LAENU TAOTLEMISEKS VAJALIKUD DOKUMENDID ERAISIKULE

Vormikohane laenutaotlus

 

Isikut tõendava dokumendi koopia

Panga poolt kinnitatud viimase 6 (kuue) kuu arvelduskonto väljavõte sissetulekute tõendamiseks juhul, kui sissetulekud ei laeku Tallinna Äripanka

Muid võimalikke sissetuleku allikaid tõendavad dokumendid

Kulude eelarve (ainult remonditööde läbiviimiseks taotletava eluasemelaenu puhul)


 

Varalise tagatise puhul:
 • Väljavõte asjakohasest registrist või kinnistusraamatust tagatisvara kohta;
 • Vara müügi-, rendilepingud, üleandmise-vastuvõtmise aktid jms;
 • Vara omaniku kirjalik nõusolek vara tagatiseks andmise kohta;
 • Notariaalne volikiri tagatislepingu allkirjastamiseks juhul, kui lepingu allkirjastab vara omaniku volitatud esindaja;
 • Tagatisvara hindamisakt laenuandja poolt aktsepteeritud hindajalt;
 • Kindlustuspoliis laenuandja kasuks laenuandja poolt aktsepteeritud kindlustusseltsilt (vormistatakse peale tagatislepingu sõlmimist).
 
Käenduse/garantii puhul:
 • Juriidilisest isikust käendaja/garantii andja äriregistri B-kaardi koopia;
 • Juriidilisest isikust käendaja/garantii andja põhikirja koopia;
 • Nõukogu olemasolul nõukogu otsus (nõusolek) käenduse/garantii andmiseks;
 • Käendaja/garantii andja eelmise majandusaasta auditeeritud aruanne kui seadusest tulenevalt on auditeerimine kohustuslik;
 • Käendaja/garantii andja jooksva aasta kvartalibilansid ja kasumiaruanded;
 • Eraisikust Käendaja või juriidilisest isikust käendaja/garantii andja esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
 • Eraisikust käendaja ankeet (täidetud kirjalik avaldus);
 • Eraisikust käendaja panga poolt kinnitatud viimase 6 (kuue kuu) arvelduskonto väljavõte sissetulekute kohta juhul, kui sissetulekud ei laeku Tallinna Äripanka.
 
Pangal on õigus nõuda lisadokumente, mis on vajalikud kliendi maksevõimelisuse hindamisel. Samas on pangal õigus nõuda tutvumiseks koopiate, ärakirjade või väljavõtetena esitatud dokumentide originaale. Dokumendid, mis ei ole vormistatud vastavalt panga poolt kehtestatud nõuetele, loetakse esitamata jäetuks. Pank ei ole kohustatud põhjendama äraütlevat vastust Laenutaotlusele. Kliendile tagastatakse pangale esitatud originaaldokumendid. Pangale jäävad kõik teised taotlusega koos esitatud dokumendid.