Kaubanduse rahastamise vahendid

Ettevõtete majandusliku stabiilsuse ja arengu tagamiseks on mitmeid rahastamise vahendeid. Nende hulgas on erilist populaarsust kogunud faktooring, pangagarantiid ja akreditiivid. Millised eelised neil äritegevuse jaoks on?

Faktooring

Faktooringu peamiseks tagatiseks on tavaliselt nõue ostja vastu, mille klient loovutab pangale. Faktooring võimaldab ettevõtetel rahavoogude kiirendamiseks, mida saab kasutada äritegevuse laiendamiseks, tarnijatele maksmiseks või muude finantsvajaduste rahuldamiseks.

Faktooringu peamised eelised:

 • Likviidsuse parandamine: faktooring võimaldab ettevõtetel saada kohest juurdepääsu vahenditele, parandades nende likviidsust ja võimaldades paindlikumat finantsvoogude juhtimist.
 • Riskide vähendamine: võlanõuete üleandmine faktorile aitab ettevõtetel vähendada tasumata arvete ja maksejõuetuse riski, sest faktorid viivad tavaliselt läbi klientide maksevõime kontrolli.
 • Operatiivse efektiivsuse parandamine: faktooring võib vabastada ettevõtte võlanõuete haldamisega seotud ülesannetest. Faktorid tegelevad maksete kogumise ja klientide teenindamisega, võimaldades ettevõtetel keskenduda oma põhitegevusele.

Kuidas see toimub TBB Pangas?

 • Klient esitab Pangale faktooringutaotluse ja esitab vajalikud dokumendid.
 • Pank teeb otsuse ja sõlmib kliendiga faktooringulepingu.
 • Klient väljastab ostjale arve tarnitud kauba või osutatud teenuse eest ja teate, et nõudeõigus sellele arvele on loovutatud TBB liisingule.
 • Klient esitab arve koopia koos tarnet tõestava dokumentatsiooniga TBB liisingule.
 • TBB Liising teeb ettemaksu kliendi pangakontole kokkulepitud summas.
 • Ostja tasub arve täies ulatuses TBB liisingu arvelduskontole.
 • TBB liising maksab kliendi pangakontole reservi, millest on maha arvatud kulud.

Akreditiiv

Akreditiiv on ostja panga poolt müüja kasuks antud maksegarantii. Akreditiivide kasutamisel kohustub pank tasuma akreditiivi summa vastavalt müüja ja ostja vahel sõlmitud lepingu tingimustele, eeldusel, et müüja esitab dokumendid, mis vastavad täielikult akreditiivi tingimustele. Akreditiivid tagavad turvalisuse mõlemale tehingupoolele, maandades arvete tasumata jätmise riskid.

Akreditiivide peamised eelised

 • Garanteeritud makse: akreditiivid tagavad müüjatele garanteeritud makse panga poolt, aidates tugevdada usaldust ja arendada pikaajalisi suhteid klientidega.
 • Riskide vähendamine: akreditiivide kasutamine aitab vähendada maksejõuetuse ja pettuse riske. Pank kontrollib ostja finantsvõimet ja tehingu tingimusi enne akreditiivi väljastamist.
 • Rahvusvahelised tehingud: akreditiive kasutatakse laialdaselt rahvusvahelises kaubanduses, kus osapooled asuvad erinevates riikides ja on seotud erinevate õigus- ja finantssüsteemidega. Akreditiivid hõlbustavad maksete tegemist.

Kuidas see toimub TBB Pangas?

 • Panga klient ja müüja lepivad kokku kaubatehingu tingimustes ja selles, et kauba eest makstakse akreditiivi abil.
 • Klient esitab pangale tagasivõtmatu akreditiivi taotluse ja muud akreditiiviga seotud vajalikud dokumendid.
 • Pank teeb otsuse. Ostja tagatisena aktsepteeritakse akreditiivi summa ulatuses rahaline hoius või Pank võib kaaluda ostjale akreditiivi summas krediidiliini pakkumist või kui selline krediidiliin on juba olemas, siis vajadusel selle suurendamist tehingu katmiseks.
 • Pank koostab akreditiivi teksti vastavalt ostja juhistele ja saadab selle müüja panka.
 • Müüja pank kontrollib akreditiivi autentsust ja teavitab müüjat saabunud akreditiivist.
 • Müüja kontrollib akreditiivi teksti, veendub, et see vastab kokkuleppele ostjaga ja esitab oma panka akreditiivis nõutud dokumendid, mis kinnitavad, et ta on akreditiivi tingimusi täitnud.
 • Seejärel saadab müüja pank dokumendid Panka, kus neid kontrollitakse akreditiivi tingimustele vastavuse suhtes.
 • Pank kinnitab müüja pangale dokumentide vastuvõtmise ja saadab akreditiivis kokkulepitud summa müüja panga korrespondentkontole.
 • Pank edastab dokumendipaketi ostjale.

Pangagarantiid

Pangagarantii on panga kohustus maksta teatud summa saajale, kui klient ei suuda täita oma kohustusi. Seda kasutatakse erinevates olukordades, nagu osalemine hangetel, lepingute täitmine või krediidikohustuste tagamine.

Pangagarantii peamised eelised

 • Usalduse tagamine: pangagarantii näitab ettevõtte finantskindlust ja stabiilsust, mis aitab luua usaldusväärsed suhted partnerite ja klientidega.
 • Osalemine hangetel: paljud hankelepingud nõuavad konkursil osalemiseks pangagarantii esitamist. See võimaldab ettevõtetel laiendada oma äritegevust, saades juurdepääsu uutele projektidele ja lepingutele.
 • Huvide kaitse: pangagarantii kaitseb garantii saaja huve, võimaldades tal saada hüvitist juhul, kui klient rikub oma kohustusi.

Kuidas see toimub TBB Pangas?

 • Klient esitab Pangale pangagarantii taotluse ja esitab vajalikud dokumendid.
 • Pank teeb otsuse, sõlmib kliendiga garantiilepingu ja väljastab garantiikirja.
 • Kui garantii saaja on nõude esitanud, tasub Pank garantiisumma ja esitab kliendile nõude.

Konkreetse rahastamise vahendi valik sõltub ettevõtte vajadustest ja eesmärkidest ning nende kombinatsiooni õige rakendamine võib aidata ettevõttel saavutada finantsedu ja arengu. Selleks, et otsustada, milline neist vahenditest sobib Teie ettevõttele, kirjutage meile aadressil loans@tbb.ee ja me valime lahenduse vastavalt Teie ootustele.