LIISINGU TAOTLEMISEKS VAJALIKUD DOKUMENDID ERAISIKULE

 • Isikut tõendava dokumendi koopia;
 • Panga poolt kinnitatud viimase 6 (kuue) kuu arvelduskonto väljavõte sissetulekute tõendamiseks juhul, kui sissetulekud ei laeku Tallinna Äripanka;
 • Muid võimalikke sissetuleku allikaid tõendavad dokumendid;
 • Hinnapakkumine müüjalt;
 • Vara hindamisakt liisinguandja poolt aktsepteeritud hindajalt.

 

Varalise tagatise korral:

 • Väljavõte asjakohasest registrist või kinnistusraamatust tagatisvara kohta;
 • Vara müügi-, rendilepingud, üleandmise-vastuvõtmise aktid jms;
 • Vara omaniku kirjalik nõusolek vara tagatiseks andmise kohta;
 • Notariaalne volikiri tagatislepingu allkirjastamiseks juhul, kui lepingu allkirjastab vara omaniku volitatud esindaja.
 • Tagatisvara hindamisakt liisinguandja poolt aktsepteeritud hindajalt;
 • Kindlustuspoliis liisinguandja kasuks liisinguandja poolt aktsepteeritud kindlustussseltsilt (vormistatakse peale tagatislepingu sõlmimist)

 

Käenduse/garantii korral:

 • Juriidilisest isikust käendaja/garantii andja äriregistri B-kaardi koopia;
 • Juriidilisest isikust käendaja/garantii andja põhikirja koopia;
 • Nõukogu olemasolul nõukogu otsus (nõusolek) käenduse/garantii andmiseks;
 • Käendaja/garantii andja eelmise majandusaasta auditeeritud aruanne kui seadusest tulenevalt on auditeerimine kohustuslik;
 • Käendaja/garantii andja jooksva aasta kvartalibilansid ja kasumiaruanded;
 • Eraisikust Käendaja või juriidilisest isikust käendaja/garantii andja esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
 • Eraisikust käendaja ankeet (täidetud kirjalik avaldus);
 • Eraisikust käendaja panga poolt kinnitatud viimase 6 (kuue kuu) arvelduskonto väljavõte sissetulekute kohta juhul, kui sissetulekud ei laeku Tallinna Äripanka.

 

Liisinguandjal on õigus nõuda lisadokumente, mis on vajalikud Kliendi maksevõimelisuse hindamiseks. Samas on Liisinguandjal õigus nõuda tutvumiseks koopiate, ärakirjade või väljavõtetena esitatud dokumentide originaale. Dokumendid, mis ei ole vormistatud Liisinguandja poolt kehtestatud nõuete kohaselt, loetakse esitamata jäetuks. Liisinguandjal puudub kohustus põhjendama vastust liisingutaotlusele. Kliendile tagastatakse liisinguandjale esitatud originaaldokumendid. Liisinguandjale jäävad kõik teised koos taotlusega esitatud dokumendid.