Säästuhoius

Säästuhoius on tähtajaline hoius, mis lubab hoiustajal vastavalt tema soovidele ja võimalustele teha täiendavaid sissemakseid nimetatud hoiusele.

  • Hoiutähtaja lõppemisel kantakse hoiuse summa koos intressidega üle hoiustaja arvelduskontole TBB pangas.

  • Esmase sissemakse minimaalne suurus säästuhoiusele on 200 EUR või TBB panga poolt kehtestatud välisvaluuta miinimumsumma. Täiendavaid sissemakse võib teha sularahas või ülekandega. Ühe sissemakse suurus on alates 7 EUR ületavast summast. Sissemaksete arv ei ole piiratud

  • Hoiustaja võib vormistada korralduse hoiutähtaja automaatseks pikendamiseks sama perioodi võrra antud momendil pangas kehtivate intressimäärade ja tingimuste alusel

  • Säästuhoiuse lepingut saab sõlmida kõikides TBB panga kontorites ning internetipangas

Arvelduskonto ja maksekaardi taotlus

Ava konto

Tähtajalise hoiuse intressimäärad, % aastas

Valuuta Kuu Min.summa Maks.summa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 24
EUR 2.20 2.25 3.80 3.80 3.80 4.15 4.15 4.15 4.25 4.25 4.25 4.50 3.65 3.65 200 400 000*
USD 1.20 1.20 1.70 1.70 1.70 1.85 1.85 1.85 2.10 2.10 2.10 3.10 3.10 3.10 200 400 000*
Personaalpanganduse intressimäärad eraisikutele
EUR 2.25 2.30 3.85 3.85 3.85 4.20 4.20 4.20 4.30 4.30 4.30 4.60 3.70 3.70 200 400 000*

Säästuhoiuse intressimäärad, % aastas

Valuuta Kuu Min.summa Max.summa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 24
EUR 2.20 2.25 3.80 3.80 3.80 4.15 4.15 4.15 4.25 4.25 4.25 4.50 3.65 3.65 200 400 000*
USD 1.70 1.70 1.70 1.85 1.85 1.85 2.10 2.10 2.10 3.10 3.10 3.10 200 400 000*

* Kui summa ületab maksimaalset määratud summat siis intressimäär on erikokkuleppel.

Lisainfo

Rahaliste vahendite paigutamiseks on tingimata vaja omada TBB pangas arvelduskontot ja sõlmida panga poolt kehtestatud vormikohane säästuhoiuse leping.

Hoiuse intresse arvestatakse lähtudes säästuhoiuse päeva saldost, alates sissemakse esimesest päevast kuni hoiutähtaja lõpuni. Täiendavate sissemaksete aastaintressid arvutatakse säästuhoiuse lepingus fikseeritud määrade alusel.

Intresside arvutamisel võetakse aluseks 365-kalendripäevane aasta.

Säästuhoiuse lepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks, esitab hoiustaja vähemalt 30 kalendripäeva enne lepingu katkestamise kuupäeva pangale vastava avalduse: paberkandjal kirjalikult või digitaalselt allkirjastatuna elektrooniliselt.

Lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral kannab pank hoiusumma hoiustaja arvelduskontole. Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel ei maksa pank kliendile jooksva hoiuperioodi eest intressi. Kliendile väljamakstud intressisumma arvestab pank maha hoiusummast.

EL piiravate meetmete tõttu Venemaa ja Valgevene elanikel ei ole praegu võimalik hoiuseid sõlmida.

Hoiuste hüvitamine

Vastavalt Tagatisfondi seadusele on Klientide arveldus- ja hoiusekontodel olev raha (edaspidi Hoius) on tagatud Tagatisfondi poolt. Hoiused hüvitatakse 7 tööpäeva jooksul hoiuste peatamise päevast Panga moratooriumi, tegevusloa kehtetuks tunnistamise või pankrotimenetluse algatamise korral summas, mis ei ületa 100 000 eurot iga kliendi kohta ühes krediidiasutuses. Lisaks hüvitatakse täiendavalt Kliendi elamukinnisvara võõrandamisest saadud vahendid kuni 70 000 euro ulatuses kuue kuu jooksul elamukinnisvara võõrandamise päevast arvates. Täpsemalt lugege siit.

*Hoiustaja teabeleht

Tulumaksuseaduse muudatused

Informeerime Teid, et alates 1.01.2018.a. jõustuvad Tulumaksuseaduse muudatused, mille kohaselt tulumaksuga (20%) maksustatakse muu hulgas residendist füüsilise isiku hoiuselt saadud intress. Tulumaksu kinnipidamise kohustus lasub Pangal. See tähendab, et alates 1.01.2018.a. Pank deklareerib Maksu- ja Tolliametile ning peab kinni Teie hoiuselt saadud intressilt tulumaksu intressi summa laekumisel Teie arvelduskontole.

Seaduse muudatustega saate tutvuda siin

Arvelduskonto ja maksekaardi taotlus

Ava konto