Tähtajaline hoius

Tähtajaline hoius on kõige lihtsam ja tuntuim rahapaigutamise viis.

  • Hoius koos intressidega kantakse hoiustaja arvelduskontole hoiustamistähtaja lõpus või kliendile võimaldatakse teenitud intresside igakuine väljamaks tähtajalise hoiuse lepingu kehtivusaja jooksul.

  • Tähtajalisele hoiusele saab paigutada nii eurodes kui ka välisvaluutas.

  • Intresside arvutamisel lähtub pank tähtajalise hoiuse sissemaksepäevast. Sissemakse võib teha sularahas või ülekandega. Intresside arvutamisel lähtutakse valuuta liigist, summa suurusest ja hoiustamisperioodi pikkusest.

  • Pank pakub võimalust hoiutähtaega automaatselt pikendada. Sel juhul pikeneb tähtaeg hoiustatavale summale koos intressidega sama perioodi võrra antud momendil pangas kehtivate intressimäärade ja tingimuste alusel.

  • Tähtajalise hoiuse lepingut saab sõlmida kõikides TBB panga kontorites ning Internetipangas.

Arvelduskonto ja maksekaardi taotlus

Ava konto

Tähtajalise hoiuse intressimäärad, % aastas

Valuuta Kuu Min.summa Maks.summa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 24
EUR 2.20 2.25 3.80 3.80 3.80 4.15 4.15 4.15 4.25 4.25 4.25 4.50 3.65 3.65 200 400 000*
USD 1.20 1.20 1.70 1.70 1.70 1.85 1.85 1.85 2.10 2.10 2.10 3.10 3.10 3.10 200 400 000*
Personaalpanganduse intressimäärad eraisikutele
EUR 2.25 2.30 3.85 3.85 3.85 4.20 4.20 4.20 4.30 4.30 4.30 4.60 3.70 3.70 200 400 000*

Säästuhoiuse intressimäärad, % aastas

Valuuta Kuu Min.summa Max.summa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 24
EUR 2.20 2.25 3.80 3.80 3.80 4.15 4.15 4.15 4.25 4.25 4.25 4.50 3.65 3.65 200 400 000*
USD 1.70 1.70 1.70 1.85 1.85 1.85 2.10 2.10 2.10 3.10 3.10 3.10 200 400 000*

* Kui summa ületab maksimaalset määratud summat siis intressimäär on erikokkuleppel.

Lisainfo

Rahaliste vahendite paigutamiseks on tingimata vaja omada pangas arvelduskontot ja sõlmida panga poolt kehtestatud vormikohane tähtajalise hoiuse leping.

Tähtajalisele hoiusele ei saa teha täiendavaid sissemakseid.

Intresside arvutamisel võetakse aluseks 365-kalendripäevane aasta.

Tähtajalise hoiuse lepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks, esitab hoiustaja vähemalt 30 kalendripäeva enne lepingu katkestamise kuupäeva pangale vastava avalduse: paberkandjal kirjalikult või digitaalselt allkirjastatuna elektrooniliselt.

Lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral kannab pank hoiusumma hoiustaja arvelduskontole. Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel ei maksa pank kliendile jooksva hoiuperioodi eest intressi. Kliendile väljamakstud intressisumma arvestab pank maha hoiusummast.

EL piiravate meetmete tõttu Venemaa ja Valgevene elanikel ei ole praegu võimalik hoiuseid sõlmida.

Hoiuste hüvitamine

Vastavalt Tagatisfondi seadusele on Klientide arveldus- ja hoiusekontodel olev raha (edaspidi Hoius) on tagatud Tagatisfondi poolt. Hoiused hüvitatakse 7 tööpäeva jooksul hoiuste peatamise päevast Panga moratooriumi, tegevusloa kehtetuks tunnistamise või pankrotimenetluse algatamise korral summas, mis ei ületa 100 000 eurot iga kliendi kohta ühes krediidiasutuses. Lisaks hüvitatakse täiendavalt Kliendi elamukinnisvara võõrandamisest saadud vahendid kuni 70 000 euro ulatuses kuue kuu jooksul elamukinnisvara võõrandamise päevast arvates. Täpsemalt lugege siit.

*Hoiustaja teabeleht

Tulumaksuseaduse muudatused

Informeerime Teid, et alates 1.01.2018.a. jõustuvad Tulumaksuseaduse muudatused, mille kohaselt tulumaksuga (20%) maksustatakse muu hulgas residendist füüsilise isiku hoiuselt saadud intress. Tulumaksu kinnipidamise kohustus lasub Pangal. See tähendab, et alates 1.01.2018.a. Pank deklareerib Maksu- ja Tolliametile ning peab kinni Teie hoiuselt saadud intressilt tulumaksu intressi summa laekumisel Teie arvelduskontole.

Seaduse muudatustega saate tutvuda siin

Arvelduskonto ja maksekaardi taotlus

Ava konto