Juriidilise isiku laenu taotlemiseks vajalikud dokumendid

Juriidilise isiku asutamisdokumendid:
  • Põhikiri
  • Tegevusload ja litsentsid

 Juriidilise isiku esindaja isikut tõendava dokumendi koopia

 Nõukogu olemasolul – nõukogu otsus (nõusolek) laenu taotlemise ja pakutava tagatise kohta
✓ Finantsaruandlus:
  • Eelmise majandusaasta auditeeritud aruanne audiitori aruandega juhul, kui seadusest tulenevalt on auditeerimine kohustuslik
  • Jooksva aasta kvartalibilansid ja kasumiaruanded mis ei ole vanemad kui 120 kalendripäeva.
 Äriplaan, juhul, kui see on nõutav
Laenu vajalikkuse põhjendamine (lühiajalise laenu korral)

Varalise tagatise puhul:

 Väljavõte asjakohasest registrist või kinnistusraamatust tagatisvara kohta;

 Vara müügi-, rendilepingud, üleandmise-vastuvõtmise aktid jms;

✓ Vara omaniku kirjalik nõusolek vara tagatiseks andmise kohta;

✓ Volikiri tagatislepingu allkirjastamiseks juhul, kui lepingu allkirjastab mitte vara omanik ega omaniku seaduslik esindaja;

✓ Tagatisvara hindamisakt panga poolt aktsepteeritud hindajalt;

 Tagatisvara kindlustuspoliis TBB panga kasuks panga poolt aktsepteeritud kindlustusseltsilt (vormistatakse peale tagatislepingu sõlmimist).

Käenduse/garantii puhul:

 Juriidilisest isikust käendaja/garantii andja äriregistri B-kaardi koopia;

 Juriidilisest isikust käendaja/garantii andja põhikirja koopia;

 Nõukogu olemasolul nõukogu otsus (nõusolek) käenduse/garantii andmiseks;

✓ Käendaja/garantii andja eelmise majandusaasta auditeeritud aruanne kui seadusest tulenevalt on auditeerimine kohustuslik;

 Käendaja/garantii andja jooksva aasta kvartalibilansid ja kasumiaruanded;

 Eraisikust käendaja või juriidilisest isikust käendaja/garantii andja esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;

✓ Eraisikust käendaja ankeet;

✓ Juriidilisest isikust käendaja/garandi ankeet;

 Eraisikust käendaja viimase kuue kuu panga poolt kinnitatud arvelduskonto väljavõte sissetulekute kohta juhul, kui sissetulek ei laeku TBB panka.

Pangal on õigus nõuda lisadokumente, mis on vajalikud kliendi maksevõimelisuse hindamiseks. Samas on pangal õigus nõuda tutvumiseks koopiate, ärakirjade või väljavõtetena esitatud dokumentide originaale. Dokumendid, mis ei ole vormistatud panga poolt kehtestatud nõuete kohaselt, loetakse esitamata jäetuks. Pank ei ole kohustatud põhjendama äraütlevat vastust Laenutaotlusele. Kliendile tagastatakse pangale esitatud originaaldokumendid. Pangale jäävad kõik teised taotlusega koos esitatud dokumendid.