Täiendavad nõuded mitteresidentidele juriidiliste isikutele

Euroopa Liidu (va Küpros, Luksemburg, Malta, Suurbritannia) ja Norra juriidilised isikud

Eesti mitteresidendist juriidilisel isikul tuleb konto avamiseks esitada panka järgmised dokumendid:


• juriidilise isiku registriväljavõte või registreerimistunnistus milles sisaldub:

• juriidilise isiku ärinimi, tegevusala, asukoht ja aadress;

• registreerimise number ja kuupäev;

• juhtorgani liikmete nimed, elukohad ja isikukoodid;

• dokumendi väljaandmise kuupäev.


NB! Pangale esitatav registri väljavõte ei tohi olla vanem kui 6 kuud!


NB! Dokument peab olema varustatud apostilliga, notariaalselt kinnitatud ( Eesti nõustub EL-i, Vene Föderatsiooni ja Ukraina Vabariigi notareid), või legaliseeritud Eesti Välisministeeriumiga.


• kui juriidilise isiku registreerimistunnistus/ registriväljavõte ei sisalda eelmärgitud andmeid,tuleb konto avamisel esitada:

• asutamisleping või –otsus;

• tegutsemise aluseks olev dokument (põhikiri, määrus);

• seadusjärgse esindaja volitusi tõendav dokument (juhtorgani otsus).

 

• juhtorgani otsus esindaja/esindajate volituste kohta otsus, kui registri väljavõttest ei ilmne, kellel on allkirja õigus.

 

• Juriidilise isiku seadusjärgse esindaja isikut tõendav dokument

Teiste riikide juriidilised isikud

1. Juriidilise isiku registreerimistunnistus või registri väljavõte (Certificate of Incorporation või Certificate of Organization), milles sisaldub:


• juriidilise isiku nimi;

• registreerimisnumber;

• registreerimise kuupäev;

• registri nimi ja asukohamaa;

• dokumendi väljaandmise kuupäev


NB! Registreerimistunnistus või registri väljavõte tuleb esitada ettevõtte puhul, mille registreerimisest on konto avamise hetkel möödunud vähem kui 6 kuud.


Kui ettevõtte registreerimisest on konto avamise hetkel möödunud 6 kuud või enam, tuleb ettevõtte aktiivse staatuse kinnitamiseks täiendavalt esitada panka tõend aastamaksu tasumise kohta (nt Certificate of Good Standing) panga poolt aktsepteeritavas vormis.


NB! Edaspidi on kliendil kohustus kord aastas esitada uus iga-aastane registri tõend registris olemise kohta.


2. Juriidilise isiku põhikiri või ühinguleping (Memorandum and Articles of Association või Memorandum of Association, By Laws, Operating Agreement ja Articles of Organisation). Dokumendis peavad sisalduma:


• juriidiliseisikunimi;

• asukoht;

• tegevusalad;

• asutajad (subscribers).


3. Esindusõigust tõendav dokument


Esindusõigus võib sisalduda järgmistes dokumentides:


• Minutes of the First Meeting of the Directors, Resolution of the Board of the Directors/Members;


NB! Dokumendis peavad sisalduma juhatuse liikmete/direktorite ees- ja perekonnanimed, isikukoodid või sünniajad ja elukohad ning notari poolt kinnitatud dokumendi allkirjastanud isikute allkirjad või notaripoolne dokumendi õigsuse tõestamine.


• Volikiri (Power of Attorney)

 

volikirjas peab sisalduma:

 • volituse andja andmed,

• esindaja andmed (ees-ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg);

• dokumendi väljaandmise kuupäev;

• kehtivuse aeg(volituse tähtaeg ei tohi ületada 3a.)


NB! Tähtajatu volitusi ei aktsepteerita.


Volitust sisaldav dokumentpeab olema notariaalselt tõestatud, kinnitatud või apostileeritud.


4. Dokumendid, mis näitavad õiguste üleminekut:

 

• dokument, mis näitab õiguste üleminekut asutajatelt uutele omanikele.


Dokumendid peavad sisalduma mõlema poole isiku tuvastamist võimaldavad andmed (isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, elukoht).


• Share Certificate


Kui juriidilise isiku tegelik kasusaaja ei ole ühingu otsene omanik tuleb esitada täiendavat dokumentatsiooni, mis kinnitab kasusaaja positsiooni juriidilise isiku kontrollstruktuuris. Näiteks tuleb esitada nominee shareholder agreement, trust declaration või muu samaväärne dokument.


NB! Esitajaaktsiaid ei aktsepteerita (bearer shares).


5. Muud dokumendid


Kui eelpool loetletud dokumente või andmeid pole võimalik saada või asukohariik ei väljasta neid juhendis toodud kujul, on pangal õigus kasutada isikusamasuse tuvastamiseks ka teisi dokumente või nende notariaalselt tõestatud või sellega võrreldavalt kinnitatud koopiaid.

 

Dokumentide vorm


Kõik pangale esitatud dokumendid peavad olema:


• originaaldokumendid või notariaalselt tõestatud või sellega võrreldavalt kinnitatud koopiadja

• Riikidevaheliste õigusabi lepingute kohaselt ei vaja legaliseerimist ega apostilli Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Vene Föderatsiooni, Ukraina ja Poola Vabariigi poolt väljastatud dokumendid, mis on kinnitatud kohtu või vastava ametiisiku poolt ettenähtud vormi kohaselt.


Dokument legaliseerititakse dokumendi välja andnud riigi välisministeeriumis või välisesinduses ning seejärel Eesti Vabariigi välisesinduses või välisministeeriumi konsulaarosakonnas, kui riik, kus ettevõte on registreeritud, ei väljasta apostille.


• mitmeleheküljelised dokumendid, tõlgete korral originaaldokumendi koopia ja tõlge peavad olema omavahel kinnitatud nii, et nende vahepealne lahtivõtmine oleks jälgi jätmata võimatu.


Dokumentide keel


Võõrkeelsete dokumentide korral on pangal õigus nõuda dokumentide tõlget eesti või mõnesse teise panga poolt määratud keelde.Tõlge peab olema teostatud vandetõlgi poolt või tõlgi allkiri peab olema notariaalselt kinnitatud.


Täiendavad piirangud


• Pangal on õigus piirata teatud piirkondade äriühingutele ja mittetulundusühingutele osutatavaid teenuseid (nt teatud elektroonilised teenused).

• Pangal on õigus kehtestada nimekiri riikidest, kus asutatud juriidiliste isikute kontolepingute sõlmimisel kasutab pank duaalsuse printsiipi.

• Pangal on õigus kehtestada mitteresidentidest juriidilistele isikutele täiendavaid nõudeid ja piiranguid.


NB! Mitteresidentidest juriidiliste isikute konto avamise otsus võetakse vastu 10 pangapäeva jooksul pärast kõikide vajalike dokumentide vastuvõtmist. Pärast otsuse tegemist informeeritakse ettevõtte esindajat vastuvõetud otsusest tema poolt valitud viisil (telefoni, e-kirja teel)