RENOVEERIMISLAENU TAOTLEV KORTERELAMU PEAB VASTAMA JÄRGMISTELE NÕUETELE

 

Tingimused laenutaotlejale
 • ühistu peab olema tegutsenud vähemalt 6 kuud 
 • ühistul ei tohi olla kommunaalmaksete ega ka teisi võlgnevusi
 • ühistu liikmete võlad ühistu ees ei tohi moodustada rohkem kui 10% viimase 6 kuu arvete kogusummast
 • ühistu peab olema krediidivõimeline
 • remondifondi kogutav summa peab ületama laenumakset vähemalt 10%
 • laenusaajal peab olema pädev üldkoosoleku otsus renoveerimistööde teostamise, laenuvõtmise ja käenduslepingu sõlmimise kohta, mis on vastu võetud ühistu põhikirjas ettenähtud üldkoosoleku häälteenamusega
 • renoveerimistööd on ettenähtud ja kinnitatud korterelamu majanduskavas
 • korterelamule on tehtud ehitise ekspertiis ja/või energiaaudit ja laenu abil finantseeritavad tööd on ehitise ekspertiisis/energiaauditis loetletud või on laenu abil finantseeritavate tööde tegemiseks väljastatud ehitusluba. Korterelamu ehitise ekspertiisi teostajaks võivad olla ainult MTR-i (majandustegevuse register) kantud ehitusprojektide ja ehitusekspertiiside tegijad (juriidiline või füüsiline isik). Nimetatud nõuet ehitusloa ja/või ehitise ekspertiisi/energiaauditi olemasolu kohta ei kohaldata teostatavate siseviimistlustööde ning korterelamut teenindava maa heakorra- ning haljastustööde osas
 • renoveeritav hoone tuleb kindlustada taastamisväärtuses tulekahju, veeavarii, loodusõnnetuse ja vandalismi vastu, märkides soodustatud isikuks laenusumma ulatuses Tallinna Äripank. Kindlustus on nõutav kogu laenuperioodi jooksul
 • kindlustuslepinguga kindlustatakse ühistu liikmete kaasomandis olev ehk neile võrdsetel alustel kuuluv vara: - hoonete välispiirded (s.t. välisseinad ja –uksed, aknad, rõdud, katus jms)

  - kandvad konstruktsioonid (s.t. vundament, sisemised kandvad seinad, vahelaed jms)

  - üldkasutatavad osad (s.t. trepikojad, keldrid, liftid, pesuköögid jms)

  - majasisesed ja maja juurde kuuluvad üldkasutatavad tehnosüsteemid (s.t. vee, kanalisatsiooni-, elektri- ja küttesüsteemid)

 • KredExil on õigus käenduse andmisest keelduda muuhulgas juhul, kui laenutaotleja või laenutaotleja juhatuse liige või tegevjuht on isik, kes on ise või juriidilise isiku juhtorgani liikmena jätnud täitmata kohustusi sihtasutuse, panga, teiste krediidi- ja finantseerimisasutuste, kindlustusandjate või Maksu- ja Tolliameti ees

 

 

 

<< Tagasi