LIISINGU TAOTLEMISEKS VAJALIKUD DOKUMENDID JURIIDILISELE ISIKULE

Liisingutaotlus Juriidilise isiku liisingutaotluse vorm

 

Juriidilise isiku asutamisdokumendid:

 

               •   Põhikiri

 

               •   Tegevusluba või litsents (kui seadusest tulenevalt on nõutav)

 

 • Juriidilise isiku esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
 • Nõukogu olemasolul nõukogu otsus (nõusolek) liisingu taotlemiseks ja tagatise andmiseks;
 • Liisinguvara müügipakkumine;
 • Liisinguvara hindamisakt Liisinguandja poolt aktsepteeritud hindajalt;
 • Registreerimistunnistuse koopia, juhul kui liisinguvaraks on registrivara.

Finantsaruandlus:

 • Eelmise majandusaasta auditeeritud aruanne audiitori aruandega juhul, kui seadusest tulenevalt on auditeerimine kohustuslik
 • Jooksva aasta kvartalibilansid ja kasumiaruanded mis ei ole vanemad kui 120 kalendripäeva.

Äriplaan juhul, kui see on nõutav

 

Varalise tagatise korral:

 

 • Väljavõte asjakohasest registrist või kinnistusraamatust tagatisvara kohta;
 • Vara müügi-, rendilepingud, üleandmise-vastuvõtmise aktid jms;
 • Vara omaniku kirjalik nõusolek vara tagatiseks andmise kohta;
 • Notariaalne volikiri tagatislepingu allkirjastamiseks juhul, kui lepingu allkirjastab mitte vara omanik ega omaniku seaduslik esindaja;
 • Tagatisvara hindamisakt Liisinguandja poolt aktsepteeritud hindajalt;
 • Kindlustuspoliis liisinguandja kasuks Liisinguandja poolt aktsepteeritud kindlsustusseltsilt (vormistatakse peale tagatislepingu sõlmimist).

 

Käenduse/garantii korral:

 

 • Juriidilisest isikust käendaja/garantii andja äriregistri B-kaardi koopia;
 • Juriidilisest isikust käendaja/garantii andja põhikirja koopia;
 • Nõukogu olemasolul nõukogu otsus (nõusolek) käenduse/garantii andmiseks;
 • Käendaja/garantii andja eelmise majandusaasta auditeeritud aruanne kui seadusest tulenevalt on auditeerimine kohustuslik;
 • Käendaja/garantii andja jooksva aasta kvartalibilansid ja kasumiaruanded;
 • Eraisikust käendaja või juriidilisest isikust käendaja/garantii andja esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
 • Eraisikust käendaja viimase kuue kuu panga poolt kinnitatud arvelduskonto väljavõte sissetulekute kohta juhul, kui sissetulek ei laeku Tallinna Äripanka.

 

Liisinguandjal on õigus nõuda lisadokumente, mis on vajalikud kliendi maksevõimelisuse hindamiseks. Samas on liisinguandjal õigus nõuda tutvumiseks koopiate, ärakirjade või väljavõtetena esitatud dokumentide originaale. Dokumendid, mis ei ole vormistatud liisinguandja poolt kehtestatud nõuete kohaselt, loetakse esitamata jäetuks. Liisinguandja ei ole kohustatud põhjendama äraütlevat vastust liisingutaotlusele. Kliendile tagastatakse liisinguandjale esitatud originaaldokumendid. Liisinguandjale jäävad kõik teised taotlusega koos esitatud dokumendid.