Välisarveldused

TBB pangas on võimalik teostada ja võtta vastu makseid välispankadest. Juhul, kui Teie kontol ei ole valuutat, milles soovite makset sooritada, konverteerib pank vajaliku summa, võttes aluseks kursi, mis makse tegemise hetkel kehtib. Ülekande teostamiseks välismaale tuleb täita välismaksekorraldus.

TBB pank osutab makseteenuseid riikidesse, mis asuvad Euroopa Majanduspiirkonnas: Austria, Tšehhi Vabariik, Saksamaa, Itaalia, Malta, Rumeenia, Belgia, Taani, Kreeka, Läti, Holland, Slovakkia, Bulgaaria, Eesti, Ungari, Liechtenstein, Norra, Sloveenia, Horvaatia, Soome, Island, Leedu, Poola, Hispaania, Küprose Vabariik, Prantsusmaa, Iirimaa, Luksemburg, Portugal, Rootsi

Rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide juhtimine

Nimekiri territooriumidest, mida ei loeta madala maksumääraga territooriumideks

Korrespondentpangad

Pank
Linn, riik
Valuuta
kood
Konto number
S.W.I.F.T.
kood
Zhejiang Chouzhou Commercial Bank

NB! Ainult saajatele – Hiina Rahvavabariigi residentidele

Hangzhou, Zheijang,  China
CNY
USD
15601012320890000256
15601142320800000498
CZCBCN2X
CZCBCN2X
Banking Circle Copenhagen, Denmark DKK

GBP

USD

DK6789000000022119

DK4089000000022120

DK7089000000024975

SXPYDKKK

SAPYGB2L

SXPYDKKK

via CITIGB2LXXX

Maksete teostamine Banking Circle vahendusel

Maksete tegemisel Banking Circle kaudu (Denmark), pank teeb makseid ainult järgmistesse riikidesse: Prantsusmaa, Norra, Sloveenia, Rootsi, Hispaania, Iirimaa, Saksamaa, Austria, Soome, Itaalia, Kreeka, Taani, Belgia, Portugal, Island, Holland, Küpros, Eesti, Tšehhi Vabariik, Bulgaaria, Luksemburg,  Horvaatia, Ungari, Poola, Rumeenia, Slovakkia

Maksete teostamine USA dollarites ja eurodes Raiffeisen Banki vahendusel

Tulenevalt TBB pangast USA dollarites ja eurodes makseid teenindava korrespondentpanga sisepoliitikast teostatakse väljaminevaid makseid vaid juhul, kui saaja pank vastab ühele EUR ja USD nimekirjades avaldatud pankadest. Juhime klientide tähelepanu, et panga olemasolu nimekirjas ei taga maksete täitmist.

Nendes valuutades tehtud maksete puhul saajatele teistes pankades tagastatakse need maksjale ilma täitmiseta. TBB pank tegeleb maksevõimaluste laiendamisega. Kui vabanevad uued pangad, kuhu saab makseid teha, lisatakse sellised pangad kohe nimekirja.

Need piirangud kehtivad ainult TBB pangast pärinevatele maksetele, kui kasutate Raiffeiseni panka dollarites ja eurodes. Sissetulevatele maksetele piirangud ei kehti.

Keelatud riigid

Rahvusvaheliste sanktsioonide ning meie korrespondentpankade tingimuste tõttu võib esineda piiranguid välismaksete tegemisel loetletud riikidesse. TBB pank ei soovita teha rahvusvahelisi makseid järgmistesse piirkondadesse, ilma konsulteerimata TBB pangaga, kuna maksed võidakse blokeerida ja blokeeritud makseid ei saa annulleerida ega muuta. Kehtestatud piirangud võivad muutuda ajaliselt ning erinevad sõltuvalt riigist  ja valuutast.

Iraan
Põhja-Korea
Süüria
Krimm

Keelatud pangad

NB! TBB pank ei teosta EL-i sanktsioonide tõttu arveldusi Venemaa Föderatsiooni Hoiupanga kaudu.

Tulenevalt kehtestatud EL piirangutest ja Vene Keskpanga vastumeetmetest on arveldused nimetatud pankadega ja nende filiaalidega blokeeritud.

BELAGROPROMBANK Belarus BAPBBY
ALFA-BANK Belarus ALFABY
ALFA-BANK Kazakhstan ALFAKZ
ALFA-BANK RF ALFARU
ALFA-BANK Ukraine ALFAUA
VEB.RF RF BFEARU
BANK OTKRITIE RF BINORU
JOINT-STOCK COMPANY DEVELOPMENT BANK OF THE REPUBLIK OF BELARUS Belarus BRRBBY
COMMERCIAL BANK NOVIKOMBANK RF CNOVRU
ORIENT EXPRESS BANK RF DALVRU
EXIMBANK OF RUSSIA RF EXIRRU
BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION RF JSNMRU
BANK MOSCOW-MINSK JSC Belarus MMBNBY
BANK OF MOSCOW RF MOSWRU
BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION RF MPRIRU
OTKRITIE BROKER JOINT STOCK COMPANY RF OBJSRU
POST BANK JSC RF POSBRU
PROMSVYAZBANK RF PRMSRU
BANK ”ROSSIYA” RF ROSYRU
BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION RF RUDLRU
BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION RF RUIDRU
SOVCOMBANK RF SOMRRU
JSC VTB BANK RF VTBRRU
JSC VTB CAPITAL RF VTCARU
ROSBANK RF  RSBNRU
TINKOFF BANK RF TICSRU

Lisaks ei teosta AS TBB pank makseid allpool toodud Venemaa pankadesse:

Bank BIC
Derzhava Bank DERZRUMM
Iturup Bank ITRORU8Y
Development Capital Bank VIZIRUMM
NBD Bank NBDBRU2N
Bank Solidarnost SLDRRU3S
Energotransbank ENGORU2K
AkBars Bank ARRSRU2K
Avangard Bank AVJSRUMM
Patersburg Social Commercial Bank PSOCRU2P
Maritime Bank MJSBRUMM
Modul Bank MODBRU22

Pankade nimekiri võib muutuda, täiendame infot jooksvalt.

TBB pangaga võib konsulteerida telefonil +372 668 8066 või elektronkirja teel aadressil helpdesk@tbb.ee

Maksed Hiina jüaanides

Maksete sooritamisel jüaanides tuleb makse selgituse esimeses reas defineerida vastav operatsioonikood (numbriline väärtus 1-5).
NB! Ilma selle koodita ei võeta maksekorraldused töötlemiseks vastu ning raha tagastatakse makse sooritajale.Koodid ja koodide määratlused:1. /TRADE/GOODSDefinitsioon: jaemüügiks mõeldud kaup; kauplemise eesmärgil hoitav kaup, kaasa arvatud jääemüügi eesmärgil; segasortiment, töötlemiseks mõeldud kaup; remonti vajav kaup; vedajate poolt soetatud kaup; tehingud akreditiividega; võlakirjade ikasseerimine; maksmine imporditud seadmete eest jne.2. /TRADE/SERVICEDefinitsioon: üksikud arvete maksmised; teenused või kulud, mis on seotud transpordiga, reisidega, kommunikatsioonidega, ehitusteenustega, installatsiooniprojektidega ja nende alltöövõtulepingutega; kindlustus, finantsteenused, arvuti – ja infoteenused, litsentsitasud, sport ja meelelahutus; korporatsioonide ja finantsasutuste poolt makstudvee-, elektri- ja gaasiarved; rendimaksed, audiitoritasud, majutustasud, kohtukulud, reklaamimaksud, autoriõiguse ja disaini tasud, uuringute ja arenduste tasud, firma registreerimistasud, ravikulud, teised siin mitte mainitud riiklikud ja teised kommertsteenused jne.3. /CAPITAL/TRF

Definitsioon: tehingud kapitaliga ettevõtte arve kaudu (kapitali ülekanded, mittetootlikke varade ja mittefinantsvara soetamine/realiseerimine), kapitalisüst, kapitali vähendamine, kapitali maksmine, otseinvesteeringud, väärtpaberid, muud investeeringud, osanikulaenu tagasimaksmine, teised vastavate organite heakskiidetud kapitali maksed, rahaülekanded välismaiste otseinvesteeringute (FDI) tarbeks ettevõtete poolt, RMB Qualified Foreign Instructional Investor (RQFII) projektid, ülekanded ettevõtete vahel, individuaalsed investeeringud jne.

4. /CURRENT/TRF

Definitsioon: Tulud ja jooksvad ülekanded, boonused, dividendimaksed, maksude tasumised ja stipendiumid jne.

5. /DONATION/

Definitsioon: Annetamine heategevuseks (mittetulunduslikud organisatsioonid).

Informatsioon kliendile seoses andmete edastamisega kolmandatesse riikidesse

Vastavalt Panga Üldtingimustele ja Kliendiandmete töötlemise põhimõtetele, astudes Pangaga tehingusuhetesse või avaldades tahet Pangaga tehingusuhetesse astuda, annab Klient Pangale nõusoleku isikuandmete töötlemiseks ja edastamiseks kolmandatele isikutele. Kliendiga sõlmitud lepingu täitmisel teostab Pank andmete edastamist kolmandatele isikutele sh teistesse riikidesse, vastavalt Kliendiandmete töötlemise põhimõtetetle.  Pank võib edastada kliendi isikuandmeid, sh isikuandmeid ja pangasaladusena käsitletavaid andmeid siseriiklike kiirmaksete ja rahvusvaheliste pangatehingute (siseriiklikud ja välisriikidesse tehtavad maksed välisvaluutas; maksed ja väärtpaberitehingud välisriikidesse; tšekkide töötlemine jne) täitmisele kaasatud korrespondentpankadele ja maksevahendajatele, sh ülemaailmsele pankadevahelisele finantsinfo ühingule SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Vt. www.swift.com.

Vastavalt SWIFT`i privaatsuspoliitikale (Frequently Asked Questions | SWIFT – The global provider of secure financial messaging services) asuvad SWIFT’i andmetöötlemiskeskused Euroopa Liidu liikmesriigis ja Ameerika Ühendriikides, millest tulenevalt säilitatakse pangatehingu andmeid, sh tehingu algataja ja saaja isikuandmeid, sõltumata ülekande tegemise kohast nii SWIFT’ile kuuluvas töötlemiskeskuses Euroopa Liidu liikmesriigis kui ka Ameerika Ühendriikides.

Pank täidab rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadusest tulenevaid nõudeid ning andmekaitset reguleerivast seadusandlusest tulenevaid  nõudeid. Pangatehingu täitmisel võib tehinguga seotud pank, maksevahendaja või SWIFT olla kohustatud avaldama pangatehingu andmeid ja sellega seotud kliendi isikuandmeid vastava asukohariigi pädevale riigiasutusele asukohariigi õigusaktides ettenähtud juhtudel, eelkõige rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eesmärgil.

Kui rahvusvahelise pangatehingu täitmisele on kaasatud ebapiisava andmekaitse tasemega riigis (so riik, mis ei ole ühinenud Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga ning mida Euroopa Komisjon ei ole arvanud piisava andmekaitse tasemega riikide hulka, (näiteks Hiina), vt riikide nimekirja siin) asuv finantsasutus (korrespondentpank või muu maksevahendaja), ei saa pank tagada, et kliendi isikuandmete töötlemisel nimetatud riikides paiknevate finantsasutuste poolt on andmete töötlejal samasugused kohustused ning kliendile tagatud samasugused õigused nagu andmete töötlemisel Euroopa Liidu liikmesriigis või muus piisava andmekaitse tasemega riigis.

Info Panga korrespondentpankade kohta on leitav samal lehel. 

Pank võtab kasutusele kõik vajalikud meetmed klientide isikuandmete  kaitsmiseks.