ÜLEMINEK SEPA-LE

SEPA (Single Euro Payments Area) on Euroopa Liidu ühtne euromaksete piirkond, kus maksevahendiks on euro ning millele rakenduvad samaväärsed tingimused nii siseriiklike kui piiriüleste maksete puhul. SEPA projekti ülesandeks on luua ühtne, samade standardite alusel toimiv maksete turg Euroopas, et tõsta piiriüleste maksete efektiivsust ja kiirust. SEPA juurutamine võimaldab lihtsustada ja muuta mugavamaks maksete teostamine eurodes, tugevdab sisemist euroopa turgu, annab uue tõuke majanduslikule arengule Euroopa alal. Käesoleval ajal hõlmab SEPA 33 riiki; nimelt 28 Euroopa Liidu riiki, sh 18 eurotsooni riiki ning 10 riiki, mis ei kuulu eurotsooni (Bulgaaria, Horvaatia, Tsehhi, Taani, Ungari, Leedu, Poola, Rumeenia, Rootsi, Suurbritannia), neli Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni riiki (Island, Liechtenstein, Norra ja Sveits) ning Monako.


Alates 1. veebruarist 2014, lähevad kõik euroarveldused üle SEPA standardile, s.h. ka riigisisesed euroarveldused.

Kontonumbrid ja IBAN

Seoses üleminekuga SEPA-le muutub kontonumbrite formaat. Kasutusele võetakse rahvusvaheline IBAN standard. IBAN (International Bank Account Number) on rahvusvaheline pangakonto numeratsiooni standard, mille eesmärgiks on arvelduste standardiseerimine Euroliidu alal. IBANi formaadis kontonumber sisaldab riigikoodi, unikaalse IBAN kontrollarvu, siseriikliku kontonumbrit ja pangatunnuse. Siseriikliku kontonumbri muutmine IBAN-iks toimub automaatselt panga poolt.


Vt. Kalkulaator riigisisese kontonumbri konverteerimiseks IBANi kontonumbriks Eesti Panga leheküljel.


Otsekorralduse teenus olemasoleval kujul lõpetatakse alates 31. jaanuarist 2014. aastal. Selle teenuse asemele tuleb E-arve, mille juurutamisega hetkel pangad tegelevad.

SEPA makse kriteeriumid

- Maksevaluuta on EUR

- Maksel on märgitud korrektne IBAN ja BIC kood

- Maksetüübiks on tavaline makse

- Makse töötlemise aeg alates sisestamisest kuni laekumiseni on kuni 2 pangapäeva (T+1)

- Maksja ja saaja pank asuvad SEPA riigis ning on liitunud SEPA krediitkorralduse skeemiga

- Teenustasu makstakse kahasse maksja ja saaja poolt. Teenustasu lisandub maksesummale

- SEPA maksel puudub maksesumma piir

Failiformaadid

Ettevõtetel, kes saadavad maksekorraldusi Tallinna Äripangale failidena, tuleb arendada olemasolevat raamatupidamistarkvara selliselt, et alates 1.02.2014 saaks neid faile saata ISO 20022 standardile vastaval kujul.


Tallinna Äripank võimaldab jätkuvalt vana formaadi TH5 ning modifitseeritud formaadi TH6 IBAN kasutamist ning tagab ka uue ISO 20022 formaadi kasutamise oma klientidele. Vanade formaatide kasutamine ei ole ajaliselt piiratud.


Tallinna Äripank informeerib kliente ISO 20022 failiformaadi kasutamise kohta täiendavalt lähimal ajal.

Otsekorralduse asemel e-arve püsimakse teenus

1.veebruaril 2014 lõpetatakse Eestis otsekorraldusteenuse pakkumine. Arvete automaatset tasumist jätkatakse edaspidi e-arve teenuse alusel.


Vastavalt SEPA regulatsioonile kaovad ära kohalikud otsekorralduste skeemid. Eesti pangad ja ettevõtjad otsustasid kasutusele võtta juba olamasoleva e-arve teenuse, mida täiendatakse püsimaksekorralduse võimalustega.

E-arve on paberkandjal arvele identne arve, mida saab tellida nende ettevõtete käest, kes kasutavad võimalust oma arveid ka e-arvetena saata.


E –arve on otsekorraldusega võrreldes mugavam ja kaasaegsem makseteenus. E-arve sisaldab rohkem infot, kuna ühes kohas on nii arve toote või teenuse andmetega kui ka teave selle maksmise kohta.

E-arve on XML formaadis dokument, mis saadetakse internetipanka, kus maksjal on võimalik seda vaadata PDF ja HTML kujul. Pank koostab e-arve alusel eeltäidetud maksekorralduse, mida maksja saab üle vaadata ja kinnitada maksmiseks. E-arve alusel saab maksja sõlmida pangaga ka e-arve püsimaksekorralduse, mille alusel tasub pank edaspidi e-arved automaatselt.


Tallinna Äripank ei osuta hetkel klientidele e- arve teenust.


Alates 2013.a novembrist otsustas Tallinna Äripank võimaldada klientidel, kel varem olid sõlmitud otsekorralduslepingud teatud ettevõtjatega, teostada vastavaid makseid pangakontoris ilma selle eest teenustasu võtmata. Internetipangas on eelpool nimetatud maksed tasuta vaid personaalpanganduse klientidele.


Lisateavet SEPA maksetele ülemineku kohta võib leida Eesti Pangaliidu ja Eesti Panga kodulehelt.