Stardilaen

Stardilaen aitab, kui ettevõtte käivitamisel on takistuseks algkapitali puudumine ning pangalaenu saamiseks puuduvad piisavad tagatised ja tegutsemisajalugu.

Stardilaen, mida väljastatakse koostöös sihtasutusega KredEx, sobib alustavale ja kuni kolm aastat tegutsenud ettevõttele investeeringute ja käibevahendite rahastamiseks. Laenu eesmärgiks on investeeringute ja/või käibevahendite rahastamine.
Maksimaalne tähtaeg 60 kuud
Laenusumma 2 000-100 000 eurot, millest käibevahenditeks võib kasutada kuni 50 000 eurot
Tagatis Erinevalt tavapärasest pangalaenust nõutakse stardilaenu puhul ettevõtjalt vähem tagatisi. Üldjuhul piisab laenu tagatiseks laenusaaja füüsilisest isikust omanike isiklikust käendusest. Laenu sihtotstarbelisel kasutamisel on käendaja isiklikuks vastutuseks 25% laenusummast

 

TAOTLE LAENU
kuud
maksimaalne tähtaeg 60 kuud
baasintressimäär 7%

Maksegraafik

* Pöörame tähelepanu, et arvutused on informatiivsed

Maksegraafik

Nr Kuupäev Laenusumma Intress Põhiosa makse Makse kokku Laenujääk

Nõuded

Tingimused laenutaotlejale  kuni 250 töötajaga äriühing, mille äriregistris registreerimisest ei ole möödunud enam kui kolm aastat arvates ettevõtja poolt pangale laenutaotluse esitamisest

 aastakäive kuni 50 mln eurot või bilansimaht kuni 43 mln eurot

 ettevõtja omanike ringis on ainult füüsilised isikud ja/või äriühingud äriseadustiku tähenduses

 ettevõtja omakapital vastab äriseadustikus sätestatud nõuetele

 ettevõtjal, selle omanikel ja juhatuse liikmetel puuduvad ületähtajalised ajatamata võlgnevused riiklike maksude osas ning maksuseadustes sätestatud maksudeklaratsioonide esitamise kohustus on nõuetekohaselt täidetud

 ettevõtja on jätkusuutlik ja maksejõuline ning tema äriplaan on teostatav

 ettevõtjal, selle omanikel ja juhatuse liikmetel ei ole laenulepingu sõlmimise ajal maksetähtaja ületanud võlgnevusi laenuandja ees

 KredExile või pangale ei ole saanud teatavaks, et ettevõtja omanik, juhatuse või nõukogu liige omab kehtivat karistust varavastase või majandusalase süüteo eest

Tingimused laenule  olemasolevate laenude refinantseerimine stardilaenuga ei ole lubatud

 laenu tagastamine toimub igakuiste maksetega amortiseeruva graafiku alusel. Laenuperioodi lõppemisel peab laenujääk olema null

 maksepuhkus laenu põhiosale on kuni 12 kuud, kuid mitte rohkem kui pool laenuperioodi pikkusest

Laenutaotleja kohustuslik finantsnäitaja ✓ laenuteeninduse kattekordaja (DSCR) on pärast laenu väljastamist konservatiivsel hinnangul vähemalt 1,2
Laenutaotleja soovituslikud finantsnäitajad ✓ lühiajaliste kohustuste kattekordaja (current ratio) on vähemalt 1,1

 omakapitali osakaal pärast laenu väljastamist on vähemalt 15%

 omafinantseeringu osakaal investeerimislaenude puhul on vähemalt 10% projekti maksumusest.

 finantskohustused kokku ei ületa 70% laenutaotleja prognoositavast aastakäibest

Stardilaenu ei väljastata järgnevatele tegevustele ja ettevõtjatele  Põllumajandustoodete esmatootmine, kalandus ja vesiviljelus ning metsamajandus

 Relva-, söe- ja tubakatööstus

 Maanteekaubavedudel kasutatavate transpordivahendite ja seadmete soetamine

 Jae- ja hulgikaubandusettevõtjate käibevahendite finantseerimine

 Kinnisvara arendamise projektid müügi ja väljarentimise eesmärgil. Kui kinnisvara arendamine toimub oma, sh tütar- ja sidusettevõtete kinnisvaraarendusega mitteseotud tegevuse tarbeks, on lubatud osa pindadest välja rentida tingimusel, et rendi laekumised, välja arvatud tütar- ja sidusettevõtetelt, ei ületa 30% laenutaotleja aastakäibest

✓ Ekspordiga seotud tegevusele, mis on otseselt seotud eksporditavate koguste, jaotusvõrgu loomise ja toimimise või muude eksportimisest tulenevate jooksvate kuludega, kui käenduse väljastamisega antakse riigiabi

 Laenutaotleja otseste või kaudsete omanike hulgas on madala maksumääraga piirkondades registreeritud firmasid

 Taotluse esitamine panka

 Positiivse otsuse korral esitab pank finantseerimiseks/käendamiseks vajalikud dokumendid KredExile

 Pangast saadud informatsiooni põhjal teeb KredEx otsuse. Vajadusel küsitakse lisainfot ettevõtjalt

 KredExi positiivse otsuse alusel vormistab pank dokumendid ja väljastab laenu

Lisaks panga poolt nõutavatele  laenu taotlemiseks vajalikele dokumentidele tuleb esitada:

1. Finantsprognoosid järgnevaks 3 aastaks

2. Ettevõtte võtmeisikute elulookirjeldused

3. Ülevaade olemasolevatest kohustustest

Tingimused

1. Laene ning garantiisid võivad taotleda Eesti Vabariigis või välisriikides registreeritud juriidilised isikud.

 

2. Nõuded laenu-/garantiitaotlejale:
2.1. Arvelduskonto omamine TBB pangas vähemalt viimase kuue kuu jooksul.
2.2. Eeliseks on aktiivne TBB panga teenuste kasutamine viimase kuue kuu jooksul.
2.3. Viimase kolme kuu igakuine laekumine laenutaotleja kontole TBB pangas peab olema vähemalt sama suur, kui taotletava laenu igakuine tagasimakse koos intressiga.

 

3. Laenu saamise eelduseks on tagatise olemasolu, mis asub laenutaotleja või kolmanda isiku omanduses. Tagatise hinnanguline väärtus, mille kehtestab panga poolt tunnustatud ekspert, peab olema suurem, kui taotletava laenu summa. Tagatisena tunnistab pank järgmist vara:
     tähtajaline hoius TBB pangas
     kolmanda isiku käendus või garantii
     hüpoteek
    ✓ muu kinnisvara pant
     käsipant
     vallasvara pant
     väärtpaberite pant
     kontolaekumised
4. Intressi arvestamisel lahtutakse 360 paevasest aastast

 

Täendava teabe saamiseks võtke ühendust laenuhalduriga, saates  kirja e-posti aadressile laenuhaldur@tbb.ee

Nõutavad dokumendid

Juriidilise isiku asutamisdokumendid:
  • Põhikiri
  • Tegevusload ja litsentsid

✓ Juriidilise isiku esindaja isikut tõendava dokumendi koopia

✓ Nõukogu olemasolul – nõukogu otsus (nõusolek) laenu taotlemise ja pakutava tagatise kohta
✓ Finantsaruandlus:
  • Eelmise majandusaasta auditeeritud aruanne audiitori aruandega juhul, kui seadusest tulenevalt on auditeerimine kohustuslik
  • Jooksva aasta kvartalibilansid ja kasumiaruanded mis ei ole vanemad kui 120 kalendripäeva.
✓ Äriplaan, juhul, kui see on nõutav
✓ Laenu vajalikkuse põhjendamine (lühiajalise laenu korral)

Varalise tagatise puhul:

✓ Väljavõte asjakohasest registrist või kinnistusraamatust tagatisvara kohta;

✓ Vara müügi-, rendilepingud, üleandmise-vastuvõtmise aktid jms;

✓ Vara omaniku kirjalik nõusolek vara tagatiseks andmise kohta;

✓ Volikiri tagatislepingu allkirjastamiseks juhul, kui lepingu allkirjastab mitte vara omanik ega omaniku seaduslik esindaja;

✓ Tagatisvara hindamisakt panga poolt aktsepteeritud hindajalt;

✓ Tagatisvara kindlustuspoliis TBB panga kasuks panga poolt aktsepteeritud kindlustusseltsilt (vormistatakse peale tagatislepingu sõlmimist).

Käenduse/garantii puhul:

✓ Juriidilisest isikust käendaja/garantii andja äriregistri B-kaardi koopia;

✓ Juriidilisest isikust käendaja/garantii andja põhikirja koopia;

✓ Nõukogu olemasolul nõukogu otsus (nõusolek) käenduse/garantii andmiseks;

✓ Käendaja/garantii andja eelmise majandusaasta auditeeritud aruanne kui seadusest tulenevalt on auditeerimine kohustuslik;

✓ Käendaja/garantii andja jooksva aasta kvartalibilansid ja kasumiaruanded;

✓ Eraisikust käendaja või juriidilisest isikust käendaja/garantii andja esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;

✓ Eraisikust käendaja ankeet;

✓ Juriidilisest isikust käendaja/garandi ankeet;

✓ Eraisikust käendaja viimase kuue kuu panga poolt kinnitatud arvelduskonto väljavõte sissetulekute kohta juhul, kui sissetulek ei laeku TBB panka.

Pangal on õigus nõuda lisadokumente, mis on vajalikud kliendi maksevõimelisuse hindamiseks. Samas on pangal õigus nõuda tutvumiseks koopiate, ärakirjade või väljavõtetena esitatud dokumentide originaale. Dokumendid, mis ei ole vormistatud panga poolt kehtestatud nõuete kohaselt, loetakse esitamata jäetuks. Pank ei ole kohustatud põhjendama äraütlevat vastust Laenutaotlusele. Kliendile tagastatakse pangale esitatud originaaldokumendid. Pangale jäävad kõik teised taotlusega koos esitatud dokumendid.
Nimetus Ametlik nimetus Registrikood Koduleht
1Partner Kinnisvara 1PARTNER Kinnisvara Eesti OÜ 11027723 www.1partner.ee
Arco Real Estate AS Arco Real Estate AS 11346894 www.arcovara.ee
DTZ Kinnisvaraekspert Osaühing Kinnisvaraekspert 10708639 www.dtz.ee
Domus Kinnisvara Osaühing DOMUS KINNISVARA 10887990 www.domuskinnisvara.ee
ERI Kinnisvara ERI KINNISVARA OÜ 10476241 www.eri.ee
Kaanon Kinnisvara Teenused OÜ Kaanon Kinnisvara Teenused OÜ 10881504 www.kaanon.ee
LVM Kinnisvara LVM Kinnisvara OÜ 10033331 www.lvm.ee
Ober-Haus Hindamisteenused OBER-HAUS HINDAMISTEENUSTE OSAÜHING 10144929 www.ober-haus.ee
Pindi Kinnisvara Aktsiaselts Pindi Kinnisvara 10677258 www.pindi.ee
Re Kinnisvara RE Kinnisvara AS 10462629 www.re.ee
Simus Kinnisvara OÜ Simus Kinnisvara 10553527 www.simus.ee
Seven Kinnisvarakonsultandid OÜ SEVEN KINNISVARAKONSULTANDID Osaühing 10394023 www.7re.eu
Tõnisson Kinnisvarakonsultant Tõnisson Kinnisvarakonsultant OÜ 10638376 www.tonisson.ee
Uus Maa Kinnisvarabüroo Osaühing KINNISVARABÜROO UUS MAA 10307231 www.uusmaa.ee
Colliers International Advisors OÜ Colliers International Advisors OÜ 11330404 www.colliers.ee
Newsec Valuations EE Newsec Valuations EE OÜ 11930446 www.newsecbaltics.com
Ühinenud Kinnisvarakonsultandid Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ 11550241 www.upc.ee
Aarete Kinnisvara OÜ Aarete Kinnisvara 14318125 www.aarete.ee
Lahe Kinnisvara Lahe Kinnisvara Hindamine OÜ 11027723 www.lahekinnisvara.ee

KÄENDAJA MEELESPEA

Käendus on lubadus täita teise inimese või ettevõtte (laenusaaja) eest tema rahaline kohustus.

Anna käendus üksnes inimesele või ettevõttele, keda Sa tead, tunned ja usaldad.

Enne kui annad käenduse:

 kaalu hoolega, kas laenusaaja kohustuse täitmine on Sulle jõukohane

 hinda hoolikalt oma maksevõimet ja anna käendus üksnes sellises summas, mida Sa oled suuteline tasuma (käendaja vastutuse maksimaalmäär)

 tutvu hoolikalt panga poolt ettevalmistatud käenduslepingu ja laenulepingu projektidega

 võta julgesti ühendust pangaga, et leida vastuseid tekkinud küsimustele. Vajadusel kasuta õigusabi.

Kui hakkad allkirjastama käenduslepingut:

 kuula väga tähelepanekult pangatöötaja selgitusi nii laenulepingu kui ka käenduslepingu kohta

 ära karda küsida, kui midagi jääb arusaamatuks

✓ kontrolli, et Sinu kontaktandmed (aadress, telefoni number, eposti aadress) oleksid käenduslepingus õiged.

Kui käendusleping on alla kirjutatud:

 ole ise aktiivne ja tunne huvi, kuidas toimub laenulepingu täitmine. Kui laenusaaja Sinu küsimustele ei vasta, pöördu kindlasti panka

✓ anna alati teada oma kontaktandmete (aadress, telefoni number, eposti aadress) muutumisest. Ainult nii saad olla kindel, et vajalik info jõuab sinuni

 tutvu hoolikalt panga poolt saadetud teadetega ning mine kindlasti järele tähitud kirjadele.

Kui laenusaaja ei täida oma kohustusi pöördub pank Sinu poole ja annab Sulle võimaluse kohustus täita. Ära siis unusta, et oled võtnud endale kohustuse ja pead laenusaaja eest tema kohustuse täitma. Võla tasumisega on Sul võimalik ära hoida täiendavate kulude tekkimine ning kohtuvaidlused. Sul on õigus nõuda laenusaajalt Sinu poolt tema eest tasutud summade hüvitamist.

ÄRA UNUSTA – KÄENDUS ON SINU KOHUSTUS TAGADA KÄENDATAVA ISIKU LEPINGU TÄITMINE!

PANTIJA MEELESPEA

Hüpoteek tähendab Sinu jaoks seda, et kui laenu tagasi ei maksta, siis on pangal õigus nõuda Sulle kuuluva korteri või maja (koos maaga) müümist.

Enne kui annad hüpoteegi seadmiseks nõusoleku:

 kaalu hoolega, kas oled valmis riskima ja loobuma endale kuuluvast korterist või majast, kui laenu tagastamisega tekivad probleemid

 otsusta kelle ja milliste kohustuste täitmist oled valmis tagama

 on Sul õigus nõuda nii notarilt kui pangalt sõlmitavate lepingute projekte ning nende saamisel tutvu hoolikalt lepingute sisuga

 võta julgesti ühendust nii panga kui notaribürooga, et leida vastuseid tekkinud küsimustele. Vajadusel kasuta õigusabi

Kui hakkad allkirjastama notariaalset lepingut:

 kuula väga tähelepanekult notari selgitusi

 ära karda küsida, kui midagi jääb arusaamatuks

 kontrolli, et lepingusse saaks kirja just see, milles oled nii laenusaaja kui ka pangaga kokku leppinud

Kui lepingud on alla kirjutatud:

 ole ise aktiivne ja tunne huvi, kuidas toimub laenulepingu täitmine. Kui laenusaaja Sinu küsimustele ei vasta, pöördu kindlasti panka

 anna alati teada oma kontaktandmete (aadress, telefoni number, eposti aadress) muutumisest. Ainult nii saad olla kindel, et vajalik info jõuab sinuni

 tutvu hoolikalt panga poolt saadetud teadetega ning mine kindlasti järele tähitud kirjadele

Kui laenusaaja ei täida oma kohustusi pöördub pank Sinu poole ja annab Sulle võimaluse kohustus täita. Laenusaaja kohustuse täitmisega on Sul võimalik ära hoida panditud korteri või maja müük, samuti vältida täiendavate kulude tekkimist ning kohtuvaidlusi. Sul on õigus nõuda laenusaajalt Sinu poolt tema eest tasutud summade hüvitamist.

1.1. Krediidilepingu tagatiseks olev või liisingulepingu objektiks olev vara peab olema kindlustatud panga poolt aktsepteeritud kindlustusseltsis kuni kliendi poolt krediidi- või liisingulepingust tulenevate kohustuste täieliku täitmiseni vähemalt nendel tingimustel, mis on ära toodud käesolevas dokumendis olenevalt vara liigist.

1.2. Kindlustuspollisi esitamine ei ole kohustuslik järgmistel juhtudel:

     1.2.1. krediidilepingu tagatiseks olev või liisingulepingu objektiks olev vara on maatükk ilma sellel asuvate ehitiste ja kasvava metsata;

     1.2.2. krediidilepingu tagatiseks olev või liisingulepingu objektiks olev vara on maatükk kuid sellel asuvad ehitised ei ole väärtuslikud;

     1.2.3. juhul, kui krediidi või liisingu jääk on alla 10% krediidilepingu tagatiseks oleva või liisingulepingu objektiks oleva kinnisvara maksumusest;

     1.2.4. Krediidikomitee ja/või panga nõukogu otsuse kohaselt.

1.3. Kindlustuslepingu 1. soodustatud isikuks peab olema Pank või AS TBB liising.

1.4. Allpool toodud miinimumtingimused peavad olema kajastatud panka või AS-i TBB liising esitatavas kindlustuspoliisis. Vara omanik kohustub esitama panga või AS-I TBB liising nõudmisel kõik vara kindlustusega seotud andmed ja dokumendid (sh vara nimekiri).

2. Krediidilepingu tagatisvara ja liisingulepingu objektiks oleva vara (v.a. sõidukid) kindlustamise miinimumnõuded

2.1. Vara kindlustussummaks võib olla üks allpool loetletutest:

     2.1.1. hoonete ja rajatiste (sh korterid) korral ei tohi kindlustussumma olla väiksem kui vara taastamisväärtus;

     2.1.2. vallasvara (sh masinad ja seadmed, põllumajandustehnika) kindlustussummaks on vara taassoetamisväärtus (sh koos käibemaksuga);

     2.1.3. muu vallasvara (nt laevad) korral on kindlustussummaks vara turuväärtus;

     2.1.4. kauba korral on kindlustussummaks asendusväärtus.

2.2 Vara ei tohi alakindlustada (tegu on alakindlustusega, kui kindlustussumma on väiksem kui kindlustusväärtus kindlustusjuhtumi toimumise ajal).

2.3 Vara peab kindlustama vähemalt järgmiste riskide vastu või laenulepingus/liisingulepingus toodud tingimustel ja korras:

     2.3.1 Kinnisvaraobjektid peavad olema kindlustatud tulekahju, loodusõnnetuse (või rahe ja torm või rahe ja tugev tuul), veeavarii (või leke torustikus) ning vandalismi vastu;

     2.3.2 Mets peab olema kindlustatud metsa komplekskindlustusega, mis katab lisaks metsatulekahjule ka loodusjõudude ja ulukite poolt põhjustatud kahju;

     2.3.3 Kui varaks on kaup (puit, metallid), sisseseade, sisustus, masinad jms vallasvara, siis kindlustatavad riskid peavad olema vähemalt tulekahju, loodusõnnetus, avariid tehnika toimimise kohal, selle ümberminek ja lagumenine ja kolmandate isikute õigusvastane tegevus (vargus, murdvargus, vandalism)

3.1. Liisingulepingu objektiks oleval või krediidilepingu tagatiseks oleval sõidukil peab olema pidev kehtiv kaskokindlustus kuni kliendi poolt liisingu-/krediidilepingust tulenevate kohustuste täieliku täitmiseni vähemalt allpool toodud tingimustel:

     3.1.1. Kindlustusväärtuseks peab olema sõiduki turuväärtus;

     3.1.2. Kindlustuslepinguga kaetud kohustuslikud kindlustusriskid on liiklusõnnetus, loodusõnnetus, tulekahju, vandalism, vargus;

     3.1.3. Kindlustuslepingu kehtivuspiirkond peab olema vähemalt Euroopa riigid (v.a SRÜ riigid).

SÕIDUKITE LIIKLUSKINDLUSTUSE MIINIMUMNÕUDED

4.1. Liisingulepingu objektiks oleval või krediidilepingu tagatiseks oleval sõidukil peab olema pidev kehtiv liikluskindlustus kuni kliendi poolt liisingu-/krediidilepingust tulenevate kohustuste täieliku täitmiseni vähemalt allpool toodud tingimustel.

4.2. Sõidukiga liiklemisel väljapoole Eestit peab sõidukijuhil olema kaasas roheline kaart, mis tõendab kindlustuskatte olemasolu ka rohelisel kaardil märgitud riikides.

5.1. Kindlustusjuhtumi saabumisel on liisinguvõtja, sõiduki tegelik valdaja, laenusaaja või tagatisvara omanik kohustatud võtma tarvitusele kõik abinõud vara päästmiseks ja edasise kahju vältimiseks ning viivitamatult teatama kindlustusjuhtumist kindlustusandjale ja/või õiguskaitseorganitele ja/või päästeametile ning kolme kalendripäeva jooksul teavitama panka/AS-i TBB liising vara kahjustumise või hävimisega seotud asjaoludest.

6.1. Laenusaaja/Liisinguvõtja kohustub esitama pangale/AS-le TBB liising kehtiva kindlustuspoliisi 7 kalendripäeva jooksul alates laenutehingu finantseerimisest.

6.2. Laenusaaja kohustub tagama tagatisvara pideva kindlustatuse ning esitama pangale tähtaegselt, s.o. hiljemalt 7 kalendripäeva enne vara kehtiva kindlustuspoliisi lõppu, uue kehtiva kindlustuspoliisi.

     6.2.1. Juhul, kui laenusaaja ei esita uut kehtivat kindlustuspoliisi, on pangal õigus kindlustada tagatisvara panga poolt valitud kindlustusseltsis laenulepingus sätestatud tingimustel ning nõuda tekkinud kulu sisse liisinguvõtjalt. Pangal on õigus debiteerida kindlustusmaksed kliendi arvelduskontolt pangas.

     6.2.2. Kindlustuspoliisi tähtaegse esitamise kohustuse rikkumise eest on pangal õigus nõuda krediidilepingus sätestatud suuruses leppetrahvi tasumist.

6.3. Liisingusaaja kohustub tagama liisinguvara pideva kindlustatuse ning esitama AS-le TBB liising tähtaegselt, s.o. hiljemalt 7 kalendripäeva enne vara kehtiva kindlustuspoliisi lõppu, uue kehtiva kindlustuspoliisi.

     6.3.1. Juhul, kui liisinguvõtja ei esita uut kehtivat kindlustuspoliisi hiljemalt 7 kalendripäeva enne kehtiva kindlustuspoliisi tähtaja lõppu, on AS-l TBB liisingõigus kindlustada liisingvara AS-i TBB liising poolt valitud kindlustusseltsis liisingulepingus sätetstatud tingimustel ning nõuda kantud kulu sisse liisinguvõtjalt.

    6.3.2. Kindlustuspoliisi tähtaegse esitamise kohustuse rikkumise eest on AS-l TBB liising õigus nõuda liisingulepingus sätestatud suuruses leppetrahvi tasumist.

TBB pank aktsepteerib Eestis oma kasuks panditud varade kindlustamisel kõiki varakindlustusseltse, mis on Eestis registreeritud, Finantsinspektsiooni poolt litsentseeritud ja mille nimi on avaldatud Finantsinspektsiooni kodulehel:

Eestis tegevusloa alusel tegutsevad kahjukindlustusseltsid ja Välismaiste kindlustusandjate filiaalid