Teavitame, et alates 07.12.2022 (juriidilistele isikutele) ja 07.01.2023 (eraisikutele) muutuvad AS-i TBB pank Üldtingimused.

Kui olete muudatustega nõus, siis ei ole vaja Teil täiendavalt midagi teha. Muudatustega mittenõustumisel on Teil võimalus pangaga sõlmitud leping lõpetada hiljemalt Üldtingimuste kehtestamise eelneval päeval. Kui Te ei teavita panka lepingu lõpetamise soovist, siis loeme, et olete muudatustega nõustunud ja alates 07.12.2022 (juriidilistele isikutele) ja 07.01.2023 (eraisikutele) kehtivad sõlmitud lepingu(te)le uued Üldtingimused.

Uute Üldtingimustega on võimalik tutvuda siin.

1. Lisatud punkt 1.2. Panga Üldtingimused kehtestavad Panga ja Kliendi vaheliste ärisuhete põhialused, õigused ja kohustused, suhtlemiskorra ning Panga teenuste lepingute sõlmimise, muutmise ja lõpetamise üldised tingimused.
2. Täpsustatud punkt 7. ALLKIRI:
7.1. Pank aktsepteerib Kliendi või tema esindaja omakäeliselt kirjutatud allkirja ning Eesti isikutunnistusega seotud digitaalallkirja.
7.2.Pank ja Klient on kokku leppinud, et Panga poolt määratud päevast alates võivad Pooled hakata omavahelises suhtlemise dokumente allkirjastama muu kui punktis 7.1. viidatud digitaalallkirjaga, mille andmist võimaldava sertifikaadi on välja andnud Panga poolt aktsepteeritav sertifitseerimisteenuse osutaja ning mis vastab Panga nõuetele või Lepinguga kokkulepitud juhtudel muul Lepingus reguleeritud viisil edastatud koodide abil.
3. Täpsustatud punkti 17. pealkiri: “ARVELDUSKONTOLEPINGU LÕPPEMINE JA KORRALINE LÕPETAMINE NING KONTO SULGEMINE”. Täpsustatud punktid 17.2. ja 17.3.
4. Täpsustatud ja muudetud peatükk 20. LEPINGU ERAKORRALINE ÜLESÜTLEMINE:
Lisatud: 20.2. Pank võib lepingut erakorraliselt, etteteatamistähtaega järgimata üles öelda mõjuval põhjusel, kui mõlema poole huve arvestades ei saa lepingu jätkamist eeldada, eelkõige juhul kui:
20.2.1. Pangal ei ole Kliendi suhtes võimalik täita õigusaktides sätestatud hoolsusmeetmeid Kliendist tulenevatel põhjustel;
20.2.3. Kliendi või temaga seotud isiku esitatud andmed ja dokumendid ei kõrvalda panga kahtlust, et Kliendi või temaga seotud isikutegevus võib olla seotud ebaseaduslike tehingute, terrorismi rahastamise või rahapesuga või rikkuda sanktsiooni;
20.2.4. Panga riskiisu kohaselt ei vasta Kliendile teenuse osutamine Panga äriplaanile ja äristrateegiale ning tuvastatud negatiivsete riskide mõju Panga äritegevusele on kriitiline ja võib kaasa tuua tõrkeid äritegevuses või olulise maine kahju;
20.2.6. Klient või temaga seotud isik tegutseb, ilma et tal oleks Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud tegevusluba, litsents või registreering;
20.2.7. Klient või temaga seotud isik tegutseb Panga hinnangul tegevusalal või riigis, kus on kõrge terrorismi rahastamise või rahapesu risk;
20.2.8. Kliendi algatatud makse või kliendile laekuv makse või muid panga teenuseid kasutades tehtud toiming mis tehakse kliendi huvides on Panga põhjendatud hinnangul otseselt või kaudselt seotud isikuga, riigi või kauba/teenusega, kui nende kohta kohaldatakse sanktsiooni;
20.2.9.Kui Klient või temaga seotud isik on süüdi mõistetud rahapesus või terrorismi rahastamises või kuritegudes, mille puhul esineb Panga hinnangul oht, et Panga poolt pakutavaid tooteid ja teenuseid võidakse edaspidi kasutada kuritegelikel eesmärkidel;
20.2.10. Kui riik keeldub kliendile e-residendi digitaalset isikutunnistust väljastamast või peatab või tühistab selle kehtivuse;
20.2.13. Klienti ei loeta nõudeid täitvaks isikuks mis tahes maksuinfo vahetamise reeglite alusel;
20.2.14.Kliendiga sõlmitud arvelduskontolepingud on lõpetatud.

Lisateabe saamiseks palun võtke meiega ühendust e-posti aadressil helpdesk@tbb.ee või helistage meie infotelefonil +372 66 88 066 tööpäeviti 9.00-17.00.

TBB pank