NÕUDED

Tingimused laenutaotlejale

- kuni 250 töötajaga äriühing, mille äriregistris registreerimisest ei ole möödunud enam kui kolm aastat arvates ettevõtja poolt pangale laenutaotluse esitamisest

- aastakäive kuni 50 mln eurot või bilansimaht kuni 43 mln eurot

- ettevõtja omanike ringis on ainult füüsilised isikud ja/või äriühingud äriseadustiku tähenduses

- ettevõtja omakapital vastab äriseadustikus sätestatud nõuetele

- ettevõtjal, selle omanikel ja juhatuse liikmetel puuduvad ületähtajalised ajatamata võlgnevused riiklike maksude osas ning maksuseadustes sätestatud maksudeklaratsioonide esitamise kohustus on nõuetekohaselt täidetud

- ettevõtja on jätkusuutlik ja maksejõuline ning tema äriplaan on teostatav

- ettevõtjal, selle omanikel ja juhatuse liikmetel ei ole laenulepingu sõlmimise ajal maksetähtaja ületanud võlgnevusi laenuandja ees

- KredExile või pangale ei ole saanud teatavaks, et ettevõtja omanik, juhatuse või nõukogu liige omab kehtivat karistust varavastase või majandusalase süüteo eest

Tingimused laenule

- olemasolevate laenude refinantseerimine stardilaenuga ei ole lubatud

- laenu tagastamine toimub igakuiste maksetega amortiseeruva graafiku alusel. Laenuperioodi lõppemisel peab laenujääk olema null

-maksepuhkus laenu põhiosale on kuni 12 kuud, kuid mitte rohkem kui pool laenuperioodi pikkusest


Laenutaotleja kohustuslik finantsnäitaja

laenuteeninduse kattekordaja (DSCR) on pärast laenu väljastamist konservatiivsel hinnangul vähemalt 1,2

Laenutaotleja soovituslikud finantsnäitajad

- lühiajaliste kohustuste kattekordaja (current ratio) on vähemalt 1,1

- omakapitali osakaal pärast laenu väljastamist on vähemalt 15%

- omafinantseeringu osakaal investeerimislaenude puhul on vähemalt 10% projekti maksumusest.

- finantskohustused kokku ei ületa 70% laenutaotleja prognoositavast aastakäibest


 

 
Stardilaenu ei väljastata järgnevatele tegevustele ja ettevõtjatele

-Põllumajandustoodete esmatootmine, kalandus ja vesiviljelus ning metsamajandus

-Relva-, söe- ja tubakatööstus

-Maanteekaubavedudel kasutatavate transpordivahendite ja seadmete soetamine

-Jae- ja hulgikaubandusettevõtjate käibevahendite finantseerimine

-Kinnisvara arendamise projektid müügi ja väljarentimise eesmärgil. Kui kinnisvara arendamine toimub oma, sh tütar- ja sidusettevõtete kinnisvaraarendusega mitteseotud tegevuse tarbeks, on lubatud osa pindadest välja rentida tingimusel, et rendi laekumised, välja arvatud tütar- ja sidusettevõtetelt, ei ületa 30% laenutaotleja aastakäibest

-Ekspordiga seotud tegevusele, mis on otseselt seotud eksporditavate koguste, jaotusvõrgu loomise ja toimimise või muude eksportimisest tulenevate jooksvate kuludega, kui käenduse väljastamisega antakse riigiabi

-Laenutaotleja otseste või kaudsete omanike hulgas on madala maksumääraga piirkondades registreeritud firmasid


 

 

<< Tagasi