IgapäevapangandusMaksedVälisarveldused

Välisarveldused

Maksed Vene rublades keyboard_arrow_down

Makseid rublades on võimalik kanda klientide kontodele Vene Föderatsiooni pankadesse ja teistesse pankadesse, millised omavad vene rublades korrespondentkontosid.

Vene Föderatsioonis kehtivate reeglite kohaselt kontrollivad Venemaa kommertspangad mitteresidentide vene rublades laekumise alust ja arvete kasutamist. Tehingu selgituse ja koodi olemasolu kindlustavad maksetoimingu ja välistavad vajaduse anda vene pangale täiendavaid selgitusi.

Juhime tähelepanu, et selgitus tuleb kirjutada inglise keeles või vene keeles ladina tähtedega. Vt. Kirillitsa translitereerimine.

Vene rublades maksete vormistamisel tuleb kinni pidada järgmistest reeglitest:

INN kood ( maksumaksja identifitseerimiskood) 9-12- tähemärki - tuleb märkida saaja nime väljale, nime ette. Kui saajaks on eraisik, siis tuleb näidata saaja perekonnanimi, eesnimi ja isanimi. Nime kirjutamist võib jätkata aadressi väljalt

9-kohaline BIK kood (saaja panga identifitseerimiskood) tuleb märkida saaja panga väljale, panga nime järele

Saaja panga korrespondentkonto number VF keskpangas (20 tähemärki) - märgitakse saaja panga väljale BIK koodi järele


Kui makse saaja pank on peapanga filiaal või osakond, siis sisestage andmed järgmiselt:

filiaali nimetus - märgitakse saaja panga väljale

filiaali korrespondentkonto number peapangas märgitakse saaja panga väljale panga nime järele

peapanga nimi märgitakse korrespondentpanga väljale

peapanga 9- kohaline identifitseerimiskood või BIK kood märgitakse korrespondentpanga nime väljale, panga nime järele

peapanga 20- kohaline korrespondentkonto number VF keskpangas märgitakse saaja korrespondentpanga nime väljale, panga nime ja BIK koodi järele


Makse selgitusse märkige järgmised andmed:

valuuta tehingu operatsiooni tüüp VO, samuti valuuta tehingu kood. Näide: VO20020; Tehingu koodi puudumisel maksed tagastatakse!

makse sisu selgitus (kauba või teenuse nimetus)

faktuurarve ja lepingu number ning kuupäev

NDS käibemaksu summa. Kui kaubad või teenused ei kuulu maksustamisele, siis tuleb märkida «BEZ NDS»


Maksed vene rublades TBB panga klientidele

Kui TBB panga klient soovib, et temale makstakse vene rublades, siis tuleb tal edastada oma välispartnerile järgmised rekvisiidid:

Makse saaja perekonnanimi või nimetus ja aadress;

Makse saaja arvelduskonto number TBB pangas;

Saaja panga nimi (AS TBB pank), aadress (Vana-Viru 7, 15097 Tallinn, Estonia), SWIFT TABUEE22;

TBB panga korrespondentkonto number vastavas VF pangas 30111810100000000663

vastava panga korrespondentkonto number Venemaa Keskpangas 30101810400000000225

panga identifitseerimiskood BIK 044525225

maksumaksja identifitseerimisnumber INN

Valuuta tehingu koodid keyboard_arrow_down

Venemaa Panga (Русский Банк) 4. juuni 2012. aasta eeskirja nr 138-И „Valuutatehingutega seotud dokumentide ja teabe volitatud pankadele esitamise kord residentide ja mitteresidentide poolt, passitehingute vormistamise kord ning valuutatehingute arvestamise ja tegemise kontrolli kord volitatud pankade poolt“ lisa 2.

 

Tehingu liigi kood  

 Tehingu nimetus ja kirjeldus

 01 

 Residentide konverteerimistehingud sularahata vormis

 01 010 Välisvaluuta müük residendi poolt Venemaa Föderatsiooni valuuta eest
 01 030 Välisvaluuta ost residendi poolt Venemaa Föderatsiooni valuuta eest
 01 040 Ühe välisvaluuta ost (müük) residendi poolt teise välisvaluuta eest

02

 Mitteresidentide konverteerimistehingud sularahata vormis

02 010 Venemaa Föderatsiooni valuuta ostmine mitteresidendi poolt välisvaluuta eest
02 020 Venemaa Föderatsiooni valuuta müümine mitteresidendi poolt välisvaluuta eest

 10 

 Residentide ja mitteresidentide vahelised arveldused väliskaubandustegevuse puhul Venemaa Föderatsioonist väljaveetavate kaupade eest, k.a lennukid ning mere-ja siseveekogude laevad ning kosmoseobjektid

 10 100 Mitteresidendi arveldused residendile ettemaksu näol kaupade eest, mis veetakse Venemaa Föderatsiooni territooriumilt välja, sealhulgas komisjonilepingu (agendileping, käendusleping) alusel (ettemaks), välja arvatud loetelu 22. jaotises nimetatud arveldused
 10 200Mitteresidendi arveldused residendile makse edasilükkamise võimalusega kaupade eest, mis veetakse Venemaa Föderatsiooni territooriumilt välja, sealhulgas komisjonilepingu (agendileping, käendusleping) alusel (järelmaks), välja arvatud loetelu 22. jaotises nimetatud arveldused 
 10 800Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud kaupade Venemaa Föderatsiooni territooriumilt väljavedamisel saadud liigsete rahaliste vahendite tagastamisega, välja arvatud arveldused koodiga 22800 

 11

 

 Residentide ja mitteresidentide vahelised arveldused väliskaubandustegevuse puhul Venemaa Föderatsiooni sisseveetavate kaupade eest, k.a lennukid ning mere-ja siseveekogude laevad ning kosmoseobjektid

 11 100Residendi arveldused ettemaksu näol mitteresidendile Venemaa Föderatsiooni sisseveetavate kaupade eest, sealhulgas komisjonilepingu (agendileping, käendusleping) alusel (ettemaks), välja arvatud loetelu 23. jaotises nimetatud arveldused 
 11 200Residendi arveldused mitteresidendile makse edasilükkamise võimalusega kaupade eest, mis veetakse Venemaa Föderatsiooni territooriumile, sealhulgas komisjonilepingu (agendileping, käendusleping) alusel (järelmaks), välja arvatud loetelu 23. jaotises nimetatud arveldused 
 11 900Mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud kaupade Venemaa Föderatsiooni territooriumile sissevedamisel saadud liigsete rahaliste vahendite tagastamisega, välja arvatud arveldused koodiga 23900 

 12

 

Residentide ja mitteresidentide vahelised arveldused müüdavate kaupade eest ilma nende sisseveota Venemaa Föderatsiooni 

 12 050Mitteresidendi arveldused residendi kasuks kaupade eest, mis müüakse väljaspool Venemaa Föderatsiooni territooriumi ilma nende sisseveota Venemaa Föderatsiooni territooriumile, välja arvatud arveldused koodiga 22110, 22210, 22300 
 12 060Residendi arveldused mitteresidendi kasuks kaupade eest, mis müüakse väljaspool Venemaa Föderatsiooni territooriumi ilma nende sisseveota Venemaa Föderatsiooni territooriumile, välja arvatud arveldused koodiga 23110, 23210, 23300 
 12 800Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud ülemääraselt saadud raha tagastamisega kaupade müügil väljaspool Venemaa Föderatsiooni territooriumi, välja arvatud arveldused koodiga 22800 
 12 900Mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud ülemääraselt saadud raha tagastamisega kaupade müügil väljaspool Venemaa Föderatsiooni territooriumi, välja arvatud arveldused koodiga 23900

 13

 

 Residentide ja mitteresidentide vahelised arveldused Venemaa Föderatsiooni territooriumil müüdavate kaupade eest

 13 010Mitteresidendi arveldused residendi kasuks kaupade eest, mis müüakse Venemaa Föderatsiooni territooriumil, välja arvatud arveldused koodiga 22110, 22210, 22300 
 13 020Residendi arveldused mitteresidendi kasuks kaupade eest, mis müüakse Venemaa Föderatsiooni territooriumil, välja arvatud arveldused koodiga 23110, 23210, 23300 
 13 800Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud ülemääraselt saadud raha tagastamisega kaupade müümisel Venemaa Föderatsiooni territooriumil, välja arvatud arveldused koodiga 22800 
 13 900Mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud ülemääraselt saadud raha tagastamisega kaupade müümisel Vene Föderatsiooni territooriumil, välja arvatud arveldused koodiga 23900 

 20

 

 Residentide ja mitteresidentide vahelised arveldused väliskaubandustehingute puhul, mis on seotud residendi poolt tööde teostamise, teenuste osutamise, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmisega, k.a ainuõigused nendele, vallasvara ja/või kinnisvara rendilepingute alusel, v.a kapitalirendilepingud (liising)

 20 100Mitteresidendi arveldused ettemaksu näol residendi teostatud tööde, osutatud teenuste, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmisega, k.a ainuõigused nendele, sealhulgas nimetatud kohustuste täitmine komisjonilepingu (agendileping, käendusleping) alusel (ettemaks), välja arvatud arveldused koodiga 20400, loetelu 22. jaotises nimetatud arveldused ja arveldused, mis on seotud tasu väljamaksmisega residendist maaklerile maaklerilepingu alusel (loetelu 58. jaotis) 
 20 200Mitteresidendi arveldused residendi teostatud tööde, osutatud teenuste, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmisega, k.a ainuõigused nendele, sealhulgas nimetatud kohustuste täitmine komisjonilepingu (agendileping, käendusleping) alusel (järelmaks), välja arvatud arveldused koodiga 20400, loetelu 22. jaotises nimetatud arveldused ja arveldused, mis on seotud tasu väljamaksmisega residendist maaklerile maaklerilepingu alusel (loetelu 58. jaotis)
 20 300Mitteresidendi arveldused residendi kasuks vallasvara ja/või kinnisvara rendilepingute alusel, v.a kapitalirendilepingud (liising)
 20 400Mitteresidendist komitendi (printsipaali, usaldusisiku) arveldused residendist komisjonäri (agendi, käendaja) kasuks seoses maksetega kolmandatelt isikutelt ostetud kaupade, tööde, teenuste, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste eest, k.a ainuõigused nendele, mitteresidendi kasuks, sealhulgas nimetatud kohustuste täitmine komisjonilepingu alusel (agendilepingud), v.a loetelu 58. jaotisse kuuluvad arveldused 
 20 500 Residendist komisjonäri (agendi, käendaja) arveldused mitteresidendist komitendi (printsipaali, usaldusisiku) kasuks seoses teenustega, mis resident on teistele isikutele osutanud, nagu näiteks kauba realiseerimine, tööde teostamine, teenuste osutamine, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmine, k.a ainuõigused nendele, mitteresidendi kasuks
 20 800 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud liigselt saadud rahaliste vahendite tagastamisega seoses residendi poolt teenuse osutamisega teistele isikutele kaupade realiseerimise, tööde teostamise, teenuste osutamise, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmisega, k.a ainuõigused nendele, välja arvatud loetelu 22. ja 58. jaotises nimetatud arveldused

 21 

 Residentide ja mitteresidentide vahelised arveldused väliskaubandustehingute puhul, mis on seotud mitteresidentide poolt tööde teostamise, teenuste osutamise, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmisega, k.a ainuõigused nendele vallasvara ja/või kinnisvara rendilepingute alusel, v.a kapitalirendilepingud (liising)

 21 100 Residendi arveldused ettemaksu näol, mis on seotud mitteresidendi poolt tööde teostamise, teenuste osutamise, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmisega, k.a ainuõigused nendele, sealhulgas nimetatud kohustuste täitmine komisjonilepingu (agendileping, käendusleping) alusel (ettemaks), välja arvatud arveldused koodiga 21400, loetelu 23. jaotises nimetatud arveldused ja arveldused, mis on seotud tasu väljamaksmisega mitteresidendist maaklerile maaklerilepingu alusel (loetelu 58. jaotis)
 21 200 Residendi arveldused, mis on seotud mitteresidendi poolt tööde teostamise, teenuste osutamise, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmisega, k.a erandlikud õigused nendele, sealhulgas nimetatud kohustuste täitmine komisjonilepingu (agendileping, käendusleping) alusel (järelmaks), välja arvatud arveldused koodiga 21400, loetelu 23. jaotises nimetatud arveldused ja arveldused, mis on seotud tasu väljamaksmisega mitteresidendist maaklerile maaklerilepingu alusel (loetelu 58. jaotis)
 21 300Residendi arveldused mitteresidendi kasuks vallasvara ja/või kinnisvara rendilepingute alusel, v.a kapitalirendilepingud (liising) 
 21 400Residendist komitendi (printsipaali, usaldusisiku) arveldused mitteresidendist komisjonäri (agendi, käendaja) kasuks seoses maksetega kolmandatelt isikutelt ostetud kaupade, tööde, teenuste informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste eest, k.a ainuõigused nendele, residendi kasuks, sealhulgas nimetatud kohustuste täitmine komisjonilepingu alusel (agendilepingud), v.a loetelu 58. jaotisse kuuluvad arveldused 
 21 500Mitteresidendist komisjonäri või usaldusisiku arveldused residendist komitendi (printsipaali, usaldusisiku) kasuks seoses teenustega, mis mitteresident on teistele isikutele osutanud, nagu näiteks kauba realiseerimine, tööde teostamine, teenuste osutamine, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmine, k.a ainuõigused nendele, sealhulgas nimetatud kohustuste täitmine komisjonilepingu alusel (agendileping, käendusleping), välja arvatud arveldused, mis on ära toodud loetelu 58. jaotises 
 21 900Mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud liigselt saadud raha tagastamisega mitteresidendi poolt tööde teostamise, teenuste osutamise, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmisega, k.a ainuõigused nendele, välja arvatud loetelu 23. ja 58. jaotises nimetatud arveldused 

 22 

 Residentide ja mitteresidentide vahelised arveldused, mis on seotud residentide poolt kaupade tarnimise, tööde teostamise, teenuste osutamise, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmisega, k.a ainuõigused nendele, segatüüpi lepingute (kokkulepete) alusel*

 22 100Mitteresidendist komitendi (printsipaali, usaldusisiku) arveldused ettemakse näol residendist komisjonärile või usaldusisikule kaupade eest, mis veetakse Venemaa Föderatsiooni territooriumilt välja, tööde teostamise, teenuste osutamise, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmise eest, k.a ainuõigused nendele (ettemaks), välja arvatud arveldused koodiga 22110 ja arveldused, mis on seotud tasu väljamaksmisega residendist maaklerile maaklerilepingu alusel (loetelu 58. jaotis) 
 22 110Mitteresidendi arveldused ettemaksu näol residendile kaupade eest, tööde teostamise, teenuste osutamise, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmise eest, k.a ainuõigused nendele, lepingute alusel, mis on ära toodud Venemaa Keskpanga määruse nr 138-I punktis 5.1.2, kehtiv alates 4. juuni 2012 (ettemaks) 
 22 200Mitteresidendist komitendi (printsipaali, usaldusisiku) arveldused makse edasilükkamisega residendist komisjonäriga (agendi, usaldusisikuga) kaupade eest, mis veetakse Venemaa Föderatsiooni territooriumilt välja, tööde teostamise, teenuste osutamise, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmise eest, k.a ainuõigused nendele (järelmaks), välja arvatud arveldused koodiga 22110 ja arveldused, mis on seotud tasu väljamaksmisega residendist maaklerile maaklerilepingu alusel (loetelu 58. jaotis) 
 22 210

Mitteresidendi arveldused makse edasilükkamisega residendiga kaupade eest, tööde teostamise, teenuste osutamise, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmise eest, k.a ainuõigused nendele, lepingute alusel, mis on ära toodud Venemaa Keskpanga määruse nr 138-I punktis 5.1.2, kehtiv alates 4. juuni 2012 (järelmaks)

 
 22 300Mitteresidendi arveldused residendi kasuks kapitalirendilepingu (liisingulepingu) alusel 
 22 800Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud ülemääraselt saadud raha tagastamisega segatüüpi lepingute (kokkulepete) alusel 

 23 

 Residentide ja mitteresidentide vahelised arveldused, mis on seotud mitteresidentide poolt kaupade tarnimise, tööde teostamise, teenuste osutamise, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmisega, k.a ainuõigused nendele, segatüüpi lepingute (kokkulepete) alusel*

 23 100 Residendist komitendi (printsipaali, usaldusisiku) arveldused ettemakse näol mitteresidendist komisjonärile (agendile, käendajale) kaupade eest, mis veetakse Venemaa Föderatsiooni territooriumile sisse, tööde teostamise, teenuste osutamise, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmise eest, k.a ainuõigused nendele (ettemaks), välja arvatud arveldused koodiga 23110 ja arveldused, mis on seotud tasu väljamaksmisega mitteresidendist maaklerile maaklerilepingu alusel (loetelu 58. jaotis)
 23 110Residendi arveldused ettemaksu näol mitteresidendile kaupade eest, tööde teostamise, teenuste osutamise, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmise eest, k.a ainuõigused nendele, lepingute alusel, mis on ära toodud käesoleva juhendi punkti 5.1 alapunktis 5.1.2 (ettemaks) 
 23 200Residendist komitendi (printsipaali, usaldusisiku) arveldused makse edasilükkamisega mitteresidendist komisjonäriga (agendiga, käendajaga) kaupade eest, mis veetakse Venemaa Föderatsiooni territooriumile sisse, tööde teostamise, teenuste osutamise, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmise eest, k.a ainuõigused nendele (järelmaks), välja arvatud arveldused koodiga 23110 ja arveldused, mis on seotud tasu väljamaksmisega mitteresidendist maaklerile maaklerilepingu alusel (loetelu 58. jaotis) 
 23 210Residendi arveldused makse edasilükkamisega mitteresidendiga kaupade eest, tööde teostamise, teenuste osutamise, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmise eest, k.a ainuõigused nendele, lepingute alusel, mis on ära toodud käesoleva juhendi punkti 5.1 alapunktis 5.1.2 (järelmaks) 
 23 300Residendi arveldused mitteresidendi kasuks kapitalirendilepingu (liisinglepingu) alusel 
 23 900Mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud liigselt saadud raha tagastamisega segatüüpi lepingute (kokkulepete) alusel 

 30

 

 Residentide ja mitteresidentide vahelised arveldused kinnisvara ostutehingute puhul, välja arvatud maksed lennukite, mere- ja siseveekogude laevade ja kosmoseobjektide eest

30 010Mitteresidendi arveldused residendi kasuks kinnisvara eest, mis on omandatud väljaspool Venemaa Föderatsiooni territooriumi, sealhulgas need, mis on seotud mitteresidendi osalemisega residendi kinnisvara ehitusel väljaspool Venemaa Föderatsiooni territooriumi
30 020Residendi arveldused mitteresidendi kasuks kinnisvara eest, mis on omandatud väljaspool Venemaa Föderatsiooni territooriumi, sealhulgas need, mis on seotud residendi osalemisega mitteresidendi kinnisvara ehitusel väljaspool Venemaa Föderatsiooni territooriumi
30 030Mitteresidendi arveldused residendi kasuks kinnisvara eest, mis on omandatud Venemaa Föderatsiooni territooriumil, sealhulgas need, mis on seotud mitteresidendi osalemisega residendi kinnisvara ehitusel Venemaa Föderatsiooni territooriumil
30 040 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks kinnisvara eest, mis on omandatud Venemaa Föderatsiooni territooriumil, sealhulgas need, mis on seotud residendi osalemisega mitteresidendi kinnisvara ehitusel Venemaa Föderatsiooni territooriumil 
30 800Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud kinnisvaratehingutest liigselt saadud raha tagastamisega, sealhulgas ka seoses niisuguste kinnisvaratehingutega, mis on seotud osalemisega kinnisvara ehitusel 
30  900Mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud kinnisvaratehingutest liigselt saadud raha tagastamisega, sealhulgas ka seoses niisuguste kinnisvaratehingutega, mis on seotud osalemisega kinnisvara ehitusel 

 32

 

 Residentide ja mitteresidentide arveldused nõudeloovutuslepingute ja võla ülekandelepingute alusel, mis on sõlmitud residendi ja mitteresidendi vahel

 32 010Mitteresidendi arveldused residendi kasuks nõude eest, mille resident mitteresidendile nõudeloovutuslepingu alusel loovutab 
 32 015Residendi arveldused mitteresidendi kasuks nõude eest, mille mitteresident residendile nõudeloovutuslepingu alusel loovutab 
 32 020Mitteresidendi arveldused residendi kasuks võla eest, mille mitteresident residendile võla ülekandmislepingu alusel üle kannab 
 32 025Residendi arveldused mitteresidendi kasuks võla eest, mille resident mitteresidendile võla ülekandmislepingu alusel üle kannab 

 35 

Residentide ja mitteresidentide vahelised arveldused teistes tehingutes, mis on seotud väliskaubandusega ja millele pole otseselt viidatud loetelu 10.–23. jaotistes

 35  030Mitteresidendi arveldused residendi kasuks teistes tehingutes, mis on seotud väliskaubandusega ja millele pole otseselt viidatud loetelu 10.–23. jaotises 
 35 040Residendi arveldused mitteresidendi kasuks teistes tehingutes, mis on seotud väliskaubandusega ja millele pole otseselt viidatud loetelu 10.–23. jaotises 

 40 

 Arveldused, mis on seotud residentide (välja arvatud volitatud pangad) poolt mitteresidentidele laenu andmisega

 40 030Residendi arveldused mitteresidendi kasuks laenulepingu alusel laenu andmisel
 40 900Mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud liigselt saadud raha tagastamisega residendi poolt mitteresidendile laenulepingu alusel laenu andmisel 

 41

 

 Arveldused, mis on seotud mitteresidentide (välja arvatud volitatud pangad) poolt residentidele laenu ja krediidi andmisega

 41 030Mitteresidendi arveldused residendi kasuks laenu- või krediidilepingu alusel laenu või krediidi andmisel 
 41 800Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud liigselt saadud raha tagastamisega mitteresidendi poolt residendile laenu- või krediidilepingu alusel laenu või krediidi andmisel 

 42

 

 Arveldused, mis on seotud residentide (välja arvatud volitatud pangad) laenu- või krediidilepingutest tulenevate kohustuste täitmisega

 42  015Residendi arveldused mitteresidendi kasuks võla põhiosa tagastamiseks krediidi- või laenulepingu alusel
 42 035Residendi arveldused mitteresidendi kasuks intresside maksmisel krediidi- või laenulepingu alusel
 42 050Muud residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud preemia (komisjonitasu) või muude krediidi või laenuga seotud kohustuste täitmisega 
 42 900Mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud liigselt saadud raha tagastamisega residendi poolt võla põhiosa kustutamisel krediidi- või laenulepingu alusel 
 42 950Mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud liigselt saadud intresside tagastamisega krediidi- või laenulepingu alusel 

 43

 

 Arveldused, mis on seotud mitteresidentide laenulepingutest tulenevate kohustuste täitmisega

 43 015 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks võla põhiosa tagastamiseks laenulepingu alusel
 43 035 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks intresside maksmisel laenulepingu alusel
 43 050 Muud mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud preemia (komisjonitasu) või muude laenuga seotud kohustuste täitmisega
 43 800 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud liigselt saadud raha tagastamisega mitteresidendi poolt võla põhiosa kustutamisel laenulepingu alusel
 43 850 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud liigselt saadud intresside tagastamisega laenulepingu alusel

 50

 

 Kapitalimahutustena tehtavate investeeringutega seotud arveldused

 50 100Residendi arveldused mitteresidendi kasuks juriidilise isiku osakute, sissemaksete, mitterahaliste sissemaksetena (põhikirjaline või ühine kapital, kooperatiivi fond), samuti ühistulepingu alusel 
 50 110Residendi arveldused mitteresidendi kasuks kapitalimahutustena tehtud investeeringutelt saadud dividendide (tulude) väljamaksmisel 
 50 200Mitteresidendi arveldused residendi kasuks juriidilise isiku osakute, sissemaksete, mitterahaliste sissemaksetena (põhikirjaline või ühine kapital, kooperatiivi fond), samuti ühistulepingu alusel 
 50 210Mitteresidendi arveldused residendi kasuks kapitalimahutustena tehtud investeeringutelt saadud dividendide (tulude) väljamaksmisel 
 50 800Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud kapitalimahutusena tehtava investeerimise tulemusel liigselt saadud raha tagastamisega 
 50 900Mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud kapitalimahutusena tehtava investeerimise tulemusel liigselt saadud raha tagastamisega 

 51

 

 Arveldused, mis on seotud väärtpaberitega (või väärtpaberitega tõendatud õigustega), mille mitteresidendid on residentidelt omandanud, välja arvatud loetelu 58. jaotises nimetatud koodidega arveldused

 51 210Mitteresidendi arveldused residendi kasuks omandatud residendi obligatsioonide, aktsiate ja muude emiteeritud väärtpaberite eest
 51 215Mitteresidendi arveldused residendi kasuks omandatud mitteresidendi obligatsioonide, aktsiate ja muude emiteeritud väärtpaberite eest
 51 230Mitteresidendi arveldused residendi kasuks omandatud investeerimisfondide osakute eest, mille asutaja on resident 
 51 235Mitteresidendi arveldused residendi kasuks omandatud investeerimisfondide osakute eest, mille asutaja on mitteresident 
 51 250Mitteresidendi arveldused residendi kasuks omandatud võlakirjade ja residentide välja antud muude mitteemiteeritavate väärtpaberite eest 
 51 255Mitteresidendi arveldused residendi kasuks omandatud võlakirjade ja mitteresidentide välja antud muude mitteemiteeritavate väärtpaberite eest 
 51 800Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud arveldustel väärtpaberitega (või väärtpaberitega tõestatud õigustega) ülemääraselt saadud rahaliste vahendite, samuti täitmata kohustustest tulenevate rahaliste vahendite tagastamisega 

52 

 

 Arveldused, mis on seotud väärtpaberitega (või väärtpaberitega tõendatud õigustega), mille resident on mitteresidendilt omandanud, välja arvatud loetelu 58. jaotises nimetatud koodidega arveldused

 52 210Residendi arveldused mitteresidendi kasuks omandatud residendi obligatsioonide, aktsiate ja muude emiteeritud väärtpaberite eest 
 52  215Residendi arveldused mitteresidendi kasuks omandatud mitteresidendi obligatsioonide, aktsiate ja muude emiteeritud väärtpaberite eest 
 52 230Residendi arveldused mitteresidendi kasuks omandatud investeerimisfondide osakute eest, mille asutaja on mitteresident 
 52 235Residendi arveldused mitteresidendi kasuks omandatud investeerimisfondide osakute eest, mille asutaja on resident 
 52 250Residendi arveldused mitteresidendi kasuks omandatud võlakirjade ja residentide välja antud muude mitteemiteeritud väärtpaberite eest 
 52 255Residendi arveldused mitteresidendi kasuks omandatud võlakirjade ja mitteresidentide välja antud muude mitteemiteeritud väärtpaberite eest 
 52 900Mitteresidendi arveldused residendi kasuks seoses väärtpaberitega (või väärtpaberitega tõestatud õigustega) seotud tehingutelt liigselt saadud rahaliste vahendite, samuti täitmata kohustustest tulenevate rahaliste vahendite tagastamisega 

 55

 

Arveldused, mis on seotud residentide ja mitteresidentide väärtpaberitega seotud kohustuste täitmisega, välja arvatud loetelu 58. jaotises nimetatud koodidega arveldused 

 55 210Residendi arveldused mitteresidendi kasuks residendi obligatsioonide, aktsiate ja muude emiteeritud väärtpaberitega seotud kohustuste täitmisel 
 55 230 Residendi arveldused mitteresidendi kasuks investeerimisfondide osadest saadavate tulude väljamaksmisel

 55  

  250  

Residendi arveldused mitteresidendi kasuks residendi võlakirjade ja muude mitteemiteeritud väärtpaberitega seotud kohustuste täitmisel 

 55

 310

Mitteresidendi arveldused residendi kasuks mitteresidendi obligatsioonide, aktsiate ja muude emiteeritud väärtpaberitega seotud kohustuste täitmisel

 55

 330

Mitteresidendi arveldused residendi kasuks investeerimisfondide osadest saadavate tulude väljamaksmisel 

 55

 350

Mitteresidendi arveldused residendi kasuks mitteresidendi võlakirjade ja muude mitteemiteeritud väärtpaberitega seotud kohustuste täitmisel 

 55

 800

Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud väärtpaberitehingutelt liigselt saadud rahaliste vahendite, samuti täitmata kohustustest tulenevate rahaliste vahendite tagastamisega 

 55

 900 

Mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud väärtpaberitehingutelt liigselt saadud rahaliste vahendite, samuti täitmata kohustustest tulenevate rahaliste vahendite tagastamisega 

 56 

 Tuletisinstrumentide ja muude tähtajaliste tehingutega seotud arveldused residentide ja mitteresidentide vahel

 56

 010

Mitteresidendi arveldused residendi kasuks tuletisinstrumentide ja muude tähtajaliste tehingutega (preemiad, marginaalid, tagatismaksed ja muud rahalised vahendid, mis kantakse üle kooskõlas lepingu tingimustega, välja arvatud arveldused, mis on seotud alusvara tarnega) 

 56

 060

Mitteresidendi arveldused residendi kasuks tuletisinstrumentide ja muude tähtajaliste tehingutega (preemiad, marginaalid, tagatismaksed ja muud rahalised vahendid, mis kantakse üle kooskõlas lepingu tingimustega, välja arvatud arveldused, mis on seotud alusvara tarnega) 

 56

 800

Residendi arveldused, mis on seotud mitteresidendilt liigselt saadud rahaliste vahendite, samuti käesolevas jaotises nimetatud täitmata kohustustest tulenevate rahaliste vahendite tagastamisega 

 56

 900

Mitteresidendi arveldused, mis on seotud residendilt liigselt saadud rahaliste vahendite, samuti käesolevas jaotises nimetatud täitmata kohustustest tulevate rahaliste vahendite tagastamisega 

 57

 

 Arveldused vara usaldushalduse lepingute alusel

 57

 010

 Residendi (usaldushalduse kehtestaja) arveldused residendi (usaldushalduri) kasuks välisvaluutas

 57

 015

 Residendi (usaldushalduri) arveldused residendi (usaldushalduse kehtestaja) kasuks välisvaluutas

 57

 020

Mitteresidendi (usaldushalduse kehtestaja) arveldused residendi (usaldushalduri) kasuks välis- ja Venemaa Föderatsiooni valuutas 

 57

 025

Residendi (usaldushalduri), arveldused mitteresidendi (usaldushalduse kehtestaja) kasuks välis- ja Venemaa Föderatsiooni valuutas 

 57

 030

 Residendist usaldushalduse kehtestaja arveldused mitteresidendist usaldushalduri kasuks.

 57

 035

 Mitteresidendist usaldushalduri arveldused residendist usaldushalduse kehtestaja kasuks.

 57

 800

Residendi arveldused, mis on seotud mitteresidendile liigselt makstud rahaliste vahendite tagastamisega vastavalt usaldushalduse lepingule 

 57

 900

Mitteresidendi arveldused, mis on seotud residendile liigselt makstud rahaliste vahendite tagastamisega vastavalt usaldushalduse lepingule 

 58

 

 Maaklerilepingutega seotud arveldused, välja arvatud loetelu 51.-55. jaotises nimetatud koodidega arveldused

 58

 010

Residendi arveldused mitteresidendist maaklerite kasuks maaklerilepingu alusel, sealhulgas mitteresidendist maaklerile tasu väljamaksmine. 

 58

 015

Mitteresidendist maaklerite arveldused residendi kasuks maaklerilepingu alusel, välja arvatud arveldused koodiga 58900 

 58

 020

Mitteresidendi arveldused residendist maaklerite kasuks maaklerilepingu alusel, sealhulgas residendist maaklerile tasu väljamaksmine. 

 58

 025

Residendist maaklerite arveldused mitteresidendi kasuks maaklerilepingu alusel, välja arvatud arveldused koodiga 58800 

 58

 030

Residentidevahelised arveldused välisvaluutas maaklerilepingu alusel, k.a maakleri tasu ja komisjonitasu väljamaksed 

 58

 800

Residentide arveldused, mis on seotud mitteresidendile maaklerilepingu alusel liigselt makstud raha tagastamisega 

 58

 900

Mitteresidentide arveldused, mis on seotud residendile maaklerilepingu alusel liigselt makstud raha tagastamisega 

 60 

 Mitteresidentide ülekanded, Venemaa Föderatsiooni valuuta kontolt väljavõtmine (kontole kandmine) sularahas mitteresidentide Venemaa Föderatsiooni valuuta kontodel

 60

 070

Venemaa Föderatsiooni valuuta ülekanded mitteresidendi Venemaa Föderatsiooni valuuta kontolt selle mitteresidendi samas volitatud pangas avatud teisele Venemaa Föderatsiooni valuuta kontole (deposiitkontole); mitteresidendi Venemaa Föderatsiooni valuuta deposiitkontolt selle mitteresidendi samas volitatud pangas avatud teisele pangakontole 

 60

 071

Venemaa Föderatsiooni valuuta ülekanded volitatud pangas avatud mitteresidendi Venemaa Föderatsiooni valuuta kontolt selle mitteresidendi teises volitatud pangas avatud Venemaa Föderatsiooni valuuta kontole (deposiitkontole); mitteresidendi Venemaa Föderatsiooni valuuta deposiitkontolt selle mitteresidendi teises volitatud pangas avatud pangakontole 

 60

 075

Venemaa Föderatsiooni valuuta ülekanded volitatud pangas avatud mitteresidendi Venemaa Föderatsiooni valuuta kontolt selle mitteresidendi mitteresidentpangas avatud Venemaa Föderatsiooni valuuta kontole (deposiitkontole) 

 60

 076

Venemaa Föderatsiooni valuuta ülekanded volitatud pangas avatud mitteresidendi Venemaa Föderatsiooni valuuta kontolt (deposiitkontolt) selle mitteresidendi samas volitatud pangas avatud Venemaa Föderatsiooni valuuta kontole 

 60

 080

Venemaa Föderatsiooni valuuta ülekanded mitteresidendi Venemaa Föderatsiooni valuuta kontolt teise mitteresidendi samas volitatud pangas avatud Venemaa Föderatsiooni valuuta kontole (deposiitkontole) 

 60

 081

Venemaa Föderatsiooni valuuta ülekanded volitatud pangas avatud mitteresidendi Venemaa Föderatsiooni valuuta kontolt teise mitteresidendi teises volitatud pangas avatud Venemaa Föderatsiooni valuuta kontole (deposiitarvele) 

 60

 085

Venemaa Föderatsiooni valuuta ülekanded volitatud pangas avatud mitteresidendi Venemaa Föderatsiooni valuuta kontolt volitatud pangas teise mitteresidendi nimel avatud Venemaa Föderatsiooni valuuta kontole (deposiitarvele) 

 60

 086

Venemaa Föderatsiooni valuuta ülekanded volitatud pangas avatud mitteresidendi Venemaa Föderatsiooni valuuta kontolt (deposiitkontolt) volitatud pangas teisele mitteresidendile avatud Venemaa Föderatsiooni valuuta kontole 

 60

 090

 Sularaha väljavõtmine Venemaa Föderatsiooni valuutas mitteresidendi volitatud pangas avatud Venemaa Föderatsiooni valuuta kontolt

 60

 095

Sularaha sissemaksmine Venemaa Föderatsiooni valuutas mitteresidendi volitatud pangas avatud Venemaa Föderatsiooni valuuta kontole 

 60

 200

Venemaa Föderatsiooni valuuta väljavõtmine mitteresidendi volitatud pangas avatud Venemaa Föderatsiooni valuuta kontolt, kui väljavõtmine on tehtud pangakaarti kasutades 

 61 

 Residentide arveldused ja ülekanded, välisvaluutas sularaha väljavõtmine (kontole kandmine) residentide poolt

 61 070Arveldused residentide vahel välisvaluutas seoses ekspediitori, vedaja ja prahtija poolt transpordi, veoste ja prahtimise (tšarteri) teenuste osutamisega, mis on seotud Venemaa Föderatsioonist väljaveetava või Venemaa Föderatsiooni sisse veetava veosega, transiitveoga Venemaa Föderatsiooni territooriumil, samuti nimetatud veoste kindlustuslepingutega 
 61 100Välisvaluuta ülekanded residendi transiitvaluutakontolt sama residendi teisele transiitvaluutakontole või sama residendi välisvaluuta arvelduskontole 
 61 115Arveldused välisvaluutas residentide vahel, kes on komisjonärid (agendid, volinikud), ja residentide vahel, kes on komitendid (printsipaalid, usaldusisikud), seoses komisjonäride (agendid, volinikud) osutatavate teenustega, mis on seotud mitteresidentidega lepingute sõlmimise ja täitmisega kaupade üleandmiseks, tööde teostamiseks, teenuste osutamiseks, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste edasiandmiseks, k.a ainuõigused nendele, hõlmates raha tagastamise tehinguid (printsipaalid, usaldusisikud), välja arvatud maksed koodidega 57010, 58030 ja 61162 
 61 130Residendi välisvaluuta ülekanded residendi arvelduskontolt välisvaluutas, mis on avatud volitatud pangas, sama residendi kontole välisvaluutas samas volitatud pangas; residendi välisvaluuta kontolt , mis on avatud volitatud pangas sama residendi välisvaluuta kontole samas volitatud pangas 
 61 135Residendi välisvaluuta ülekanded residendi arvelduskontolt välisvaluutas, mis on avatud volitatud pangas, sama residendi kontole välisvaluutas teises volitatud pangas; residendi välisvaluuta kontolt, mis on avatud volitatud pangas sama residendi välisvaluuta kontole teises volitatud pangas 
 61 140Residendi välisvaluuta või Venemaa Föderatsiooni valuuta ülekanded residendi kontolt, avatud mitteresidentpangas, sama residendi kontole, mis on avatud volitatud pangas 
 61 145Residendi välisvaluuta ülekanded residendi kontolt, avatud mitteresidentpangas, teise residendi kontole, mis on avatud volitatud pangas 
 61 150 Residendi välisvaluuta või Venemaa Föderatsiooni valuuta ülekanded residendi kontolt, avatud volitatud pangas, sama residendi kontole, mis on avatud mitteresidentpangas 
 61 155Residendi välisvaluuta ülekanded residendi kontolt, avatud volitatud pangas, teise residendi kontole, mis on avatud mitteresidentpangas 
 61 160Arveldused residentide vahel välisvaluutas, mis on seotud individuaalse ja (või) kollektiivse kliiringu sissekandmise või tagastamisega vastavalt föderaalseadusele 7. veebruarist 2011. aastal nr 7-ФЗ „Kliiringust ja kliiringutegevusest” (Vene Föderatsiooni õigusaktide kogu, 2011, nr 7, lk 904; nr 48, lk 6728; nr 49, lk 7040, lk 7061) (edaspidi – föderaalseadus „Kliiringust ja kliiringutegevusest”) 
 61 161Kliiringust tingitud arveldused residentide vahel välisvaluutas, teostatud vastavalt föderaalseadusele „Kliiringust ja kliiringutegevusest” 
 61 162Välisvaluutas arveldused residentide vahel, kes on komisjonärid (agendid, volinikud), ja residentide vahel, kes on komitendid (printsipaalid, usaldusisikud), seoses komisjonäride (agendid, volinikud) osutatavate teenustega, mis on seotud nende lepingute sõlmimise ja täitmisega, mille kohustused kuuluvad täitmisele kliiringu tulemusena, teostatud vastavalt föderaalseadusele „Kliiringust ja kliiringutegevusest”, hõlmates komitentide (printsipaalid, usaldusisikud) raha tagastamise tehinguid 
 61 163Arveldused residentide vahel välisvaluutas seoses tuletisfinantsinstrumendiks oleva lepingu täitmise ja (või) lõpetamisega 
 61 164Residendi Venemaa Föderatsiooni valuuta ülekanded residendi kontolt, mis on avatud mitteresidentpangas, teise residendi kontole, mis on avatud volitatud pangas 
 61 165Residendi Venemaa Föderatsiooni valuuta ülekanded residendi kontolt, mis on avatud volitatud pangas, teise residendi kontole, mis on avatud mitteresidentpangas 
 61 170Sularaha väljavõtmine residendi välisvaluuta pangakontolt, mis on avatud volitatud pangas 
 61 175Sularaha sissemaksmine residendi välisvaluuta pangakontole, mis on avatud volitatud pangas 
 61 200Sularaha väljavõtmine residendi kontolt, mis on avatud volitatud pangas, kui väljavõtmiseks kasutatakse pangakaarti 

 70

 

 Mittekaubanduslikud tehingud

 70 010Mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud maksude, lõivude ja muude maksete tasumisega, välja arvatud arveldused koodiga 70120 
 70 020Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud maksude, lõivude ja muude maksete tasumisega, välja arvatud arveldused koodiga 
 70 030Arveldused, mis on seotud pensioni, toetuse ja muude sotsiaalsete maksete väljamaksmisega mitteresidendilt residendile, välja arvatud arveldused koodiga 70120 
 70 040Arveldused, mis on seotud pensioni, toetuse ja muude sotsiaalsete maksete väljamaksmisega residendilt mitteresidendile, välja arvatud arveldused koodiga 70125 
 70 050Arveldused, mis on seotud palga ja muude töötasuliikide väljamaksmisega mitteresidendilt residendile, välja arvatud arveldused koodiga 70120 
 70  060Arveldused, mis on seotud palga ja muude töötasuliikide väljamaksmisega residendilt mitteresidendile, välja arvatud arveldused koodiga 70125 
 70 090Arveldused, mis on seotud tagastamatu finantsabi osutamisega mitteresidendilt residendile, välja arvatud arveldused koodiga 70100 
 70 095Arveldused, mis on seotud tagastamatu finantsabi osutamisega residendilt mitteresidendile, välja arvatud arveldused koodiga 70105 
 70 100Arveldused, mis on seotud mitteresidendi poolt residendile heategevusliku abi osutamise, annetuste kogumise, uurimistoetuse ja muude tagastamatute maksete väljamaksmisega (saamisega) 
 70 105Arveldused, mis on seotud residendi poolt mitteresidendile heategevusliku abi osutamise, annetuste kogumise, uurimistoetuse ja muude tagastamatute maksete väljamaksmisega (saamisega) 
 70110 Mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud kindlustushüvitise väljamaksmisega kindlustuslepingu või edasikindlustuslepingu alusel 
 70 115Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud kindlustusehüvitise väljamaksmisega kindlustuslepingu või edasikindlustuslepingu alusel 
 70 120Mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud kohtuorganite otsuste täitmisega 
 70 125Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud kohtuorganite otsuste täitmisega 
 70 200Muud mitteresidendi arveldused residendi kasuks mittekaubanduslikes tehingutes, välja arvatud arveldused koodiga 70010, 70030, 70050, 70090, 70100, 70110, 70120 
 70 205Muud residendi arveldused mitteresidendi kasuks mittekaubanduslikes tehingutes, välja arvatud arveldused koodiga 70020, 70040, 70060, 70095, 70105, 70115, 70125 
 70 800Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud mittekaubanduslikest tehingutest liigselt saadud rahaliste vahendite tagastamisega 
 70 900Mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud mittekaubanduslikest tehingutest liigselt saadud rahaliste vahendite tagastamisega 

 80 

 Arveldused volitatud panga ja mitteresidendi vahel Venemaa Föderatsiooni valuutas ning volitatud panga ja residendi vahel välisvaluutas, välja arvatud loetelu 01., 02., 57. ja 58. jaotises nimetatud koodidega arveldused**

 80 010Arveldused mitteresidendi ja volitatud panga vahel Venemaa Föderatsiooni valuutas krediidilepingu alusel 
 80 020Venemaa Föderatsiooni valuuta mahakandmine mitteresidendi pangakontolt Venemaa Föderatsiooni valuutas seoses akreditiivi avamisega 
 80 021Vene Föderatsiooni valuuta mitteresidendi pangakontole kandmine Venemaa Föderatsiooni valuutas seoses akreditiivi sulgemisega 
 80 050Arveldused mitteresidendi ja volitatud panga vahel Venemaa Föderatsiooni valuutas muudes tehingutes, välja arvatud loetelu 02., 57. ja 58. jaotises nimetatud koodidega arveldused ja arveldused koodiga 80010, 80020, 80021 
 80 110Arveldused residendi ja volitatud panga vahel välisvaluutas krediidilepingu alusel 
 80 120Sularaha väljavõtt välisvaluutas või Venemaa Föderatsiooni valuutas volitatud pangas avatud residendi arvelduskontolt seoses akreditiivi avamisega mitteresidendi kasuks 
 80121 Välisvaluuta või Venemaa Föderatsiooni valuuta kandmine volitatud pangas avatud residendi arvelduskontole seoses akreditiivi sulgemisega mitteresidendi kasuks. 
 80 150Arveldused residendi ja volitatud panga vahel välisvaluutas muudes tehingutes, välja arvatud loetelu 01., 57. ja 58. jaotises nimetatud koodidega arveldused ja arveldused koodiga 80110, 80120, 80121 

 99

 

 Muude valuutatehingutega seotud arveldused, millele pole loetelu jaotistes 01–80 otseselt viidatud

 99 010Residendilt ekslikult maha kantud (residendile ekslikult arvele kantud) raha tagastamine 
 99 020Mitteresidendilt ekslikult maha kantud (residendile ekslikult arvele kantud) raha tagastamine 
 99 090Arveldused tehingutes, millele pole viidatud loetelu jaotises 01–80, samuti välja arvatud maksetes koodidega 99010, 99020 


*Selle jaotise ja loetelu 23. jaotise tehingu liigi koode kasutatakse juhul, kui ülekandesumma sisaldab üheaegselt kauba ja teenuste, ja (või) tööde, ja (või) informatsiooni, ja (või) intellektuaalse tegevuse tulemuse maksumust, k.a ainuõigused nendele, järgmiste lepingute kohaselt, mis käesoleva lisa eesmärkide kohaselt tunnistatakse segatüüpi lepinguteks:


а) lepingud, mis näevad residendi poolt ette kaupade väljavedu Venemaa Föderatsiooni territooriumilt (sissevedu Venemaa Föderatsiooni territooriumile) tingimusega teostada töid, ja (või) osutada teenuseid, ja (või) anda üle informatsiooni, ja (või) intellektuaalse tegevuse tulemusi, k.a erandlikud õigused nendele, sealhulgas kaupade väljavedu (sissevedu) nende ümbertöötlemiseks, objektide ehitamine välismaal või Venemaa Föderatsioonis;

b) lepingud, mis on ära toodud käesoleva juhendi punkti 5.1 alapunktis 5.1.2;

c) kapitalirendilepingud (liisingulepingud);

d) agendilepingud (komisjonilepingud, käenduslepingud), mille tingimustes on ette nähtud kaupade väljavedu Venemaa Föderatsiooni territooriumilt (sissevedu Venemaa Föderatsiooni territooriumile).

 

**80. jaotise tehingu liigi koode kasutavad ainult volitatud pangad andmete säilitamiseks valuuta- ja muude tehingute kohta, mida sooritavad residendid ja mitteresidendid.

 

Kirillitsa translitereerimine keyboard_arrow_down


Russian
symbol
Latin
symbol
Remarks
A
A
Б
B
В
V
Г
G
Д
D
Е
E
E
o
Caps Lock off/ small letter
Ж
J
З
Z
И
I
Й
i
Caps Lock off/ small letter
К
K
Л
L
М
M
Н
N
О
O
П
P
Р
R
С
S
Т
T
У
U
Ф
F
Х
H
Ц
C
Ч
c
Caps Lock off/ small letter
Ш
Q
Щ
q
Caps Lock off/ small letter
Ъ
x
Caps Lock off /small letter
Ы
Y
Ь
X
Э
e
Caps Lock off/ small letter
Ю
u
Caps Lock off /small letter
Я
a
Caps Lock off/ small letter

SAMPLE

ПУШНИНА ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА = PUQNINA VYSQEGO KAcESTVA

ЧАПАЕВСКИЙ РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ = cAPAEVSKIi RYBOPERERABATYVAuqIi

РАЗЪЁМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ = RAZxoMY eLEKTRIcESKIE

Maksed Hiina jüaanides keyboard_arrow_down

Maksete sooritamisel jüaanides tuleb makse selgituse esimeses reas defineerida vastav operatsioonikood (numbriline väärtus 1-5).
NB! Ilma selle koodita ei võeta maksekorraldused töötlemiseks vastu ning raha tagastatakse makse sooritajale.

Koodid ja koodide määratlused:

1. /TRADE/GOODS

Definitsioon: jaemüügiks mõeldud kaup; kauplemise eesmärgil hoitav kaup, kaasa arvatud jääemüügi eesmärgil; segasortiment, töötlemiseks mõeldud kaup; remonti vajav kaup; vedajate poolt soetatud kaup; tehingud akreditiividega; võlakirjade ikasseerimine; maksmine imporditud seadmete eest jne.

2. /TRADE/SERVICE

Definitsioon: üksikud arvete maksmised; teenused või kulud, mis on seotud transpordiga, reisidega, kommunikatsioonidega, ehitusteenustega, installatsiooniprojektidega ja nende alltöövõtulepingutega; kindlustus, finantsteenused, arvuti – ja infoteenused, litsentsitasud, sport ja meelelahutus; korporatsioonide ja finantsasutuste poolt makstudvee-, elektri- ja gaasiarved; rendimaksed, audiitoritasud, majutustasud, kohtukulud, reklaamimaksud, autoriõiguse ja disaini tasud, uuringute ja arenduste tasud, firma registreerimistasud, ravikulud, teised siin mitte mainitud riiklikud ja teised kommertsteenused jne.

3. /CAPITAL/TRF

Definitsioon: tehingud kapitaliga ettevõtte arve kaudu (kapitali ülekanded, mittetootlikke varade ja mittefinantsvara soetamine/realiseerimine), kapitalisüst, kapitali vähendamine, kapitali maksmine, otseinvesteeringud, väärtpaberid, muud investeeringud, osanikulaenu tagasimaksmine, teised vastavate organite heakskiidetud kapitali maksed, rahaülekanded välismaiste otseinvesteeringute (FDI) tarbeks ettevõtete poolt, RMB Qualified Foreign Instructional Investor (RQFII) projektid, ülekanded ettevõtete vahel, individuaalsed investeeringud jne.

4. /CURRENT/TRF

Definitsioon: Tulud ja jooksvad ülekanded, boonused, dividendimaksed, maksude tasumised ja stipendiumid jne.

5. /DONATION/

Definitsioon: Annetamine heategevuseks (mittetulunduslikud organisatsioonid).

Maksed AÜE-le keyboard_arrow_down

Seoses 2018. aasta septembris jõustunud AÜE keskpanga nõuetega peavad kõik sissetulevad maksekorraldused sisaldama kolmekohalist koodi (https://www.centralbank.ae/en/laws-and-regulations).

Palun märkige see makse selgituses. Kui koodi pole mainitud,on saaja pangal õigus makse saatjale tagasi saata. Koode saab vaadata siin.

Riigid, kuhu on keelatud teha välismakseid keyboard_arrow_down

Rahvusvaheliste sanktsioonide ning meie korrespondentpankade tingimuste tõttu võib esineda piiranguid välismaksete tegemisel loetletud riikidesse. TBB pank ei soovita teha rahvusvahelisi makseid järgmistesse piirkondadesse, ilma konsulteerimata TBB pangaga, kuna maksed võidakse blokeerida ja blokeeritud makseid ei saa annulleerida ega muuta.

Kehtestatud piirangud võivad muutuda ajaliselt ning erinevad sõltuvalt riigist ja valuutast.

Iraan
Põhja-Korea
Sudaan ja Lõuna-Sudaan
Süüria
Kuuba
Liibüa
Krimm

 

TBB pangaga võib konsulteerida telefonil +372 668 8066 või elektronkirja teel aadressil helpdesk@tbb.ee

Euroopa regiooni riigid keyboard_arrow_down

Euroopa regiooni riigid vastavalt MasterCardi nimikirjale:

Albaania

Andorra

Antarktika

Armeenia

Austria

Aserbaidžan

Belgia

Bosnia ja Hertsegoviina

Bulgaaria

Kanaalisaared

Kroaatia

Küpros

Tšehhi

Taani

Eesti

Falklandi saared (Malvinas)

Fääri saared

Gibraltar

Gruusia

Gröönimaa

Hispaania

Holland

Iirimaa

Iisrael

Island

Itaalia

Kasahstan

Kosovo

Kreeka

Kõrgõzstan

Leedu

Liechtenstein

Luksemburg

Läti

Moldova

Monaco

Montenegro

Makedoonia

Malta

Man

Norra

Poola

Portugal

Prantsusmaa

Rootsi

Rumeenia

Saint Helena

Saksamaa

San Marino

Serbia

Slovakkia

Sloveenia

Soome

Suurbritannia

Svalbard ja Jan Mayen

Šveits

Tadžikistan

Tšehhimaa

Türgi

Türkmenistan

Ukraina

Ungari

Usbekistan

Valgevene

Vatikan

Vene Föderatsioon

 

Nimekiri territooriumidest, mida ei loeta madala maksumääraga territooriumideks

KontaktidKontaktandmed

Klienditugi

E-R 09.00-17.00

Tel.: +372 668 8066
E-mail:

Skype: +372 712 0503

*Väljaspool klienditoe tööaega saab pangakaardi kaotusest teada anda, helistades numbrile +372 668 8088

Tähelepanu! Meie kliendikontor aadressil Vana Viru 7, Tallinn, ajutiselt suletud klienditeeninduseks kuni 31.12.2020

 

Võta meiega ühendust

warning

Olete finantsteenuseid pakkuvate ettevõtete AS TBB pank, AS TBB liising, AS TBB Invest ja Morgan Trade AS kodulehel. Enne lepingu sõlmimist palume tutvuda meie kodulehel avaldatud finantsteenuse tingimustega ning vajaduse korral konsulteerida pangatöötajaga, sealhulgas huvipakkuva krediiditoote kulukuse määra küsimustel.
Lehekülje teksti ja graafiliste materjalide kopeerimine ja kasutamine on lubatud ainult õiguste valdajate loal.

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Jätkates saidi lehekülgede avamist või valides nupu „OK”, te nõustute küpsiste kasutamisega. Loe veel