Lennukite kapitalirent

Õhusõidukite (edaspidi lennukid) soetamine isiklikuks kasutamiseks või lennuveoteenuste osutamiseks eeldab olulisi esialgseid investeeringuid. Seetõttu võib küllalt tõhusa alternatiivina vaadata kapitalirenti, mis võimaldab olemasolevaid rahavoogusid optimaalsemalt juhtida.


Lennukite kapitalirent on tehing uue või varem kasutatud lennuki soetamiseks tootjalt või müüjalt, kusjuures lennuk läheb liisingufirma omandusse ja antakse seejärel liisingulepingu kehtivuse ajaks liisinguvõtja valdusse ja kasutusse ning liisingulepingu lõppemisel, kui kõik lepingust tulenevad tingimused on täidetud, läheb lennuki omandiõigus üle liisinguvõtjale. Rahastamise põhitingimused näevad ette esialgset sissemakset vähemalt 30% ulatuses lennuki maksumusest ning sellele järgnevad igakuised liisingumaksed vastavalt maksegraafikule. Liisinguvõtja kannab ka kõik lennuki kasutuse ja hooldusega seonduvad kulud. Kokkuleppel liisinguvõtjaga võib liisinguvõtja kapitalirendi perioodi jooksul mis tahes ajal lennuki ennetähtaegselt välja osta.


Lennuki kapitalirendi maksimaalne kestus on 10 aastat.


Kapitalirenti pakutakse ettevõtetele, mille põhitegevuseks on lennuveoteenuste osutamine (lennuvedajad), aga ka muudele juriidilistele isikutele, kes soovivad soetada lennuki isiklikuks kasutuseks. Kui ettevõte kavatseb soetada lennuki isiklikuks kasutuseks, siis lennuveo tegevuse kohta dokumentide esitamise nõue ei kehti.


Lennuki kapitalirendi prioriteetseks tingimuseks on Panaviatic AS-i kasutamine operaatorina.


Liisinguvõtja peab esitama järgmise teabe / andmed:


- ettevõtte (valdusettevõtte) struktuur, sh kõik konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted ning kõik omanikud ja juhatajad, lisades nende isikuttõendavad dokumendid;

- ettevõtte kahe viimase majandusaasta finantstulemused;

- ettevõtte finantsaruanded jooksva majandusaasta viimase kvartali kohta;

- kinnitus ettevõtte finantsvõimekuse kohta (rahavoogude prognoos vms) liisingusumma edukaks tasumiseks;

- ettevõttele koostatud professionaalne äriplaan (peamiselt lennuvedajate puhul);

- lennuki esmane tehniline audit, mis kinnitab lennuki vastavust nõuetele;

- hinnang lennukile, mille on andnud liisingufirma poolt aktsepteeritav hindaja;

- loetelu kõigist ettevõtte finantskohustustest.


Projekti ülevaatuse käigus võidakse nõuda ka muid vajalikke dokumente.

 

Lennuvedaja äriplaan ja tulevaste tegevuste kirjeldus, mis liisingufirmale esitatakse, peab sisaldama järgmist teavet:

 

- millal lennuvedude äritegevustega alustatakse;

- ettevõtte omanduses olevad lennukid;

- lennukid, mida ettevõte kasutusrendi või kapitalirendi tingimustel kasutab;

- kehtiva operaatori sertifikaadi olemasolu;

- koolitatud pilootide olemasolu, samuti lennuki hooldamiseks vajalike tehnikute olemasolu;

- ettevõtte struktuur ja personal, nende haridustase ning töötajate arv;

- kas on käimas või kavandatud tšarterlendude läbirääkimised teiste ettevõtetega;

- kas on olemas lepingud regulaarsete lennureiside teostamiseks;

- kas on olemas leping lennuki tehniliseks hoolduseks sertifitseeritud ettevõtete poolt ja kus seda hooldust teostama hakatakse;

- lennureisid, mida ettevõte kavatseb teostama hakata (marsruutide võrk);

- lennukile kavandatud igakuiste lennutundide arv;

- lennuki tulevase registreerimise riik;

- ettevõtte reklaami ja edustuse korraldus lennuvedude turul;

- lennuveoettevõtte hinnanguline eelarveplaan 2-3 aastaks ette;

- kas ettevõtte personalil on praktilisi kogemusi seda tüüpi tegevustega või kas selleks ostetakse sisse kvalifitseeritud juhtimisteenus;

- viimase viie aasta reiside ja marsruutide kirjeldus, märkides ära kasutatud lennukitüübid;

- ülevaade lennuveoettevõtte struktuurist koos selle osakondadega ja põhikohaga töötajate arvuga.


Kui lennuk rahuldab liisinguvõtja nõudmised, siis lepitakse liisinguandjaga kokku lõplikud tingimused ning sõlmitakse leping. Seejärel toimub lennuki tehniline vastuvõtmine ning kontrollitakse lennuki tehnilist seisundit ja vastavust dokumentides toodud andmetele. Samuti registreeritakse lennuk vastavas registris.