TINGIMUSED

Tingimused laenule

- olemasolevate laenude refinantseerimine stardilaenuga ei ole lubatud

- laenu tagastamine toimub igakuiste maksetega amortiseeruva graafiku alusel. Laenuperioodi lõppemisel peab laenujääk olema null

maksepuhkus laenu põhiosale on kuni 6 kuud, kuid mitte rohkem kui pool laenuperioodi pikkusest
Tagatiste ulatus

Stardilaen KredEx – finantseerimise ja Stardilaen KredEx – käendamise korral

- kuni 32 000 eurot (kaasa arvatud) laenu puhul on ettevõtja füüsilisest isikust omanike, kes kuuluvad otseselt või teiste äriühingute kaudu ettevõtja omanikeringi, solidaarne käendus 30% laenusummast

- kui laenusumma ületab 32 000 eurot, siis on ettevõtja füüsilisest isikust omanike, kes kuuluvad otseselt või teiste äriühingute kaudu ettevõtja omanikeringi, solidaarne käendus 30% laenusumma osast, mis ei ületa 32 000 eurot ja 50% laenusumma osast, mis ületab 32 000 eurot

- kui stardilaenu ei kasutata sihipäraselt või stardilaenu sihipärast kasutamist Pangale või Sihtasutusele ei tõestata dokumentaalselt, siis on ettevõtja füüsilisest isikust otseste ja kaudsete omanike käendusest tulenev vastutuse rahaline maksimumsumma alati 100% laenusummast

- ettevõtja füüsilisest isikust otseste ja kaudsete omanike käendussumma ei vähene proportsionaalselt laenusumma vähenemisega


Lisaks Stardilaen KredEx käendamise korral

- KredExi käendus kuni 75% laenujäägilt, kui KredEx ja Pank on käenduslepingus kokku leppinud, et KredExi käendus on riiklik käendus Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse tähenduses

- KredExi käendus kuni 80% laenujäägilt, kui KredEx ja Pank ei ole käenduslepingus kokku leppinud, et KredExi käendus on riiklik käendus

- KredExi käendussumma väheneb proportsionaalselt laenusumma vähenemisega

- kui ettevõtja kohustuste tagamiseks seatakse deposiidi pant , vähendatakse ettevõtja füüsilisest isikust otseste ja kaudsete omanike käendusest tulenevat vastutuse rahalist summat deposiidisumma võrra, kuid sellisel juhul ei või ettevõtja füüsilisest isikust otseste ja kaudsete omanike solidaarne käendus olla ühelgi juhul väiksem kui 20% laenusummast

- deposiidisumma ei või olla suurem kui 20% laenusummast

- deposiidisumma ei vähene laenusumma vähenemisega

laenusaajaks olev füüsilisest isikust ettevõtja vastutab laenulepingust tulenevate kohustuste täitmise eest täies ulatuses kogu oma varaga
Muud tingimused- Panga ja/või KredExi otsus laenutaotluse rahuldamise kohta võib sisaldada eeltingimusi laenu väljastamise kohta, sh tingimust tagatiste andmiseks või seadmiseks, mis tuleb laenusaaja poolt nõuetekohaselt täita enne stardilaenu väljastamist

 

<< Tagasi