Lugupeetud Kliendid

Seoses EL otsuse* 2022/346 rakendamisega on keelatud müüa eurodes nomineeritud pangatähti (eurosid) Venemaal asuvale füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele või nende Venemaal kasutamiseks.

Nimetatud keeld ei kohaldu Venemaale reisivate füüsiliste isikute või nendega koos reisivate lähisugulaste suhtes, kui eurosid kasutatakse isiklikuks kasutuseks või kui eurosid kasutatakse Venemaal tegutseva ja rahvusvahelise õiguse kohaselt puutumatu diplomaatise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni ametlikuks tegevuseks.

Ülaltoodust lähtuvalt palume teil sularaha väljavõtmisel kontoris täita kohapeal vastav kinnitus, kui plaanite eurosid kasutada Venemaal.

* Otsuse täis nimi on: Nõukogu otsus (ÜVJP) 2022/346, 1. märts 2022, millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas

TBB pank