RISKIDE JUHTIMISE ÜLDPÕHIMÕTTED

Pangandustegevusega kaasneb erinevat liiki riskide võtmine. Riskide juhtimine on krediidiasutuse juhtimissüsteemi lahutamatuks osaks. Riskide juhtimise protsess sisaldab endas riskide tuvastamist, kvantitatiivset hindamist, analüüsi, kontrolli ja tagasiside kanalite loomist.Vastuvõetavate riskide taseme kontrollimiseks kasutatakse riski indikaatoreid ehk kvantitatiivsete näitajate kogumit, mis võimaldavad hinnata vastuvõetavaid riske ja nende lubatavust finants- ja normatiivsete piirangute seisukohalt.

Riskide juhtimise süsteem võimaldab teostada preventiivset kontrolli vastuvõetavate juhtimisotsuste üle, välistada või minimiseerida majandus- ja/või reputatsioonikahju ning kindlaks määrata finantsressursside suurust panga püsivuse ja likviidsuse tagamiseks.

Põhimõtteliselt eristatakse kolme liiki põhiriske: krediidi-, turu- ja operatsioonirisk. Igaüks neist koosneb omakorda iseseisvatest riskide alaliikidest: kontsentratsiooniriskist, tagatise ümberhindamise riskist, riigiriskist, krediidi-defaulti riskist, likviidsusriskist, majandustsükli riskist ja intressiriskist, mis sõltuvad krediidiasutuse suurusest, selle strateegiast ja pangandustegevuse mastaabist. Finantsriskide otsekohene kontroll pangas teostatakse Krediidikomitee, Aktivate-assivate Juhtimise Komitee ning Riskijuhtimise grupi poolt. Panganduse infosüsteemide pidevat toimimist tagavad Talitluspidevuse protsessi juhtimise komitee ja Operatsiooniriski juhtimise töögrupp.Krediidiriski juhtimise peamised parameetrid ja põhimõtted on kehtestatud panga Krediidipoliitikas.

Operatsiooniriski reguleerib Operatsiooniriski juhtimise poliitika. Likviidsuse normatiivide järgimise üle kontrolli teostamine ja likviidsuse taastamise meetmed majanduskriisi perioodil on sätestatud Likviidsuse juhtimise strateegias.

Panga Juhatuse ülesandeks on üldjuhtimine ning rentaabluse ja stabiilsuse hoidmine välistel ja sisemistel finantsturgudel valitseva muutuva majandusolukorra tingimustes.


Üksikasjalikumalt vt Tallinna Äripanga AS 2015.a. konsolideeritud majandusaasta aruanne (lk 43)