeritavate väärtpaberite eest
 51  800 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud arveldustel väärtpaberitega (või väärtpaberitega tõestatud õigustega) ülemääraselt saadud rahaliste vahendite, samuti täitmata kohustustest tulenevate rahaliste vahendite tagastamisega

52

 Arveldused, mis on seotud väärtpaberitega (või väärtpaberitega tõendatud õigustega), mille resident on mitteresidendilt omandanud, välja arvatud loetelu 58. jaotises nimetatud koodidega arveldused

 52  210 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks omandatud residendi obligatsioonide, aktsiate ja muude emiteeritud väärtpaberite eest
 52  215 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks omandatud mitteresidendi obligatsioonide, aktsiate ja muude emiteeritud väärtpaberite eest
 52  230 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks omandatud investeerimisfondide osakute eest, mille asutaja on mitteresident
 52  235 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks omandatud investeerimisfondide osakute eest, mille asutaja on resident
 52  250 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks omandatud võlakirjade ja residentide välja antud muude mitteemiteeritud väärtpaberite eest
 52  255 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks omandatud võlakirjade ja mitteresidentide välja antud muude mitteemiteeritud väärtpaberite eest
 52  900 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks seoses väärtpaberitega (või väärtpaberitega tõestatud õigustega) seotud tehingutelt liigselt saadud rahaliste vahendite, samuti täitmata kohustustest tulenevate rahaliste vahendite tagastamisega

 55

Arveldused, mis on seotud residentide ja mitteresidentide väärtpaberitega seotud kohustuste täitmisega, välja arvatud loetelu 58. jaotises nimetatud koodidega arveldused 

 55  210 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks residendi obligatsioonide, aktsiate ja muude emiteeritud väärtpaberitega seotud kohustuste täitmisel
 55  230  Residendi arveldused mitteresidendi kasuks investeerimisfondide osadest saadavate tulude väljamaksmisel

 55

  250

Residendi arveldused mitteresidendi kasuks residendi võlakirjade ja muude mitteemiteeritud väärtpaberitega seotud kohustuste täitmisel

 55

 310

Mitteresidendi arveldused residendi kasuks mitteresidendi obligatsioonide, aktsiate ja muude emiteeritud väärtpaberitega seotud kohustuste täitmisel

 55

 330

Mitteresidendi arveldused residendi kasuks investeerimisfondide osadest saadavate tulude väljamaksmisel

 55

 350

Mitteresidendi arveldused residendi kasuks mitteresidendi võlakirjade ja muude mitteemiteeritud väärtpaberitega seotud kohustuste täitmisel

 55

 800

Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud väärtpaberitehingutelt liigselt saadud rahaliste vahendite, samuti täitmata kohustustest tulenevate rahaliste vahendite tagastamisega

 55

 900

Mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud väärtpaberitehingutelt liigselt saadud rahaliste vahendite, samuti täitmata kohustustest tulenevate rahaliste vahendite tagastamisega

 56 

 Tuletisinstrumentide ja muude tähtajaliste tehingutega seotud arveldused residentide ja mitteresidentide vahel

 56

 010

Mitteresidendi arveldused residendi kasuks tuletisinstrumentide ja muude tähtajaliste tehingutega (preemiad, marginaalid, tagatismaksed ja muud rahalised vahendid, mis kantakse üle kooskõlas lepingu tingimustega, välja arvatud arveldused, mis on seotud alusvara tarnega)

 56

 060

Mitteresidendi arveldused residendi kasuks tuletisinstrumentide ja muude tähtajaliste tehingutega (preemiad, marginaalid, tagatismaksed ja muud rahalised vahendid, mis kantakse üle kooskõlas lepingu tingimustega, välja arvatud arveldused, mis on seotud alusvara tarnega)

 56

 800

Residendi arveldused, mis on seotud mitteresidendilt liigselt saadud rahaliste vahendite, samuti käesolevas jaotises nimetatud täitmata kohustustest tulenevate rahaliste vahendite tagastamisega

 56

 900

Mitteresidendi arveldused, mis on seotud residendilt liigselt saadud rahaliste vahendite, samuti käesolevas jaotises nimetatud täitmata kohustustest tulevate rahaliste vahendite tagastamisega

 57

 Arveldused vara usaldushalduse lepingute alusel

 57

 010

 Residendi (usaldushalduse kehtestaja) arveldused residendi (usaldushalduri) kasuks välisvaluutas

 57

 015

 Residendi (usaldushalduri) arveldused residendi (usaldushalduse kehtestaja) kasuks välisvaluutas

 57

 020

Mitteresidendi (usaldushalduse kehtestaja) arveldused residendi (usaldushalduri) kasuks välis- ja Venemaa Föderatsiooni valuutas

 57

 025

Residendi (usaldushalduri), arveldused mitteresidendi (usaldushalduse kehtestaja) kasuks välis- ja Venemaa Föderatsiooni valuutas

 57

 030

 Residendist usaldushalduse kehtestaja arveldused mitteresidendist usaldushalduri kasuks.

 57

 035

 Mitteresidendist usaldushalduri arveldused residendist usaldushalduse kehtestaja kasuks.

 57

 800

Residendi arveldused, mis on seotud mitteresidendile liigselt makstud rahaliste vahendite tagastamisega vastavalt usaldushalduse lepingule

 57

 900

Mitteresidendi arveldused, mis on seotud residendile liigselt makstud rahaliste vahendite tagastamisega vastavalt usaldushalduse lepingule

 58

 Maaklerilepingutega seotud arveldused, välja arvatud loetelu 51.-55. jaotises nimetatud koodidega arveldused

 58

 010

Residendi arveldused mitteresidendist maaklerite kasuks maaklerilepingu alusel, sealhulgas mitteresidendist maaklerile tasu väljamaksmine.

 58

 015

Mitteresidendist maaklerite arveldused residendi kasuks maaklerilepingu alusel, välja arvatud arveldused koodiga 58900

 58

 020

Mitteresidendi arveldused residendist maaklerite kasuks maaklerilepingu alusel, sealhulgas residendist maaklerile tasu väljamaksmine.

 58

 025

Residendist maaklerite arveldused mitteresidendi kasuks maaklerilepingu alusel, välja arvatud arveldused koodiga 58800

 58

 030

Residentidevahelised arveldused välisvaluutas maaklerilepingu alusel, k.a maakleri tasu ja komisjonitasu väljamaksed

 58

 800

Residentide arveldused, mis on seotud mitteresidendile maaklerilepingu alusel liigselt makstud raha tagastamisega

 58

 900

Mitteresidentide arveldused, mis on seotud residendile maaklerilepingu alusel liigselt makstud raha tagastamisega

 60 

 Mitteresidentide ülekanded, Venemaa Föderatsiooni valuuta kontolt väljavõtmine (kontole kandmine) sularahas mitteresidentide Venemaa Föderatsiooni valuuta kontodel

 60

 070

Venemaa Föderatsiooni valuuta ülekanded mitteresidendi Venemaa Föderatsiooni valuuta kontolt selle mitteresidendi samas volitatud pangas avatud teisele Venemaa Föderatsiooni valuuta kontole (deposiitkontole); mitteresidendi Venemaa Föderatsiooni valuuta deposiitkontolt selle mitteresidendi samas volitatud pangas avatud teisele pangakontole

 60

 071

Venemaa Föderatsiooni valuuta ülekanded volitatud pangas avatud mitteresidendi Venemaa Föderatsiooni valuuta kontolt selle mitteresidendi teises volitatud pangas avatud Venemaa Föderatsiooni valuuta kontole (deposiitkontole); mitteresidendi Venemaa Föderatsiooni valuuta deposiitkontolt selle mitteresidendi teises volitatud pangas avatud pangakontole

 60

 075

Venemaa Föderatsiooni valuuta ülekanded volitatud pangas avatud mitteresidendi Venemaa Föderatsiooni valuuta kontolt selle mitteresidendi mitteresidentpangas avatud Venemaa Föderatsiooni valuuta kontole (deposiitkontole)

 60

 076

Venemaa Föderatsiooni valuuta ülekanded volitatud pangas avatud mitteresidendi Venemaa Föderatsiooni valuuta kontolt (deposiitkontolt) selle mitteresidendi samas volitatud pangas avatud Venemaa Föderatsiooni valuuta kontole

 60

 080

Venemaa Föderatsiooni valuuta ülekanded mitteresidendi Venemaa Föderatsiooni valuuta kontolt teise mitteresidendi samas volitatud pangas avatud Venemaa Föderatsiooni valuuta kontole (deposiitkontole)

 60

 081

Venemaa Föderatsiooni valuuta ülekanded volitatud pangas avatud mitteresidendi Venemaa Föderatsiooni valuuta kontolt teise mitteresidendi teises volitatud pangas avatud Venemaa Föderatsiooni valuuta kontole (deposiitarvele)

 60

 085

Venemaa Föderatsiooni valuuta ülekanded volitatud pangas avatud mitteresidendi Venemaa Föderatsiooni valuuta kontolt volitatud pangas teise mitteresidendi nimel avatud Venemaa Föderatsiooni valuuta kontole (deposiitarvele)

 60

 086

Venemaa Föderatsiooni valuuta ülekanded volitatud pangas avatud mitteresidendi Venemaa Föderatsiooni valuuta kontolt (deposiitkontolt) volitatud pangas teisele mitteresidendile avatud Venemaa Föderatsiooni valuuta kontole

 60

 090

 Sularaha väljavõtmine Venemaa Föderatsiooni valuutas mitteresidendi volitatud pangas avatud Venemaa Föderatsiooni valuuta kontolt

 60

 095

Sularaha sissemaksmine Venemaa Föderatsiooni valuutas mitteresidendi volitatud pangas avatud Venemaa Föderatsiooni valuuta kontole

 60

 200

Venemaa Föderatsiooni valuuta väljavõtmine mitteresidendi volitatud pangas avatud Venemaa Föderatsiooni valuuta kontolt, kui väljavõtmine on tehtud pangakaarti kasutades

 61 

 Residentide arveldused ja ülekanded, välisvaluutas sularaha väljavõtmine (kontole kandmine) residentide poolt

 61  070 Arveldused residentide vahel välisvaluutas seoses ekspediitori, vedaja ja prahtija poolt transpordi, veoste ja prahtimise (tšarteri) teenuste osutamisega, mis on seotud Venemaa Föderatsioonist väljaveetava või Venemaa Föderatsiooni sisse veetava veosega, transiitveoga Venemaa Föderatsiooni territooriumil, samuti nimetatud veoste kindlustuslepingutega
 61  100 Välisvaluuta ülekanded residendi transiitvaluutakontolt sama residendi teisele transiitvaluutakontole või sama residendi välisvaluuta arvelduskontole
 61  115 Arveldused välisvaluutas residentide vahel, kes on komisjonärid (agendid, volinikud), ja residentide vahel, kes on komitendid (printsipaalid, usaldusisikud), seoses komisjonäride (agendid, volinikud) osutatavate teenustega, mis on seotud mitteresidentidega lepingute sõlmimise ja täitmisega kaupade üleandmiseks, tööde teostamiseks, teenuste osutamiseks, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste edasiandmiseks, k.a ainuõigused nendele, hõlmates raha tagastamise tehinguid (printsipaalid, usaldusisikud), välja arvatud maksed koodidega 57010, 58030 ja 61162
 61  130 Residendi välisvaluuta ülekanded residendi arvelduskontolt välisvaluutas, mis on avatud volitatud pangas, sama residendi kontole välisvaluutas samas volitatud pangas; residendi välisvaluuta kontolt , mis on avatud volitatud pangas sama residendi välisvaluuta kontole samas volitatud pangas
 61  135 Residendi välisvaluuta ülekanded residendi arvelduskontolt välisvaluutas, mis on avatud volitatud pangas, sama residendi kontole välisvaluutas teises volitatud pangas; residendi välisvaluuta kontolt, mis on avatud volitatud pangas sama residendi välisvaluuta kontole teises volitatud pangas
 61  140 Residendi välisvaluuta või Venemaa Föderatsiooni valuuta ülekanded residendi kontolt, avatud mitteresidentpangas, sama residendi kontole, mis on avatud volitatud pangas
 61  145 Residendi välisvaluuta ülekanded residendi kontolt, avatud mitteresidentpangas, teise residendi kontole, mis on avatud volitatud pangas
 61  150 Residendi välisvaluuta või Venemaa Föderatsiooni valuuta ülekanded residendi kontolt, avatud volitatud pangas, sama residendi kontole, mis on avatud mitteresidentpangas
 61  155 Residendi välisvaluuta ülekanded residendi kontolt, avatud volitatud pangas, teise residendi kontole, mis on avatud mitteresidentpangas
 61  160 Arveldused residentide vahel välisvaluutas, mis on seotud individuaalse ja (või) kollektiivse kliiringu sissekandmise või tagastamisega vastavalt föderaalseadusele 7. veebruarist 2011. aastal nr 7-ФЗ „Kliiringust ja kliiringutegevusest” (Vene Föderatsiooni õigusaktide kogu, 2011, nr 7, lk 904; nr 48, lk 6728; nr 49, lk 7040, lk 7061) (edaspidi – föderaalseadus „Kliiringust ja kliiringutegevusest”)
 61  161 Kliiringust tingitud arveldused residentide vahel välisvaluutas, teostatud vastavalt föderaalseadusele „Kliiringust ja kliiringutegevusest”
 61  162 Välisvaluutas arveldused residentide vahel, kes on komisjonärid (agendid, volinikud), ja residentide vahel, kes on komitendid (printsipaalid, usaldusisikud), seoses komisjonäride (agendid, volinikud) osutatavate teenustega, mis on seotud nende lepingute sõlmimise ja täitmisega, mille kohustused kuuluvad täitmisele kliiringu tulemusena, teostatud vastavalt föderaalseadusele „Kliiringust ja kliiringutegevusest”, hõlmates komitentide (printsipaalid, usaldusisikud) raha tagastamise tehinguid
 61  163 Arveldused residentide vahel välisvaluutas seoses tuletisfinantsinstrumendiks oleva lepingu täitmise ja (või) lõpetamisega
 61  164 Residendi Venemaa Föderatsiooni valuuta ülekanded residendi kontolt, mis on avatud mitteresidentpangas, teise residendi kontole, mis on avatud volitatud pangas
 61  165 Residendi Venemaa Föderatsiooni valuuta ülekanded residendi kontolt, mis on avatud volitatud pangas, teise residendi kontole, mis on avatud mitteresidentpangas
 61  170 Sularaha väljavõtmine residendi välisvaluuta pangakontolt, mis on avatud volitatud pangas
 61  175 Sularaha sissemaksmine residendi välisvaluuta pangakontole, mis on avatud volitatud pangas
 61  200 Sularaha väljavõtmine residendi kontolt, mis on avatud volitatud pangas, kui väljavõtmiseks kasutatakse pangakaarti

 70

 Mittekaubanduslikud tehingud

 70  010 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud maksude, lõivude ja muude maksete tasumisega, välja arvatud arveldused koodiga 70120
 70  020 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud maksude, lõivude ja muude maksete tasumisega, välja arvatud arveldused koodiga
 70  030 Arveldused, mis on seotud pensioni, toetuse ja muude sotsiaalsete maksete väljamaksmisega mitteresidendilt residendile, välja arvatud arveldused koodiga 70120
 70  040 Arveldused, mis on seotud pensioni, toetuse ja muude sotsiaalsete maksete väljamaksmisega residendilt mitteresidendile, välja arvatud arveldused koodiga 70125
 70  050 Arveldused, mis on seotud palga ja muude töötasuliikide väljamaksmisega mitteresidendilt residendile, välja arvatud arveldused koodiga 70120
 70  060 Arveldused, mis on seotud palga ja muude töötasuliikide väljamaksmisega residendilt mitteresidendile, välja arvatud arveldused koodiga 70125
 70  090 Arveldused, mis on seotud tagastamatu finantsabi osutamisega mitteresidendilt residendile, välja arvatud arveldused koodiga 70100
 70  095 Arveldused, mis on seotud tagastamatu finantsabi osutamisega residendilt mitteresidendile, välja arvatud arveldused koodiga 70105
 70  100 Arveldused, mis on seotud mitteresidendi poolt residendile heategevusliku abi osutamise, annetuste kogumise, uurimistoetuse ja muude tagastamatute maksete väljamaksmisega (saamisega)
 70  105 Arveldused, mis on seotud residendi poolt mitteresidendile heategevusliku abi osutamise, annetuste kogumise, uurimistoetuse ja muude tagastamatute maksete väljamaksmisega (saamisega)
 70 110 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud kindlustushüvitise väljamaksmisega kindlustuslepingu või edasikindlustuslepingu alusel
 70  115 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud kindlustusehüvitise väljamaksmisega kindlustuslepingu või edasikindlustuslepingu alusel
 70  120 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud kohtuorganite otsuste täitmisega
 70  125 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud kohtuorganite otsuste täitmisega
 70  200 Muud mitteresidendi arveldused residendi kasuks mittekaubanduslikes tehingutes, välja arvatud arveldused koodiga 70010, 70030, 70050, 70090, 70100, 70110, 70120
 70  205 Muud residendi arveldused mitteresidendi kasuks mittekaubanduslikes tehingutes, välja arvatud arveldused koodiga 70020, 70040, 70060, 70095, 70105, 70115, 70125
 70  800 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud mittekaubanduslikest tehingutest liigselt saadud rahaliste vahendite tagastamisega
 70  900 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud mittekaubanduslikest tehingutest liigselt saadud rahaliste vahendite tagastamisega

 80

 Arveldused volitatud panga ja mitteresidendi vahel Venemaa Föderatsiooni valuutas ning volitatud panga ja residendi vahel välisvaluutas, välja arvatud loetelu 01., 02., 57. ja 58. jaotises nimetatud koodidega arveldused**

 80  010 Arveldused mitteresidendi ja volitatud panga vahel Venemaa Föderatsiooni valuutas krediidilepingu alusel
 80  020 Venemaa Föderatsiooni valuuta mahakandmine mitteresidendi pangakontolt Venemaa Föderatsiooni valuutas seoses akreditiivi avamisega
 80  021 Vene Föderatsiooni valuuta mitteresidendi pangakontole kandmine Venemaa Föderatsiooni valuutas seoses akreditiivi sulgemisega
 80  050 Arveldused mitteresidendi ja volitatud panga vahel Venemaa Föderatsiooni valuutas muudes tehingutes, välja arvatud loetelu 02., 57. ja 58. jaotises nimetatud koodidega arveldused ja arveldused koodiga 80010, 80020, 80021
 80  110 Arveldused residendi ja volitatud panga vahel välisvaluutas krediidilepingu alusel
 80  120 Sularaha väljavõtt välisvaluutas või Venemaa Föderatsiooni valuutas volitatud pangas avatud residendi arvelduskontolt seoses akreditiivi avamisega mitteresidendi kasuks
 80 121 Välisvaluuta või Venemaa Föderatsiooni valuuta kandmine volitatud pangas avatud residendi arvelduskontole seoses akreditiivi sulgemisega mitteresidendi kasuks.
 80  150 Arveldused residendi ja volitatud panga vahel välisvaluutas muudes tehingutes, välja arvatud loetelu 01., 57. ja 58. jaotises nimetatud koodidega arveldused ja arveldused koodiga 80110, 80120, 80121

 99

 Muude valuutatehingutega seotud arveldused, millele pole loetelu jaotistes 01–80 otseselt viidatud

 99  010 Residendilt ekslikult maha kantud (residendile ekslikult arvele kantud) raha tagastamine
 99  020 Mitteresidendilt ekslikult maha kantud (residendile ekslikult arvele kantud) raha tagastamine
 99  090 Arveldused tehingutes, millele pole viidatud loetelu jaotises 01–80, samuti välja arvatud maksetes koodidega 99010, 99020

*Selle jaotise ja loetelu 23. jaotise tehingu liigi koode kasutatakse juhul, kui ülekandesumma sisaldab üheaegselt kauba ja teenuste, ja (või) tööde, ja (või) informatsiooni, ja (või) intellektuaalse tegevuse tulemuse maksumust, k.a ainuõigused nendele, järgmiste lepingute kohaselt, mis käesoleva lisa eesmärkide kohaselt tunnistatakse segatüüpi lepinguteks:

а) lepingud, mis näevad residendi poolt ette kaupade väljavedu Venemaa Föderatsiooni territooriumilt (sissevedu Venemaa Föderatsiooni territooriumile) tingimusega teostada töid, ja (või) osutada teenuseid, ja (või) anda üle informatsiooni, ja (või) intellektuaalse tegevuse tulemusi, k.a erandlikud õigused nendele, sealhulgas kaupade väljavedu (sissevedu) nende ümbertöötlemiseks, objektide ehitamine välismaal või Venemaa Föderatsioonis;

b) lepingud, mis on ära toodud käesoleva juhendi punkti 5.1 alapunktis 5.1.2;

c) kapitalirendilepingud (liisingulepingud);

d) agendilepingud (komisjonilepingud, käenduslepingud), mille tingimustes on ette nähtud kaupade väljavedu Venemaa Föderatsiooni territooriumilt (sissevedu Venemaa Föderatsiooni territooriumile).

**80. jaotise tehingu liigi koode kasutavad ainult volitatud pangad andmete säilitamiseks valuuta- ja muude tehingute kohta, mida sooritavad residendid ja mitteresidendid.

Maksed Hiina jüaanides

Maksete sooritamisel jüaanides tuleb makse selgituse esimeses reas defineerida vastav operatsioonikood (numbriline väärtus 1-5).
NB! Ilma selle koodita ei võeta maksekorraldused töötlemiseks vastu ning raha tagastatakse makse sooritajale.Koodid ja koodide määratlused:1. /TRADE/GOODSDefinitsioon: jaemüügiks mõeldud kaup; kauplemise eesmärgil hoitav kaup, kaasa arvatud jääemüügi eesmärgil; segasortiment, töötlemiseks mõeldud kaup; remonti vajav kaup; vedajate poolt soetatud kaup; tehingud akreditiividega; võlakirjade ikasseerimine; maksmine imporditud seadmete eest jne.2. /TRADE/SERVICEDefinitsioon: üksikud arvete maksmised; teenused või kulud, mis on seotud transpordiga, reisidega, kommunikatsioonidega, ehitusteenustega, installatsiooniprojektidega ja nende alltöövõtulepingutega; kindlustus, finantsteenused, arvuti – ja infoteenused, litsentsitasud, sport ja meelelahutus; korporatsioonide ja finantsasutuste poolt makstudvee-, elektri- ja gaasiarved; rendimaksed, audiitoritasud, majutustasud, kohtukulud, reklaamimaksud, autoriõiguse ja disaini tasud, uuringute ja arenduste tasud, firma registreerimistasud, ravikulud, teised siin mitte mainitud riiklikud ja teised kommertsteenused jne.3. /CAPITAL/TRF

Definitsioon: tehingud kapitaliga ettevõtte arve kaudu (kapitali ülekanded, mittetootlikke varade ja mittefinantsvara soetamine/realiseerimine), kapitalisüst, kapitali vähendamine, kapitali maksmine, otseinvesteeringud, väärtpaberid, muud investeeringud, osanikulaenu tagasimaksmine, teised vastavate organite heakskiidetud kapitali maksed, rahaülekanded välismaiste otseinvesteeringute (FDI) tarbeks ettevõtete poolt, RMB Qualified Foreign Instructional Investor (RQFII) projektid, ülekanded ettevõtete vahel, individuaalsed investeeringud jne.

4. /CURRENT/TRF

Definitsioon: Tulud ja jooksvad ülekanded, boonused, dividendimaksed, maksude tasumised ja stipendiumid jne.

5. /DONATION/

Definitsioon: Annetamine heategevuseks (mittetulunduslikud organisatsioonid).

Maksed AÜE-le

  • Seoses 2018. aasta septembris jõustunud AÜE keskpanga nõuetega peavad kõik sissetulevad maksekorraldused sisaldama kolmekohalist koodi (https://www.centralbank.ae/en/laws-and-regulations). Palun märkige see makse selgituses. Kui koodi pole mainitud,on saaja pangal õigus makse saatjale tagasi saata. Koode saab vaadata siin.

Keelatud riigid

Rahvusvaheliste sanktsioonide ning meie korrespondentpankade tingimuste tõttu võib esineda piiranguid välismaksete tegemisel loetletud riikidesse. TBB pank ei soovita teha rahvusvahelisi makseid järgmistesse piirkondadesse, ilma konsulteerimata TBB pangaga, kuna maksed võidakse blokeerida ja blokeeritud makseid ei saa annulleerida ega muuta. Kehtestatud piirangud võivad muutuda ajaliselt ning erinevad sõltuvalt riigist  ja valuutast.

Iraan
Põhja-Korea
Süüria
Krimm

Keelatud pangad

Tulenevalt kehtestatud EL piirangutest ja Vene Keskpanga vastumeetmetest on arveldused nimetatud pankadega ja nende filiaalidega blokeeritud.

BELAGROPROMBANK Belarus BAPBBY
ALFA-BANK Belarus ALFABY
ALFA-BANK Kazakhstan ALFAKZ
ALFA-BANK RF ALFARU
ALFA-BANK Ukraine ALFAUA
VEB.RF RF BFEARU
BANK OTKRITIE RF BINORU
JOINT-STOCK COMPANY DEVELOPMENT BANK OF THE REPUBLIK OF BELARUS Belarus BRRBBY
COMMERCIAL BANK NOVIKOMBANK RF CNOVRU
ORIENT EXPRESS BANK RF DALVRU
EXIMBANK OF RUSSIA RF EXIRRU
BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION RF JSNMRU
BANK MOSCOW-MINSK JSC Belarus MMBNBY
BANK OF MOSCOW RF MOSWRU
BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION RF MPRIRU
OTKRITIE BROKER JOINT STOCK COMPANY RF OBJSRU
POST BANK JSC RF POSBRU
PROMSVYAZBANK RF PRMSRU
BANK ”ROSSIYA” RF ROSYRU
BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION RF RUDLRU
BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION RF RUIDRU
SOVCOMBANK RF SOMRRU
JSC VTB BANK RF VTBRRU
JSC VTB CAPITAL RF VTCARU

Pankade nimekiri võib muutuda, täiendame infot jooksvalt.

TBB pangaga võib konsulteerida telefonil +372 668 8066 või elektronkirja teel aadressil helpdesk@tbb.ee

Euroopa regiooni riigid vastavalt MasterCardi nimikirjale:

Albaania

Andorra

Antarktika

Armeenia

Austria

Aserbaidžan

Belgia

Bosnia ja Hertsegoviina

Bulgaaria

Kanaalisaared

Kroaatia

Küpros

Tšehhi

Taani

Eesti

Falklandi saared (Malvinas)

Fääri saared

Gibraltar

Gruusia

Gröönimaa

Hispaania

Holland

Iirimaa

Iisrael

Island

Itaalia

Kasahstan

Kosovo

Kreeka

Kõrgõzstan

Leedu

Liechtenstein

Luksemburg

Läti

Moldova

Monaco

Montenegro

Makedoonia

Malta

Man

Norra

Poola

Portugal

Prantsusmaa

Rootsi

Rumeenia

Saint Helena

Saksamaa

San Marino

Serbia

Slovakkia

Sloveenia

Soome

Suurbritannia

Svalbard ja Jan Mayen

Šveits

Tadžikistan

Tšehhimaa

Türgi

Türkmenistan

Ukraina

Ungari

Usbekistan

Valgevene

Vatikan

Vene Föderatsioon

Korrespondentpangad

Pank
Linn, riik
Valuuta
kood
Konto number
S.W.I.F.T.
kood
Zhejiang Chouzhou Commercial Bank Hangzhou, Zheijang,  China
CNY
USD
15601012320890000256
15601142320800000498
CZCBCN2X
CZCBCN2X

USD Maksete teostamine TBB panga vahendusel

Tulenevalt korrespondentpankade sisepoliitikatest, teostatakse väljaminevaid USD makseid edaspidi ainult juhtudel, kui saaja pank ühtib mõne loendis avaldatud pangaga. Juhime klientide tähelepanu, et panga olemasolu nimekirjas ei garanteeri makse sooritamist.

Juhul, kui USA dollarites tehakse makseid pankadesse, mida eelnevas nimekirjas ei esine, makseid ei teostata ning tagastatakse maksjale. TBB pank töötab selle nimel, et klientidele tekiks rohkem maksevõimalusi. Uute pankade lisandumisel kajastatakse need esimesel võimalusel ka nimekirjas.

Rõhutame, et ülalpool toodud kitsendused kehtivad vaid TBB pangast väljaminevatele USD maksetele. Sissetulevatele dollarimaksetele piirangud ei laiene.

Informatsioon kliendile seoses andmete edastamisega kolmandatesse riikidesse

Vastavalt Panga Üldtingimustele ja Kliendiandmete töötlemise põhimõtetele, astudes Pangaga tehingusuhetesse või avaldades tahet Pangaga tehingusuhetesse astuda, annab Klient Pangale nõusoleku isikuandmete töötlemiseks ja edastamiseks kolmandatele isikutele. Kliendiga sõlmitud lepingu täitmisel teostab Pank andmete edastamist kolmandatele isikutele sh teistesse riikidesse, vastavalt Kliendiandmete töötlemise põhimõtetetle.  Pank võib edastada kliendi isikuandmeid, sh isikuandmeid ja pangasaladusena käsitletavaid andmeid siseriiklike kiirmaksete ja rahvusvaheliste pangatehingute (siseriiklikud ja välisriikidesse tehtavad maksed välisvaluutas; maksed ja väärtpaberitehingud välisriikidesse; tšekkide töötlemine jne) täitmisele kaasatud korrespondentpankadele ja maksevahendajatele, sh ülemaailmsele pankadevahelisele finantsinfo ühingule SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Vt. www.swift.com.

Vastavalt SWIFT`i privaatsuspoliitikale (Frequently Asked Questions | SWIFT – The global provider of secure financial messaging services) asuvad SWIFT’i andmetöötlemiskeskused Euroopa Liidu liikmesriigis ja Ameerika Ühendriikides, millest tulenevalt säilitatakse pangatehingu andmeid, sh tehingu algataja ja saaja isikuandmeid, sõltumata ülekande tegemise kohast nii SWIFT’ile kuuluvas töötlemiskeskuses Euroopa Liidu liikmesriigis kui ka Ameerika Ühendriikides.

Pank täidab rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadusest tulenevaid nõudeid ning andmekaitset reguleerivast seadusandlusest tulenevaid  nõudeid. Pangatehingu täitmisel võib tehinguga seotud pank, maksevahendaja või SWIFT olla kohustatud avaldama pangatehingu andmeid ja sellega seotud kliendi isikuandmeid vastava asukohariigi pädevale riigiasutusele asukohariigi õigusaktides ettenähtud juhtudel, eelkõige rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eesmärgil.

Kui rahvusvahelise pangatehingu täitmisele on kaasatud ebapiisava andmekaitse tasemega riigis (so riik, mis ei ole ühinenud Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga ning mida Euroopa Komisjon ei ole arvanud piisava andmekaitse tasemega riikide hulka, (näiteks Hiina), vt riikide nimekirja siin) asuv finantsasutus (korrespondentpank või muu maksevahendaja), ei saa pank tagada, et kliendi isikuandmete töötlemisel nimetatud riikides paiknevate finantsasutuste poolt on andmete töötlejal samasugused kohustused ning kliendile tagatud samasugused õigused nagu andmete töötlemisel Euroopa Liidu liikmesriigis või muus piisava andmekaitse tasemega riigis.

Info Panga korrespondentpankade kohta on leitav samal lehel. 

Pank võtab kasutusele kõik vajalikud meetmed klientide isikuandmete  kaitsmiseks.